WinZip – Zip UnZip Tool

96 257
Zawiera reklamy
·
Umożliwia zakupy w aplikacji
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

Get the world’s #1 zip file opener on Android! Create Zip and Zipx files, extract files, encrypt, open Zip, Zipx, 7z, RAR or LHA files, send large files by email, share to Dropbox and Google Drive.

WinZip makes it easy to handle major compressed types of files on your Android device!

Whether you receive a Zip, Zipx, 7z, RAR or LHA file as an email attachment, or want to extract and view the contents of a Zip, Zipx, 7z, RAR or LHA file from the web, just “Open with WinZip”. Sharing files is safe and simple too, with direct integration with Dropbox and Google Drive.

Now you can:

• Connect directly to your Dropbox and Google Drive accounts to zip, unzip and share files
• Zip your cloud storage files, unzip files to your accounts, and create and save .zip and .zipx files to your accounts
• Send or copy links to your files in your cloud storage accounts
• Copy files from your cloud storage accounts and save them on your device
• Unzip major compressed file types, including .ZIP, .Zipx, .RAR, .7z and LHA with just a tap
• Choose Zip or Zipx format to compress and email large files, photos and videos with ease
• Zip and share photos and videos from your device
• Use WinZip to access music files on your device and save them to your cloud accounts
• Protect your files before you save and share with powerful 128- or 256-bit AES encryption
• Open and save email attachments to your connected cloud storage accounts
• Easily view all images in a Zip file with the enhanced image viewer
• Browse your Photo Album and easily multi-select, zip and share photo collections
• Unzip and view most common file types, including: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx,.pdf, .jpg, .png, .bmp, .gif, .tif, and more

Notes: These features are Premium only:
• Create and protect Zip and Zipx files with 128- and 256-bit AES encryption
• Immediate access to ‘Zip & email’ feature
• Direct integration of Google Drive and Dropbox cloud storage

WinZip for Android lets you view:
- Photos and images (.jpg, .jpeg, .png, .bmp, .gif)
- Text files (.rtf, .csv, .txt, .ini, .inf, .bat, .js, .log, .xml,.css, .java, .cs, .h, .m,.cpp,.c,.sql,. properties)
- Web files (htm, .html,.jsp,.asp)
- Apk files (.apk)
- Comic book files (.cbz)

WinZip for Android lets you open other popular file types in third party apps:
- Word documents (.doc, .docx)
- Excel spreadsheets (.xls, .xlsx)
- PowerPoint presentations (.ppt, .pptx)
- PDF files (.pdf)

The world’s most popular Zip utility, WinZip offers apps for all of the industry’s most popular platforms including Windows, Mac, iOS and Android.

Compatible with Android operating systems 4.0, 4.1-4.3(Jelly Bean), 4.4 (KitKat), 5.0 (Lollipop), 6.0 (Marshmallow), 7.0 (Nougat), 8.0 (Oreo), 9.0 (Pie).

WinZip for Android is available now as a free English app.

FAQ
Q1: I am using WinZip to compress JPEGs, but the size didn’t change much. Why?
A1: In order to compress your photos as much as possible, without any loss of photo quality, in the app Settings, choose Zipx (Best Method). This compression method examines each file and selects the compression option most likely to supply the best compression results.

Q2: I used WinZip to protect a folder of files with a password, but the list of files can still be viewed. Why?
A2: Even though the files or folder is encrypted, the file names can still be viewed (but not the file content). For this reason, we recommend that you avoid using confidential information in file or folder names. For example, avoid using account numbers or ID numbers (such as a social insurance number) in file or folder names.
Zdobądź narzędzie do otwierania plików ZIP na świecie na 1! Twórz pliki Zip i Zipx, wyodrębniaj pliki, szyfruj, otwieraj pliki Zip, Zipx, 7z, RAR lub LHA, wysyłaj duże pliki pocztą elektroniczną, udostępnij do Dropbox i Google Drive.

WinZip ułatwia obsługę dużych typów skompresowanych plików na urządzeniu z Androidem!

Niezależnie od tego, czy otrzymujesz plik Zip, Zipx, 7z, RAR lub LHA jako załącznik do wiadomości e-mail, czy chcesz wyodrębnić i wyświetlić zawartość pliku Zip, Zipx, 7z, RAR lub LHA z Internetu, po prostu „Otwórz za pomocą WinZip”. Udostępnianie plików jest także bezpieczne i proste dzięki bezpośredniej integracji z Dropbox i Google Drive.

