WinZip – Zip UnZip Tool

94 379
Zawiera reklamy
·
Umożliwia zakupy w aplikacji
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

WinZip, the world's #1 zip and unzip utility, makes it easy to create, extract and share zip files on your Android device! Compress files for easier sharing and storage, and stretch your data and storage limits. Open and save compressed files, whether they're attached to an incoming email, downloaded from a web page or opened from an SD memory card. Add available banking-level encryption for peace-of-mind security and direct Google Drive and Dropbox access for files, photos, and videos that you want to save in the cloud.

What can you do with WinZip?
● Create Zip and Zipx files
● Unzip Zip, Zipx, 7z, RAR, and CBZ files
● Email Zip and Zipx files
● View Zip files that include supported image, text, and Web files directly in the WinZip app
● Open other popular file formats with third-party app integration
● Open encrypted Zip and 7z files (including AES 128- and 256-bit) to review sensitive material safely while on the go
● Easily navigate and manage files on your phone or your phone’s SD card
● Automatically unzip and install Android apps (.apk files) delivered as Zip files from Google Play, the Amazon Appstore and Samsung App Store
● Improve MP3 lossless compression by 15-20% on average or more by using the Zipx format
● Save space with smart photo tools that scan your local photo folder and identify duplicates, poor quality and large files that you can review and delete
What’s in the Premium version (purchase)?
● Encryption: Create and protect Zip and Zipx files with 128- and 256-bit AES encryption
● Ad-free email (Zip & email) and unzipping—no ads or delays
● Cloud integration (such as Google Drive and Dropbox) for easy access to the latest versions of your files on your computer (WinZip 21) or Android device.
File Support and Third Party Integration
WinZip for Android lets you view:
● Photos and images (.jpg, .jpeg, .png, .bmp, .gif)
● Text files (.rtf, .csv, .txt, .ini, .inf, .bat, .js, .log, .xml,.css, .java, .cs, .h, .m,.cpp,.c,.sql,. properties)
● Web files (htm, .html,.jsp,.asp)
● Apk files (.apk)
● Comic book files (.cbz)
WinZip for Android lets you open other popular file types in third party apps:
● Word documents (.doc, .docx)
● Excel spreadsheets (.xls, .xlsx)
● PowerPoint presentations (.ppt, .pptx)
● PDF files (.pdf)

The world’s most popular Zip utility, WinZip offers apps for all of the industry’s most popular platforms including Windows, Mac, iOS and Android.

Compatible with Android operating systems 2.3, 3.x, 4.0, 4.1-4.3(Jelly Bean), 4.4 (KitKat), 5.0 (Lollipop), 6.0 (Marshmallow).

WinZip for Android is available now as a free English app.

FAQ
Q1: I am using WinZip to compress JPEGs, but the size didn’t change much. Why?
A1: In order to compress your photos as much as possible, without any loss of photo quality, in the app Settings, choose Zipx (Best Method). This compression method examines each file and selects the compression option most likely to supply the best compression results.

Q2: I used WinZip to protect a folder of files with a password, but the list of files can still be viewed. Why?
A2: Even though the files or folder is encrypted, the file names can still be viewed (but not the file content). For this reason, we recommend that you avoid using confidential information in file or folder names. For example, avoid using account numbers or ID numbers (such as a social insurance number) in file or folder names.

Q3: Why does WinZip Android need permission to access "Device ID & call information" permission?
A3: This general access permission is used to better understand the device info when feedback is sent through email and for the WinZip app coordination and tracking with Google.
WinZip, światowy nr 1 zip i rozpakować narzędzie, ułatwia tworzenie, ekstrakt i udostępniać pliki zip na urządzeniu z systemem Android! Kompresować pliki w celu łatwiejszego udostępniania oraz przechowywania i rozciągnąć swoje granice i przechowywania danych. Otwieranie i zapisywanie plików skompresowanych, czy są one dołączone do poczty przychodzącej, pobrane ze strony internetowej lub otworzyć z karty pamięci SD. Dodaj dostępne szyfrowanie na poziomie bankowości dla pokoju-of-umysł bezpieczeństwa i bezpośredni dostęp do Dysku Google i Dropbox dla plików, zdjęć i filmów, które chcesz zapisać w chmurze.

