Clean My House – Chore To Do List, Task Scheduler

Obsahuje reklamy
·
Nabídka nákupů v aplikaci
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené království)

Manage your house cleaning schedule with our schedule maker! Clean My House is the number 1 app to organise and schedule errands and all housekeeping related daily tasks. No more worrying of what to do every morning. You will get a reminder of things to do for that day. This app will make your life so much easier and your house so much cleaner!

Whether you live alone or with a family, managing a house can be challenging. Many times we are not sure what to do when we wake up each morning and may miss our daily tasks completely. If you've ever thought, I need an app that can help me plan my house cleaning schedules and remind me every day of the daily tasks and things to do, this app is for you. Rather than using a generic daily planner or organiser, it’s a much easier way to create a schedule that focuses on housekeeping chores and errands.

==============================================================

BEST FEATURES OF CLEAN MY HOUSE – THINGS TO DO & DAILY PLANNER:

==============================================================

• A FREE app to make your life so much easier
• Focusing on housekeeping and errands around the house.
• Organise the chores based on Categories.
• Daily reminder - set a reminder for your daily tasks.
• Set and schedule one time tasks or repeated tasks.
• Simple to use and view.

You can also choose any chore from the Master Task List! It’s a Premium Feature (one-time in-app payment) that will save you a lot of time and effort when using our schedule maker!

=== HOW TO USE CLEAN MY HOUSE: ===

1. Click on “+” button to add a task.
2. Add the name of the task.
3. Choose Category (default Categories are all the rooms in your house, but you can edit the Category on the Settings)
4. Add the due date for the task.
5. Add Repeat frequency. “No repeat” if it’s a one time task or select the repeat frequency. (For example: Repeat every 2 days)
6. In the Settings, you can set whether or not you want to set a reminder and what time will the app remind me.
7. When you are about to do the task, press on the task and Start Timer. You can also Mark as Completed.

Using our app is very easy and intuitive. If you like to know more about how to use the app, you can view the How-To Videos on You Tube: https://www.youtube.com/channel/UCPBzDF3qugiczMJurjF-mlA

So, now you know how to use this daily planner to help you managing and organising the house cleaning schedule. Aside from the features mentioned, Clean My House also has PREMIUM FEATURES. You can unlock ALL Premium features with ONE TIME payment (not subscription based) to get useful many features to help you managing your errands such as:

- Remove ads
- Master Task List
- 292 types of tasks to choose from (you don’t have to type in the tasks manually anymore)
- Edit Master List
- Backup your schedule
- View future tasks & what to do for tomorrow, this week, this month, and next month.
- Perform Actions on multiple tasks at once - Mark Completed / Delete / Archive/Restore / Skip / Change Category

To make the app run smoothly, please allow the following permissions:

Requires internet for In-app purchases and to remove ads
Requires Photo/Media/Files, to be able to save the backup files to internal storage sdCard/CleanMyHouse/ folder

Follow Woohoo Software:

Clean My House - Cleaning Tips & Tricks - Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/1334444479971565/

Facebook Pages: http://www.facebook.com/WoohooSoftware
https://www.facebook.com/Clean-My-House-Task-List-296866957410122
Twitter: https://twitter.com/woohoosoftware
Google+: https://plus.google.com/106116301735281150533/posts
YouTube Channel: https://www.youtube.com/channel/UCPBzDF3qugiczMJurjF-mlA

Please send an email to woohoosoftware@gmail.com if you encounter a problem in the app and I will fix it ASAP!

Thanks for using Clean My House. Please leave a rating and/or review to show your support for the app!
Spravujte svůj plán na čištění domu u našeho výrobce plánovačů! Clean My House je aplikace číslo 1, která organizuje a naplánuje pochůzky a veškeré každodenní úkoly související s úklidem. Už žádné starosti o to, co dělat každé ráno. Budete mít připomenutí, co máte dělat za ten den. Tato aplikace bude váš život mnohem jednodušší a váš dům bude mnohem čistší!

Ať žijete sami nebo s rodinou, řízení domu může být náročné. Mnohokrát si nejsme jisti, co dělat, když se každé ráno vzbudíme a zcela zmeškáme naše každodenní úkoly. Pokud jste si někdy mysleli, potřebuji aplikaci, která mi pomůže naplánovat plány čištění domů a každodenně mi připomíná každodenní úkoly a věci, které je třeba udělat, tato aplikace je pro vás. Spíše než používat generické denní plánovač nebo organizátor, je mnohem jednodušší způsob, jak vytvořit plán, který se zaměřuje na domácnosti práce a pochůzky.