Teraz możesz:

• Połącz się bezpośrednio z kontami Dropbox i Google Drive, aby rozpakować, rozpakować i udostępnić pliki
• Zip swoje pliki do przechowywania w chmurze, rozpakuj pliki na swoje konta i twórz i zapisuj pliki .zip i .zipx na swoich kontach
• Wyślij lub skopiuj linki do swoich plików na kontach magazynu w chmurze
• Kopiuj pliki z kont w chmurze i zapisuj je na swoim urządzeniu
• Rozpakuj główne skompresowane typy plików, w tym .ZIP, .Zipx, .RAR, .7z i LHA, jednym dotknięciem
• Wybierz format Zip lub Zipx, aby łatwo kompresować i wysyłać pocztą e-mail duże pliki, zdjęcia i filmy
• Zip i udostępniaj zdjęcia i filmy z urządzenia
• Użyj programu WinZip, aby uzyskać dostęp do plików muzycznych na urządzeniu i zapisać je na kontach w chmurze
• Chroń swoje pliki przed zapisaniem i udostępnieniem dzięki potężnemu szyfrowaniu AES 128 lub 256 bitów
• Otwieranie i zapisywanie załączników wiadomości e-mail do połączonych kont pamięci w chmurze
• Łatwe przeglądanie wszystkich obrazów w pliku Zip dzięki ulepszonej przeglądarce obrazów
• Przeglądaj album ze zdjęciami i łatwo wybieraj, wybieraj zip i udostępniaj kolekcje zdjęć
• Rozpakuj i przeglądaj najpopularniejsze typy plików, w tym: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .pdf, .jpg, .png, .bmp, .gif, .tif i inne

Uwagi: Te funkcje są tylko Premium:
• Twórz i zabezpieczaj pliki Zip i Zipx za pomocą 128- i 256-bitowego szyfrowania AES
• Natychmiastowy dostęp do funkcji „Zip & email”
• Bezpośrednia integracja dysku Google Drive i magazynu w chmurze Dropbox

WinZip dla Androida umożliwia przeglądanie:
- Zdjęcia i obrazy (.jpg, .jpeg, .png, .bmp, .gif)
- Pliki tekstowe (.rtf, .csv, .txt, .ini, .inf, .bat, .js, .log, .xml, .css, .java, .cs, .h, .m, .cpp ,. właściwości c, .sql ,.)
- Pliki internetowe (htm, .html, .jsp, .asp)
- Pliki Apk (.apk)
- Pliki komiksów (.cbz)

WinZip dla Androida pozwala otwierać inne popularne typy plików w aplikacjach innych firm:
- Dokumenty Word (.doc, .docx)
- Arkusze kalkulacyjne Excel (.xls, .xlsx)
- Prezentacje PowerPoint (.ppt, .pptx)
- Pliki PDF (.pdf)

Najbardziej popularne narzędzie Zip na świecie, WinZip oferuje aplikacje dla wszystkich najpopularniejszych platform w branży, w tym Windows, Mac, iOS i Android.

Kompatybilny z systemami operacyjnymi Android 4.0, 4.1-4.3 (Jelly Bean), 4.4 (KitKat), 5.0 (Lollipop), 6.0 (Marshmallow), 7.0 (Nougat), 8.0 (Oreo), 9.0 (Pie).

WinZip dla Androida jest teraz dostępny jako darmowa angielska aplikacja.

FAQ
P1: Używam WinZip do kompresji plików JPEG, ale rozmiar niewiele się zmienił. Czemu?
A1: Aby maksymalnie skompresować zdjęcia, bez utraty jakości zdjęć, w ustawieniach aplikacji wybierz Zipx (najlepsza metoda). Ta metoda kompresji sprawdza każdy plik i wybiera opcję kompresji, która najprawdopodobniej zapewni najlepsze wyniki kompresji.

P2: Użyłem programu WinZip do ochrony folderu plików za pomocą hasła, ale lista plików nadal może być wyświetlana. Czemu?
A2: Nawet jeśli pliki lub folder są zaszyfrowane, nazwy plików mogą być nadal wyświetlane (ale nie zawartość pliku). Z tego powodu zalecamy unikanie używania poufnych informacji w nazwach plików lub folderów. Na przykład unikaj używania numerów kont lub numerów identyfikacyjnych (takich jak numer ubezpieczenia społecznego) w nazwach plików lub folderów.
Więcej informacji
Zwiń
3,7
Łącznie: 96 257
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

Various stability improvements made
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
20 listopada 2019
Rozmiar
32M
Instalacje
10 000 000+
Aktualna wersja
5.0.1
Wymaga Androida
4.0 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Produkty w aplikacji
0,99 USD-1,99 USD za element
Sprzedawca
WinZip Computing
Deweloper
WinZip Computing Po Box 540 Mansfield CT - 06268
©2019 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.