Zoiper IAX SIP VOIP Softphone

За всички възрасти
51 458
Предлага покупки в приложението
Да се преведе ли описанието на български с Google Преводач?Превод на описанието отново на английски (Съединени щати)

Zoiper is a FREE IAX and SIP softphone application for voip calls over 3G or WiFi. There are NO ADVERTISEMENTS.

For support please visit: http://community.zoiper.com

Zoiper softphone offers a simple user interface and superb audio quality for smooth Voice over IP experience.

Contact us for whitelabel versions with your logo and company or for our VoiP SDK if you want to build your own solution or visit http://www.zoiper.com/en/voip-sdk

Available for both SIP and IAX systems, Zoiper is a phone solution perfectly fit for end users, service providers, call centers or any business willing to benefit from VoIP communications.

Want to distribute it to your users ? Use the free automatic provisioning system on http://oem.zoiper.com and avoid tedious manual configurations!.

IMPORTANT: Zoiper softphone is a standalone client-side software VOIP phone application and is not bundled together with a voip service. To make and receive voip calls using Zoiper, you must subscribe to any SIP or IAX based service provider across the globe.

Zoiper's key features include:

- Support for different color schemes
- Bluetooth support
- Lowest battery usage with highest reliability / stability on google play
- Lowest latency of all android softphones
- Excellent audio quality, even on older devices
- Supports calling over 3G and WIFI
- Multiprotocol with SIP and IAX support, compatible with all RFC
compliant PBXs
- Background / multitasking support
- Native dialer integration
- Integration with the native android contact list
- Speakerphone mute and hold
- UDP and TCP transports (use TCP for better battery life!)
- Supports g711 (ulaw, alaw), speex, iLBC and gsm codecs
- Supports sending of DTMF
- DNS SRV
- Built-in echo cancellation
- STUN support
- Change ringtone per account
- call waiting
- Video support (gold users only)
- ZRTP / TLS support (gold users only)
- Call Transfer (gold users only)
- Wideband audio (gold users only)

Zoiper is also available as customized branding solutions or VoIP SDK, please contact us for more information.

- Phones that are unstable because they have broken audio implementations:
Alcatel one touch series (poor audio drivers cause system freezes and crashes)
HTC one m8 (causes freezes.)

WARNING: using Zoiper as a default dialer may interfere with dialing 911 emergency services.

WARNING: Please use only versions from the appstore, we have reasons to believe some of the (russian) .apk files floating on the web contain a trojan that might steal username and password and make fraudulent calls. The official zoiper from google play is safe to use. If you want all features without paying, don't pirate it but ask your friends for the unlocking cheatcode instead. First rule about the gold club: don't publicly publish the cheatcode, but share it privately at will.
ZoIPer е приложение за софтуерни телефони БЕЗПЛАТНО IAX и SIP за VoIP разговори през 3G или WiFi. Все още няма реклами.

За поддръжка, моля посетете: http://community.zoiper.com

ZoIPer софтуерни телефони предлага прост потребителски интерфейс и превъзходно качество на звука за плавен глас по IP опит.

Свържете се с нас за Бял етикет версии с вашето лого и фирма или за нашата VoiP SDK, ако искате да създадете свой собствен разтвор или посетете http://www.zoiper.com/en/voip-sdk

Предлага се и за двете SIP и IAX системи, ZoIPer е телефонен решение напълно годни за крайните потребители, доставчици на услуги, кол центрове или който и да е бизнес, които желаят да се възползват от VoIP комуникации.

Искате ли да го разпространява на потребителите си? Използвайте свободното автоматичната система за обезпечаване на http://oem.zoiper.com и да се избегне досадни ръчни конфигурации !.

ВАЖНО: ZoIPer Softphone е от страна на клиента молба за самостоятелен софтуер VOIP телефон и не е част от пакета заедно с услуга VoIP. За извършване и приемане на повиквания, използвайки VoIP ZoIPer, трябва да се абонирате и да е SIP или IAX доставчик базирана услуга, по целия свят.

основни характеристики ZoIPer включват:

- Подкрепа за различни цветови схеми
- подкрепа за Bluetooth
- Най-ниска използването на батерията с най-висока надеждност / стабилност в Google Play
- Най-ниска латентност на всички Android софтуерен телефон
- Отлично качество на звука, дори и на по-стари устройства
- Поддържа се обадите през 3G и WIFI
- Multiprotocol с SIP и IAX подкрепа, съвместим с всички RFC
съвместими телефонни централи
- Предшестващо / мултитаскинг подкрепа
- Native интеграция наречие
- Интеграция с родния андроид списъка с контакти
- Speakerphone ням и задръжте
- UDP и TCP транспорт (използване на TCP за по-добър живот на батерията!)
- Поддържа G711 (ulaw, ALaw), Speex, iLBC и GSM кодеци
- Поддържа изпращане на DTMF
- DNS SRV
- Вградено на ехото
- подкрепа STUN
- Промяна на тона на звънене за всяка сметка
- изчакване на повикването
- поддръжка на видео (само за потребители на злато)
- ZRTP / TLS за подпомагане (само за потребители на злато)
- прехвърляне на повикване (само за потребители на злато)
- Wideband аудио (само за потребители на злато)

ZoIPer също е на разположение и персонализирани решения за налагане на марката или VoIP SDK, моля, свържете се с нас за повече информация.

- телефони, които са нестабилни, тъй като те са разделени аудио приложения:
Alcatel One Touch серия (бедни аудио драйвери да предизвикат системни замръзва и катастрофи)
HTC един M8 (причинява замразяване).

ВНИМАНИЕ: използване ZoIPer като наречие по подразбиране може да попречи на набиране 911 службите за спешна помощ.

ВНИМАНИЕ: Моля, използвайте само версии от AppStore, ние имаме причини да вярваме, някои от най-(руски) .apk файла плаващи в интернет съдържа троянски кон, който може да открадне потребителско име и парола и да направи фалшиви обаждания. Официалният ZoIPer от Google Play е безопасен за употреба. Ако искате всички функции, без да плащат, не го пиратски но питам приятелите си за отключване cheatcode вместо. Първо правило за злато клуб: не публично публикува cheatcode, но го споделите частна по своя воля.
Прочетете повече
Свиване
4,5
Общо 51 458
5
4
3
2
1
Зарежда се...

Новите неща

New in version 2.7.12:
- Zoiper can be selected as default Phone app;
- Fix for the ANR issue;
Due to new Google Policies we are no longer allowed to use READ/WRITE_CALL_LOG and PROCESS_OUTGOING_CALLS so we have to remove:
- Requirement of READ/WRITE_CALL_LOG permission;
-"Dialer Integration" feature;
-"Integrate with native call log" feature;
Прочетете повече
Свиване

Допълнителна информация

Актуализирано
14 януари 2019 г.
Размер
22M
Инсталирания
1 000 000+
Текуща версия
2.7.12
Изисква Android
4.0.3 и по-нови версии
Класификация на съдържанието
За всички възрасти
Интерактивни елементи
Взаимодействие между потребители
Продукти в приложението
0,99 щ.д. – 9,49 щ.д. за артикул
Предлага се от
Securax LTD.
©2019 GoogleОбщи условия на сайтаПоверителностПрограмистиИзпълнителиAbout Google|Местоположение: Съединени щатиЕзик: български
С купуването на този елемент извършвате транзакция посредством Google Payments и приемате Общите условия и Съобщението за поверителност на услугата.