QualityTime - My Digital Diet

Zawiera reklamy
·
Umożliwia zakupy w aplikacji
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

QualityTime 2.3 is here!

With the new Premium Features, you can get great benefits like:
- Remove ads
- Export your usage history to CSV or Microsoft Excel file
- Extend the backup period from 6 months to 2 years
- More exit penalty options, including custom countdown

You can enable these Premium Features with an in-app purchase. For a limited time only we are offering the Premium Features at a discounted price of only $7.49! That’s a savings of $2.50 off the regular price of $9.99 - so get it now!

QualityTime is a fun, visually engaging and easy-to-use Android app that allows you to monitor and get real time reports on how much time you spend on your smartphone and on your favorite apps.

QualityTime offers a unique and in-depth analysis of your smartphone activities by tracking total usage, screen unlocks and individual apps with hourly, daily and weekly summary reporting options.

The app provides the ability to curb your habits by using actionable features allowing you to set your own time restrictions like ‘alerts’, ‘take a break’ and ‘scheduled breaks’.These features can help you manage and control your usage when needed.

You can create different QualityTime profiles to customize how you wish to unplug from your smartphone during “take a break” or “scheduled breaks” to minimize distractions during those periods. QualityTime profiles provide options for you to block notifications and reject phone calls with auto reply text messages. You can also define exceptions to allow incoming calls from important contacts and permit access to specific apps during those restricted periods.

Key features:

Your Smartphone Timeline:
• Smartphone usage activities log displayed as a fun, visually engaging and easy-to-navigate “timeline”. Scroll up and down to view timeline activities from morning to night. Swipe left & right to navigate to view different dates.

Discover Your Smartphone Habits:
• Daily and Weekly Usage summary of total device usage, screen unlocks and your top apps with time spent on each app and number of times accessed - your “digital diet”.
• Automatically receive a recap of the previous day’s usage summary every morning (can be disabled).
• Zoom in to hourly usage view for the selected date.
• Tap any app to track app-specific usage history pattern by time or access frequency.
• Customize and exclude tracking by apps; pause tracking at anytime.
• Share my top apps feature.
• Quick glance of today’s usage status with the QualityTime dashboard widget.

Manage Your Digital Diet:
• Create device usage alert (usage time and screen unlocks) and app usage time alert (e.g. addicted social or games app).
• “Take a Break” to immediately unplug from your smartphone; one-click access via the “Take a Break” widget.
• Plan your “Take a Break” in advance (Scheduled Breaks) with repeating schedules.
• Define your own QualityTime Profiles to customize your “Take a Break” (restrict access to your phone).
• Create different QualityTime Profiles and customize how you want to unplug your smartphone during “Take a Break” or “Scheduled Breaks”; options to block notifications, reject incoming calls with auto-reply text messages, define exceptions to allow incoming calls from ‘whitelist’ contacts, permit access to certain apps during those restricted periods.
• “Missed notification” center - captures all your missed notifications during “Take a Break” or “Scheduled Breaks” so you won’t miss anything important.
• IFTTT (ifttt.com/qualitytime) support to provide valuable if-this-then-that recipes that lets you set personalized alerts with your favorite online services or Internet of Things (IoT) when you exceed your device usage limit.

Please report any feedback, feature requests or suggestions to support@zerodesktop.com. We will continue to provide updates and enhancements based on your feedback to make this app even more awesome.

QualityTime is a registered trademark of ZeroDesktop Inc.
QualityTime 2.3 już jest!

Z nowych funkcji Premium, można uzyskać wiele korzyści takich jak:
- Usuń reklamy
- eksport swoją historię użycia do pliku CSV lub Microsoft Excel
- przedłużenie okresu archiwizacji od 6 miesięcy do 2 lat
- Więcej opcji kary wyjście, w tym niestandardowych odliczanie

Można włączyć te funkcje Premium z zakupu w aplikacji. Przez ograniczony okres czasu tylko oferujemy premii funkcje w niższej cenie tylko 7,49 $! To oszczędność $ 2,50 przy regularnym $ 9,99 - tak się to teraz!

QualityTime jest zabawa, wciągająca wizualnie i łatwa w obsłudze aplikacja na Androida, która pozwala na monitorowanie i uzyskać prawdziwe raportów czasu na ile czasu spędzasz w telefonie i na twoich ulubionych aplikacji.
 
QualityTime oferuje unikalny i szczegółową analizę swoich działań smartphone poprzez śledzenie całkowitego zużycia odblokowuje ekranem i poszczególne aplikacje z godzinowe, dzienne i tygodniowe podsumowania opcji raportowania.
 