Co można zrobić z WinZip?
● Tworzenie plików ZIP i Zipx
● Rozpakuj Zip, Zipx, 7z, pliki RAR i CBZ
● Kod pocztowy E-mail i Zipx plików
● Przeglądanie plików ZIP, które zawierają obsługiwane obrazów, tekstu i plików internetowych bezpośrednio w aplikacji WinZip
● Otwartych inne popularne formaty plików z trzeciej integracji aplikacji
● Otwórz zaszyfrowany Zip i pliki 7z (AES 128-tym i 256-bitowy) przegląd materiałów wrażliwych bezpiecznie podczas podróży
● Łatwa nawigacja i zarządzanie plikami na telefonie lub na karcie SD telefonu
● Automatycznie rozpakować i zainstalować aplikacje na Androida (pliki .apk) wydanego w postaci plików ZIP z Google Play, Amazon Appstore i Samsung App Store
● Poprawa bezstratnej kompresji MP3 o 15-20% średnio lub więcej przy użyciu formatu Zipx
● Oszczędność miejsca dzięki zastosowaniu inteligentnych narzędzi fotograficznych, które skanują z lokalnym folder zdjęć i identyfikacji duplikatów, niska jakość i duże pliki, które można przeglądać i usuwać
Co znajduje się w wersji Premium (zakupu)?
● Szyfrowanie: Tworzenie i chronić Zip i Zipx plików z 128- i 256-bitowego szyfrowania AES
● Ad-darmowe e-mail (pocztowy i e-mail) i rozpakowywania-brak reklam lub opóźnienia
● Integracja Cloud (takie jak Google Drive i Dropbox) dla łatwego dostępu do najnowszych wersji plików na komputerze (WinZip 21) lub Android.
File Wsparcie integracji i obcego
WinZip dla Androida pozwala wyświetlać:
● Zdjęcia i obrazy (.jpg, .jpeg, .png, .bmp, .gif)
● Pliki tekstowe (rtf, csv, txt, ini, inf, bat, js, .log, .xml .css, .java, .cs, .h, .m, .cpp ,. c .sql ,. właściwości)
● Pliki Web (htm, html, .jsp, asp)
● Pliki APK (apk)
● Comic pliki książek (.cbz)
WinZip dla Androida umożliwia otwarcie innych popularnych typów plików w aplikacjach firm trzecich:
● dokumenty Word (.doc, .docx)
● arkusze kalkulacyjne Excel (.xls, .xlsx)
● prezentacje PowerPoint (ppt, pptx)
● Pliki PDF (.pdf)

najpopularniejsze na świecie narzędzie Zip, WinZip oferuje aplikacje dla wszystkich najpopularniejszych platform w branży, w tym Windows, Mac, iOS i Android.

Kompatybilny z systemami Android działających 2.3, 3.x, 4,0, 4,1-4,3 (Jelly Bean), 4.4 (KitKat), 5,0 (Lollipop), 6,0 (marshmallow).

WinZip dla Androida jest już dostępna za darmo angielskiego aplikacji.

FAQ
Q1: Używam WinZip do kompresji JPEG, ale wielkość nie zmieniły się znacząco. Czemu?
A1: W celu kompresji zdjęć jak najwięcej, bez jakiejkolwiek utraty jakości zdjęć, w ustawieniach aplikacji, wybierz Zipx (najlepsza metoda). Ta metoda kompresji sprawdza każdy plik i wybiera opcję kompresji najprawdopodobniej dostarczać najlepsze wyniki kompresji.

Q2: Kiedyś WinZip chronić folder plików hasłem, ale lista plików nadal można przeglądać. Czemu?
A2: Chociaż pliki lub folder jest szyfrowany, nazwy plików mogą nadal być oglądane (ale nie zawartość pliku). Z tego powodu zaleca się unikać stosowania informacji poufnych w nazwach plików lub folderów. Na przykład, należy unikać używania numerów kont lub numery identyfikacyjne (takie jak numer ubezpieczenia społecznego) w nazwach plików lub folderów.

Q3: Dlaczego WinZip Android potrzebują pozwolenia na dostęp "Device ID & zadzwonić informacji" pozwolenie?
A3: To ogólne uprawnienie dostępu służy do lepszego zrozumienia informacji o urządzeniu, gdy opinie są wysyłane za pośrednictwem poczty e-mail oraz za koordynację aplikacji WinZip i śledzenia z Google.
Więcej informacji
Zwiń
3,9
Łącznie: 94 379
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

1. Added ability to replace files with same name during copy.
2. Updated WinZip's menu items.
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
1 listopada 2018
Rozmiar
33M
Instalacje
10 000 000+
Aktualna wersja
4.2.1
Wymaga Androida
2.3 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Produkty w aplikacji
0,99 USD-1,99 USD za element
Sprzedawca
WinZip Computing
Deweloper
WinZip Computing Po Box 540 Mansfield CT - 06268
©2019 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.