Svět energie - 3D elektrárny

22
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Czech (Czechia)

Aplikace „Svět energie - 3D elektrárny“ umožňuje ve 3D realitě nahlédnout do různých typů elektráren a prostřednictvím názorných 3D modelů prozkoumat jejich nejvýznamnější technologická zařízení, včetně jejich konstrukce, základních principů, parametrů a multimediálních doplňků. Aplikace je především určena pro středoškoláky, ale zajímavé informace si zde najdou i zvídaví žáci druhého stupně ZŠ a obsah je atraktivní i pro širokou veřejnost.

Technologie uhelných elektráren je prezentována na modelu moderního Nového zdroje Elektrárny Ledvice, vodní elektrárny jsou zastoupeny akumulační a přečerpávací elektrárnou ve Štěchovicích. V úvodu každého zdroje se můžete seznámit s dispozičním řešením celé elektrárny, výběrem zvýrazněných objektů se dostáváte stále hlouběji přes technologické celky až k jednotlivým zařízením, tvořícím klíčové uzly v technologickém zapojení elektrárny. Tato informační úroveň obsahuje detailní 3D model vybraného zařízení a množství doplňujících informací. Kromě konstrukčního hlediska a vizualizace funkčnosti zařízení jsou to informace, týkající se teoretických podkladů, konkrétní instalace zařízení, galerií a rozhovorů s obsluhujícím personálem nebo možnost vyzkoušet si řešení praktických úloh a interaktivních příkladů.

Všechny 3D modely celků i zařízení jsou real-time vykreslované, otáčení a zoom objektů je ovládáno uživatelem. K přehlednosti a lepšímu pochopení funkčnosti přispívá i možnost filtrace zobrazení jednotlivých částí zařízení.

Podrobnější informace jsou u koncového modelu zařízení rozděleny na několik skupin (informačních oken):

Výklad (Teorie) – představuje krátký popis historie, konstrukčních variant a způsobů využití energetického zařízení, jeho role v technologickém komplexu elektrárny. Jsou uvedeny praktické typy zařízení podle různých kritérií, používané materiály na výrobu nebo osobitosti energetických instalací.

Fyzikální principy – informační okno seznamuje uživatele se zařízením z hlediska využití základních fyzikálních principů a dějů. Součástí fyzikálních principů jsou i základní vzorce charakterizující daný děj.

Parametry – informační okno s přehledným výčtem všech hlavních parametrů zařízení. Přehledná tabulka obsahuje popisy a jednotky parametrů, jejich obecný rozsah a konkrétní hodnoty pro popisovaný energetický zdroj.

Fotografie – okno tvoří galerie vybraných fotografií zařízení v různých pohledech a řezech, názorně představujících skutečnou podobu objektu, jeho velikost, tvar i místo (například ve strojovně nebo v kotelně). Do fotogalerií jsou začleněny i unikátní dokumentární záběry z výstavby.

Video z praxe – praktický výklad a seznámení se zařízením přímo na místě instalace v elektrárně.

Úloha – pro uživatele, které problematika zaujala, jsou připraveny matematicko-fyzikální úlohy, k jejichž zdárnému vyřešení jsou potřebné vědomosti získané v teoretické části popisu konkrétního zařízení.

Interaktivní pokus – pro některá zařízení je dostupný i interaktivní pokus, který pomocí uživatelského nastavení ovládacích prvků na panelu simuluje reálné chování zařízení. Výsledné (vypočtené) parametry jsou prezentovány na obrazovce a úkolem řešitele pokusu je splnění předepsaného zadání.

Testy – závěrečnou součástí podrobného popisu každého koncového modelu jsou zkušební testy, ve kterých si uživatel ověří, co se o zařízení naučil.

Ochrana osobních údajů
• Aplikace ukládá data do interního uložiště zařízení (interní paměť nebo paměťovou kartu) a proto vyžaduje povolení pro práci s daty v zařízení.
• Aplikace odesílá statistiky používání do Google Analytics.
• Komunikace se serverem probíhá zabezpečeným protokolem.
The "World Energy - Power 3D" in 3D reality allows insight into the various types of power plants and through vivid 3D models explore their most important technological devices, including their structure, basic principles, parameters, and multimedia accessories. The application is primarily intended for high school students, but interesting information here will also find explored by pupils of primary schools and the content is attractive to the general public.

The technology of coal-fired power plants is presented on the model of the modern New Ledvice power, hydropower plants are represented by storage and pumped storage power plant in Štěchovice. At the beginning of each source you can get acquainted with the layout of the entire plant, selecting the highlighted objects is getting deeper and deeper through technological systems to individual devices forming the key nodes in the technology elektrárny involvement. The information level contains detailed 3D model of the selected device and the amount of additional information. Kromě structural point of view and visualization functionality of the device are information concerning the theoretical bases, concrete installation, galleries and interviews with service personnel or an opportunity to try to solve practical problems and interactive examples.

All 3D models of plants and facilities are real-time rendered, rotate and zoom objects is controlled by the user. For clarity and better understanding of the functionality also contributes to the possibility of filtering the display of individual parts.

More information is at the end of the model are subdivided into several groups (information window):

Interpretation (theory) - is a brief description of the history, design options and ways of using power equipment, its role in the technological complex plant. They show practical device types according to various criteria, materials used to manufacture or personality energy installations.

Physical principles - an information box gives users the facility in terms of utilization of basic physical principles and processes. As physical principles are the basic formulas characterizing a storyline.

Parameters - Information window with a clear list of all the major parameters. Overview table contains descriptions and units of parameters, their general scope and specific parameters for the energy source.

Photos - The window consists of selected photos gallery facilities in various views and sections, clearly representing the true nature of the object, its size, shape and location (for example, in the engine room or boiler room). Photo galleries are integrated into a unique documentary footage of the building.

Video from the practice - a practical interpretation and understanding of the machine directly on site at the plant.

Task - for users who are interested in the issue are prepared mathematical-physical tasks whose successful resolve required knowledge gained in the theoretical part of the description of a particular device.

Interaktivní attempt - for some devices is available on an interactive experiment that uses a custom control settings on the panel simulates the real behavior of the device. The resulting (calculated) parameters are presented on the screen and the task of the researcher is attempting fulfilling a prescribed task.

Tests - the final part of the detailed description of each end model, the test trials, in which the user verifies that what is learned about the device.

Protection of personal data
• The application stores data in the internal storage device (internal memory or memory card) and therefore requires a permit for working with data in the device.
• The application sends usage statistics to Google Analytics.
• Communication with the server is a secure protocol.
Read more
Collapse
5.0
22 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Drobné opravy.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
May 30, 2017
Size
34M
Installs
500+
Current Version
2.4
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Simopt
Developer
Simopt, s.r.o. Klokotská 121 390 01 Tábor Czech Republic
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.