Träffas på riktigt

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Swedish (Sweden)

Träffas på riktigt är appen där du kan hitta spännande aktiviteter som matchar dina intressen och din livssituation direkt i ditt närområde – oavsett vart du befinner dig någonstans i Sverige. I Träffas på riktigt kan du också arrangera aktiviteter och träffa likasinnade (eller oliksinnade) vänner. Utöka ditt nätverk genom Träffas på Riktigt med meningsfulla relationer och förgyll din vardag med betydelsefulla aktiviteter!

Målet och meningen med appen Träffas på riktigt är att ge människor möjlighet att skapa gemenskap, föra världen tätare samman och att föra dig närmare personer och händelser du gillar.

Träffas på riktigt helt enkelt!

Appen Träffas på Riktigt är till både för privatpersoner men också för företag, föreningar och andra organisationer. I Träffas på Riktigt kan du eller ditt företag/organisation nå ut med era aktiviteter på ett effektivt och enkelt sätt, användaren i närområdet eller som söker i appen efter aktiviteter kan på ett lätt sätt genom Träffas på Riktigt se era utlagda aktiviteter och anmäla sitt deltagande genom appen. Genom Träffas på Riktigt får företag, föreningar och organisationer större möjligt att nå ut och få flera deltagare på sina event och arrangemang.

Träffas på Riktigt är till både för den ensamma individen som vill hitta gemenskap och meningsfullhet men även för den sociala gruppen/individen som antingen spontant eller planerat vill träffa en eller flera andra och göra aktiviteter tillsammans. Tanken med Träffas på Riktigt är att skapa en upplevelse att det alltid är något som händer i ens direkta närområde och att det är lätt att hitta andra personer i närheten att umgås med och på så vis använda sig av den digitala teknologin för att i större utsträckning träffas på riktigt.

Genom Träffas på Riktigt finns det många roliga- och utvecklande träffar, aktiviteter och händelser som fler människor kan vara med på och dela med sig av. Träffas på Riktigt är en folklig förmedling av riktiga träffar som ett verktyg för Sveriges invånare att kunna skapa en mer meningsfull fritid. Då kunskap sker i mötet bidrar Träffas på riktigt till vänskap, kunskapsutbyte och en ökad känsla av gemenskap, integration och meningsfullhet KASAM. Med andra ord Träffas på Riktigt bidrar till en ökad folkhälsa och ett bättre Sverige i tiden!

I en tid där det aldrig har varit så måna unga som har en låg känsla av sammanhang, känner sig pressade att lyckas, äter antidepressiv medicin, begår självmord så för appen Träffas på riktigt människor närmare varandra och bidrar till dess motsats. Dom som är engagerade i olika aktivitetssammanhang och som har bra initiativförmåga kan möjliggöra fler att vara med och dom som känner sig ensamman eller inte vet vad dom ska hitta på en lördagskväll kan vara med "när det händer". Träffas på riktigt är ett instrument som motiverar till generositet och en meningsfull och utvecklande/blomstrande fritid.

I Träffas på Riktigt kan användarna hitta likasinnade (eller oliksinnade vänner), kan i olika grad bli matchade med aktiviteter eller vänner som ligger i ens intresse. För den modiga finns en slumpgenerator för mer äventyrliga möten. Träffas på riktigt är tänkt till att bidra till äkta möten och ett varmare Sverige genom närproducerade aktiviteter, stora som små. Träffas på Riktigt uppmuntrar användarna till att träffas på "riktigt" och det är bara på det viset användarna kan få vänner i appen dvs. genom att träffas.

Appen Träffas på riktigt är ett instrument för att få människor att blomstra, komma till sin rätt och få en värdefull och meningsfull fritid, gemenskap.

Träffas på riktigt är en folklig applikation som kan användas av alla, oavsett ålder och intressen. Vart du befinner dig i landet (stad eller by) så finns Träffas på riktigt där för dig som ett redskap till ett härligt socialt liv.

Träffas på Riktigt helt enkelt!
Meet for real is the app where you can find exciting activities that match your interests and your life situation directly in your neighborhood - no matter where you are anywhere in Sweden. In Meet for Real you can also arrange activities and meet like-minded (or different-minded) friends. Expand your network through Meetings Really with meaningful relationships and enjoy your everyday life with important activities!

The goal and meaning of the app Really hit is to give people the opportunity to create community, bring the world closer together and bring you closer to people and events you like.

Meet quite simply!

The App Meetings on Real is for both individuals but also for companies, associations and other organizations. In Meetings on Really, you or your company / organization can reach out with your activities in an efficient and easy way, the user in the local area or who searches in the app for activities can easily see through your activities on the Really See your posted activities and report their participation through the app. Through Träffas at Riktigt, companies, associations and organizations are more likely to reach out and get more participants on their events and events.

Meet on Really is for both the single individual who wants to find community and meaningfulness but also for the social group / individual who either wants to spontaneously or planned to meet one or more others and do activities together. The idea of ​​Meeting on Real is to create an experience that there is always something that happens in one's immediate vicinity and that it is easy to find other people in the vicinity to socialize with and thus make use of the digital technology to to a greater extent meet for real.

Through Träffas at Rigtigt, there are many fun and developing meetings, activities and events that more people can join in and share. Meet at Rigtigt is a popular mediation of real meetings as a tool for Sweden's residents to be able to create a more meaningful leisure time. When knowledge takes place in the meeting, Meetings are really contributing to friendship, knowledge exchange and an increased sense of community, integration and meaningfulness of KASAM. In other words Meet on Really contributes to increased public health and a better Sweden in time!

At a time when there have never been so many young people who have a low sense of context, feel pressured to succeed, eat antidepressant medicine, commit suicide so for the app Meet true people closer to each other and contribute to its opposite. Those who are involved in different activity contexts and who have good initiative ability can enable more to be involved and those who feel lonely or do not know what to find on a Saturday night can be with "when it happens". Really met is an instrument that motivates generosity and a meaningful and developing / thriving leisure time.

In Meetings on Really, users can find like-minded (or different-minded friends), can be matched to various degrees with activities or friends who are in one's interest. For the brave there is a random generator for more adventurous meetings. Meet for real is meant to contribute to genuine meetings and a warmer Sweden through locally produced activities, big and small. Meet at Really encourages the users to meet in "real" and it is only in this way the users can make friends in the app ie. by meeting.

The App Meet for real is an instrument for getting people to flourish, come to their right and get a valuable and meaningful leisure time, community.

Meet for real is a popular application that can be used by everyone, regardless of age and interests. Wherever you are in the country (city or village) then there is Meet for real there for you as a tool for a wonderful social life.

Meet in Really Simply!
Read more
Collapse
3.8
13 total
5
4
3
2
1
Loading…

Additional Information

Updated
May 20, 2019
Size
75M
Installs
1,000+
Current Version
1.0.91
Requires Android
5.1 and up
Content Rating
Interactive Elements
Users Interact, In-App Purchases
Permissions
Offered By
YogaKloster AB
Developer
NORDTORP GINGRI 513 95 Fristad Sverige
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.