Aplikacja umożliwia Curb Your nawyków za pomocą zaskarżeniu funkcje pozwalające na ustawienie własnych ograniczeń czasowych jak „alarmów”, „odpocząć” i „zaplanowane breaks'.These funkcje mogą pomóc w zarządzaniu i kontroli zużycia, gdy są potrzebne.
 
Można tworzyć różne profile QualityTime aby dostosować sposób chcesz odłączyć od smartfonu podczas „odpocząć” lub „rozkładu przerw” w celu zminimalizowania czynników rozpraszających podczas tych okresów. Profile QualityTime zapewnić opcje blokowanie powiadomień i odrzucanie połączeń telefonicznych z wiadomości tekstowych autoodpow. Można również zdefiniować wyjątki w celu umożliwienia połączeń przychodzących z ważnych kontaktów i umożliwić dostęp do określonych aplikacji w tych ograniczonych okresach.

Kluczowe cechy:

smartfon Czas:
• działania użytkowania Smartphone log wyświetlany jako zabawa, wizualnie wciągające i łatwego w obsłudze „osi czasu”. Przewijanie w górę iw dół w celu wyświetlenia działań osi czasu od rana do nocy. Przesuń w lewo i prawo, aby poruszać się, aby wyświetlić różne daty.
 
Odkrywaj smartfon Habits:
• Dzienne i tygodniowe podsumowanie wykorzystania całkowitego zużycia urządzenia odblokowuje ekranem i najpopularniejszych aplikacjach czasu spędzonego na każdej aplikacji i liczby czasów dostępu - Twój „cyfrowy dieta”.
• Automatyczne odbieranie Przypomnienie wczorajszego podsumowania użytkowania codziennie rano (może być wyłączone).
• Powiększanie godzinowej użytkowania widzenia dla wybranej daty.
• Wybierz dowolną aplikację do śledzenia aplikacji specyficznych historii użytkowania wzór według czasu lub częstotliwości dostępu.
• dostosować i nie śledzenie przez aplikacje; wstrzymać śledzenia w każdej chwili.
• Podziel moje najlepsze aplikacje wyposażone.
• Szybkie spojrzenie z dzisiejszym stanem użytkowania z deski rozdzielczej widget QualityTime.

Zarządzanie cyfrowe diety:
• Sygnał Wykorzystanie Tworzenie urządzenia (czas pracy i odblokowuje ekran) i ostrzegania czas pracy aplikacji (np uzależniony społecznej lub gier aplikację).
• „Take a Break”, aby natychmiast odłączyć od smartfonie; dostęp jednym kliknięciem za pośrednictwem „Take a Break” widget.
• zaplanować „Take a Break” z góry (zaplanowane przerwami) z powtarzających się schematów.
• Definiowanie własnych profili QualityTime dostosować „Take a Break” (ograniczenia dostępu do telefonu).
• Tworzenie różnych profilach QualityTime i dostosować, jak chcesz odłączyć smartfon podczas „Take a Break” lub „Zaplanowane Breaks”; Opcje zablokować powiadomienia odrzucać połączenia z wiadomości tekstowych automatyczna odpowiedź, definiować wyjątki w celu umożliwienia połączeń przychodzących od kontaktów „białej listy”, pozwalają na dostęp do niektórych aplikacji w tych ograniczonych okresów.
• „Nieodebrane zawiadomienie” centrum - przechwytuje wszystkie nieodebrane powiadomienia w „Take a Break” lub „Zaplanowane Breaks”, więc nie przegapisz niczego ważnego.
• IFTTT (ifttt.com/qualitytime) wsparcie, aby zapewnić cenne jeśli-to-wówczas, że przepisy, które pozwala ustawić spersonalizowane powiadomienia z ulubionych usług internetowych lub Internetu przedmiotów (Internetu przedmiotów), jeśli przekroczy limit użytkowania urządzenia.

Proszę zgłosić jakieś uwagi, propozycje nowych funkcji lub sugestie do support@zerodesktop.com. Będziemy nadal dostarczać aktualizacje i ulepszenia oparte na informacji zwrotnej, aby ten app jeszcze bardziej niesamowite.

QualityTime jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy ZeroDesktop Inc.
Więcej informacji
Zwiń
4,1
Łącznie: 13 683
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

Added support of Android 9.
Due to Google Play policy change, QualityTime is no longer able to support whitelist feature (caller) during Take a Break, as well as "Send auto-reply to caller" feature.
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
15 marca 2019
Rozmiar
14M
Instalacje
1 000 000+
Aktualna wersja
2.11
Wymaga Androida
4.0.3 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Produkty w aplikacji
7,49 USD za element
Sprzedawca
NComputing Global, Inc.
Deweloper
1875 South Grant Street Suite 570 San Mateo, CA 94402 United States
©2019 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.