Znaki drogowe

Contains Ads
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Naucz się znaki drogowe w Polsce. W aplikacji znajdziesz wszystkie znaki drogowe aktualnie obowiązujące na polskich drogach. Następnie możesz sprawdzić znajomość znaków w testach.

Grupy znaków drogowych w aplikacji:

- znaki ostrzegawcze,
- znaki zakazu,
- znaki nakazu,
- znaki informacyjne,
- znaki kierunku i miejscowości,
- znaki uzupełniające,
- tabliczki do znaków drogowych,
- znaki dodatkowe,
- znaki drogowe poziome,
- sygnały świetlne.

W Polsce wzory znaków i sygnałów drogowych określa Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393). Załącznik nr 1 do Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181) reguluje natomiast szczegółowe uwarunkowania stosowania tych sygnałów, tj.ː wielkość, wymiar i widoczność znaków, barwy i odblaskowość, liternictwo i stosowane napisy, zasady doboru typu folii na lica znaków, zasady umieszczania znaków na drodze, wzory barwne oraz konstrukcje znaków.

Znaki drogowe dzielą się na pionowe i poziome. Pionowe znaki to te, które umieszczane są w postaci pionowej tarczy (trójkątnej, okrągłej lub prostokątnej) przy drodze albo nad drogą (niekiedy namalowane są na przydrożnych ścianach). Znaki poziome to takie, które namalowane są bezpośrednio na jezdni, zazwyczaj białą (czasem – żółtą) farbą odporną na ścieranie przez koła pojazdów. Polskie znaki drogowe na ogół są niemal identyczne ze znakami spotykanymi w innych krajach Europy, co wynika z Konwencji wiedeńskiej o znakach i sygnałach drogowych z 1968 r. (Dz.U. z 1988 r. Nr 5, poz. 42); odróżniać je mogą od siebie szczegółowe rozwiązania dotyczące rozmiarów znaków, odcieni używanych kolorów albo kształtu symboli.

Sygnały drogowe to sygnały obowiązujące w ruchu drogowym. Znaczenie i zakres ich obowiązywania określony jest w odpowiednim rozporządzeniu. Sygnały drogowe sytuowane są po stronie prawej, lewej, nad bądź na jezdni. Dzielą się na:

- sygnały świetlne nadawane przez sygnalizatory,
- sygnały nadawane przez osoby do tego uprawnione,
- sygnały dźwiękowe lub wibracyjne.

Znaki drogowe pionowe dzielą się na 7 grup:
- znaki ostrzegawcze (typ A) – trójkątne w czerwonym obramowaniu, czarny (w niektórych znakach – kolorowy) symbol na żółtym tle;
- znaki zakazu (typ B) – okrągłe w czerwonym obramowaniu, czarny (w niektórych znakach – kolorowy) symbol na białym tle;
- znaki nakazu (typ C) – okrągłe, niebieskie, z białym symbolem na niebieskim tle[e];
- znaki informacyjne (typ D) – prostokątne, niebieskie (ew. z białym polem na tle niebieskim), z białym, czarnym lub kolorowym symbolem na niebieskim lub białym tle[f];
znaki kierunku i miejscowości (typ E) – zwane popularnie drogowskazami, o różnym kształcie i kolorze zależnym od sytuacji;
- znaki uzupełniające (typ F) – duże prostokąty lub kwadraty kolorów: niebieski i żółty; są to najczęściej znaki informujące o organizacji ruchu lub uprzedzające o zakazach i niebezpieczeństwach;
- tabliczki do znaków drogowych (typ T)–- małe prostokątne, białe lub żółte tabliczki z czarnym napisem lub symbolem, umieszczone pod znakiem.
Learn road signs in Poland. In the application you will find all road signs currently in force on Polish roads. Then you can check the knowledge of the characters in the tests.

Groups of road signs in the application:

- warning signs,
- prohibition signs,
- command signs,
- information signs,
- direction and locality signs,
- supplementary characters,
- road signs plates,
- additional characters,
- horizontal road signs,
- light signals.

In Poland, the patterns of road signs and signals are set out in the Regulation on road signs and signals (Journal of Laws of 2002 No. 170, item 1393). Annex 1 to the Regulation on detailed technical conditions for road signs and signals as well as road traffic safety devices and conditions for their location on roads (Journal of Laws from 2003 No. 220, item 2181) regulates the detailed conditions of using these signals, ie size, size and visibility of signs, colors and reflections, lettering and used inscriptions, rules for choosing the type of film on the face of signs, rules for placing signs on the road, color patterns and character constructions.

Traffic signs are divided into vertical and horizontal. Vertical signs are those placed in the form of a vertical disk (triangular, round or rectangular) at the road or above the road (sometimes painted on roadside walls). Horizontal signs are those that are painted directly on the road, usually white (sometimes - yellow) paint resistant to abrasion by vehicle wheels. Polish road signs are generally almost identical to the signs found in other European countries, which results from the Vienna Convention on road signs and signals from 1968 (Journal of Laws of 1988 No. 5, item 42); they can be distinguished by detailed solutions regarding the size of characters, shades of used colors or the shape of symbols.

Traffic signals are signals that are valid for road traffic. The meaning and scope of their validity is specified in the relevant regulation. Traffic signals are located on the right, left, above or on the road. Divided into:

- light signals transmitted by signalers,
- signals broadcast by authorized persons,
- sound or vibration signals.

Vertical road signs are divided into 7 groups:
- warning signs (type A) - triangular in the red border, black (in some signs - colored) symbol on a yellow background;
- prohibition signs (type B) - round in a red border, black (in some signs - colored) symbol on a white background;
- command signs (type C) - round, blue, with a white symbol on a blue background [e];
- information signs (type D) - rectangular, blue (possibly with a white field on the blue background), with a white, black or colored symbol on a blue or white background [f];
direction and city signs (type E) - popularly called signposts, with different shape and color depending on the situation;
- supplementary characters (type F) - large rectangles or squares of colors: blue and yellow; these are usually signs informing about traffic organization or anticipating bans and dangers;
- traffic signs (type T) - small rectangular, white or yellow plates with a black sign or symbol, placed under the sign.
Read more
Collapse
4.4
26 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Dwa nowe znaki drogowe - strefa czystego transportu i koniec strefy czystego transportu.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
September 6, 2018
Size
4.0M
Installs
10,000+
Current Version
3.0
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
MAM Apps
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.