================================================== ============

NEJLEPŠÍ VLASTNOSTI ČISTÉHO MŮJHO DOMU - VĚCÍ DOKONALY A DAILY PLANNER:

================================================== ============

• Aplikace ZDARMA, která vám ulehčí život
• Zaměření na údržbu domu a pohostinství v okolí domu.
• Uspořádejte práce na základě kategorií.
• Denní připomenutí - nastavte připomenutí pro každodenní úkoly.
• Nastavte a naplánujte jednorázové úkoly nebo opakované úlohy.
• Jednoduché použití a zobrazení.

Můžete si také zvolit jakoukoli práci z hlavního seznamu úkolů! Jedná se o funkci Premium (jednorázová platba v aplikaci), která vám ušetří spoustu času a úsilí při používání našeho plánovače!

=== AKO POUŽÍVAT ČISTÝ MŮJ DOM: ===

1. Klepnutím na tlačítko "+" přidáte úkol.
2. Přidejte název úkolu.
3. Vyberte kategorii (výchozí kategorie jsou všechny místnosti ve vašem domě, ale můžete upravit kategorii v nastaveních)
4. Přidejte datum splatnosti úlohy.
5. Přidejte frekvenci opakování. Pokud se jedná o jednorázový úkol nebo opakovaně opakujte, opakujte. (Například: Opakujte každé 2 dny)
6. V části Nastavení můžete nastavit, zda chcete nebo nechcete nastavit připomenutí a jakou dobu připomene aplikace.
7. Když se chystáte provést tento úkol, stiskněte tlačítko Task a Start Timer. Můžete také označit jako dokončené.

Použití naší aplikace je velmi snadné a intuitivní. Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak tuto aplikaci používat, můžete si prohlédnout videoklipy How-To on You Tube: https://www.youtube.com/channel/UCPBzDF3qugiczMJurjF-mlA

Takže nyní víte, jak používat tento denní plánovač, který vám pomůže řídit a organizovat plán úklidu domu. Kromě uvedených vlastností má Clean My House také PREMIUM FEATURES. Můžete si odemknout VŠECHNY funkce Premium s platbou za ONE TIME (neplatí pro předplatné), abyste získali mnoho užitečných funkcí, které vám pomohou spravovat vaše pochůzky, jako například:

- Odebrat reklamy
- Hlavní seznam úkolů
- 292 typů úkolů, ze kterých si můžete vybrat (nemusíte ručně zadávat úkoly)
- Upravit hlavní seznam
- Zálohujte plán
- Zobrazit budoucí úkoly a co dělat pro zítra, tento týden, tento měsíc a příští měsíc.
- Provádějte akce na více úloh najednou - Označte Dokončeno / Odstranit / Archivovat / Obnovit / Přeskočit / Změnit kategorii

Chcete-li aplikaci spustit hladce, povolte následující oprávnění:

Vyžaduje internet pro nákupy v aplikacích a odstranění reklam
Vyžaduje aplikaci Photo / Media / Files, která umožňuje ukládat záložní soubory do interního úložiště sdCard / CleanMyHouse / folder

Sledujte Woohoo Software:

Clean My House - Tipy a triky pro čištění - Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/1334444479971565/

Stránky Facebook: http://www.facebook.com/WoohooSoftware
                                  https://www.facebook.com/Clean-My-House-Task-List-296866957410122
Twitter: https://twitter.com/woohoosoftware
Google+: https://plus.google.com/106116301735281150533/posts
Kanál YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCPBzDF3qugiczMJurjF-mlA

Pošlete prosím e-mail na woohoosoftware@gmail.com, pokud narazíte na problém v aplikaci a opravím ji nejrychleji!

Děkujeme, že jste použili Clean My House. Zanechte prosím hodnocení a / nebo recenzi, abyste zobrazili vaši podporu pro aplikaci!
Další informace
4,0
Celkem 801
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

Revert icon back to the old one due to negative feedback
Další informace

Další informace

Aktualizováno
29. srpna 2018
Velikost
3,6M
Instalace
100 000+
Aktuální verze
2.1.4
Vyžaduje Android
4.1 a vyšší
Hodnocení obsahu
Interaktivní prvky
Digitální nákupy
Produkty v aplikacích
2,49 US$ za položku
Od vývojáře
Woohoo Software
Vývojář
Woohoo Software S J Toha A505/2A Help Street Chatswood NSW 2067
©2018 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.