SNOW Reporter

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Czech (Czechia)

SNOW v mobilu!

Aplikace pro všechny, kteří chtějí mít přesné informace ze středisek a lyžovat výhodně.

Aplikace SNOW agreguje všechny podstatné informace, které vstupují do rozhodování, kam jet právě lyžovat. Sleduje nejen základní faktory, které lyžování ovlivňují, jako jsou sníh a počasí, ale i akce, při kterých je lyžování dostupnější – zejména nabídku webu skipasomat.cz a výhodné skipasy z časopis SNOW – skipas zdarma. Její funkcionalita je ale daleko širší.

Kdy lyžovat?
Počasí a samozřejmě sněhové podmínky lyžování ovlivňují skutečně zásadně. Aplikace proto sleduje výhled počasí, často i se specializovanou horskou předpovědí počasí. Stejně tak aktuální sněhové podmínky najdete u všech sledovaných středisek. Jejich něco přes 400.

Reporty on-line
Co nikde jinde nenajdete, jsou aktuální on-line uživatelské recenze. My jim říkáme reporty. Jedete na lanovce, je krásně, málo lidí, manšestr… Bylo by sobecké se o podobné informace nerozdělit! Stačí pustit aplikaci, napsat pár zásadních slov, vyfotit (to je dobrovolné) a odeslat – váš report se propíše nejen do všech ostatních aplikací, ale také na web SNOW.CZ. Staňte se členy informované komunity lyžařů a spoluvytvářejte ji – reportujte!

Kam lyžovat?
Mobilní aplikace nabízejí jednu velkou výhodu. Respektují váš pohyb. Aplikace SNOW poradí, kam je to na hory nejblíže. Třeba z žižkovské redakce časopisu SNOW je to 27 kilometrů do nejbližšího střediska, Chotouně u Prahy. Nejdále to máme zase do Aspenu, 8551 km vzdušnou čarou… Tato funkcionalita se ale může změnit z hračky v nástroj ve chvíli, kdy jste někde, kde to až tak neznáte, třeba na dovolené, a chcete se podívat s lyžemi někam po okolí. Nebo když chcete vyjet jen rychle někam blízko, kde to třeba ještě neznáte… Kolikrát člověka překvapí, jaké lyžování má zrovna u nosu.

Za kolik
Lyžování není levný sport. Proč nevyužít akčních nabídek, které se sem tam někde mihnou? Aplikace SNOW agreguje nabídky specializovaného serveru skipasomat.cz, takže – díky specifickým filtrům – můžete na obrazovce telefonu jednoduše přehlédnout celou nabídku zvýhodněných skipasů. A rovnou si z webu koupit ten, který vás zaujme. Podobně máte přehled i o akčních skipasech nabízených časopisem SNOW pod značkou SKIPAS ZDARMA.

SNOWcard v mobilu
Aplikace také slouží jako identifikátor předplatitelů – držitelů karet SNOWcard, které umožňují čerpat výhody bonusového programu časopisu SNOW a opravňují užívat předplatitelské skipasy v rámci akce SKIPAS ZDARMA.

Souhrn funkcí:
- více než 400 sledovaných středisek
- přehled o slevách na skipasomat.cz
- přehled o slevách v rámci akce skipas zdarma
- unikátní uživatelské reporty
- aktuální stav sněhu a informace o provozu středisek
- předpověď počasí pro lyžařská střediska
- možnost reportovat a posílat aktuální fotografie přímo z mobilního telefonu (a tím zlepšit informovanost kolegů – lyžařů)
- SNOWcard – identifikace předplatitelů v mobilu

Vysvětlivky:
SKIPAS ZDARMA: v každém vydání časopisu SNOW (vyjma speciálu Market) najdete kupony na výhodné skipasy – díky nim můžete objevit neznámá nebo zapomenutá lyžařská střediska, a to velmi výhodně i zdarma! Zimní destinace přibývají postupně v průběhu zimy spolu s vydáváním časopisu SNOW. Více na www.skipas-zdarma.cz

Skipasomat.cz
Portál, který přináší zvýhodněné skipasy do českých, slovenských i alpských středisek (případně i slevy na servis lyží se slevou. Více na www.skipasomat.cz.
SNOW on your mobile!

Applications for all who want to have accurate information from ski resorts and conveniently.

Applications SNOW aggregates all relevant information that enters into deciding where to go just to ski. Follows not only the basic factors that affect the skiing like snow and weather, but also events where skiing is more affordable - especially the web offer skipasomat.cz and convenient ski passes of SNOW magazine - free ski pass. Its functionality but is much broader.
 
When skiing?
Weather and snow conditions skiing really fundamentally affect. Applications therefore monitors weather outlook, often with specialized mountain weather forecasts. Likewise, current snow conditions can be found in all monitored centers. Their little over 400 system.

Reports online
What you will not find anywhere else, the current online user reviews. We call them reports. Going on a chairlift, is beautifully, little people, corduroy ... It would be selfish not to share information about similar! Just let the application, write a few essential words, take a picture (this is optional) and send - your report is then duplicated not only in all other applications, but also on the web SNOW.CZ. Join the informed community of skiers and spoluvytvářejte it - Report to!

Where do you ski?
Mobile applications offer a great advantage. They respect your movement. Applications SNOW tell you where it is closest to the mountain. Perhaps the Zizkov magazine SNOW is 27 miles to the nearest center, Chotouň in Prague. The furthest we go back to Aspen, 8551 km as the crow flies ... This feature but can change the toys in the tool when you are somewhere where it so you do not know, maybe on vacation, and you want to see with skis somewhere around. Or if you want to just quickly go somewhere close to where it needs to be yet you do not know ... How many times surprise a man, what has just skiing at the nose.

How much
Skiing is not a sport. Why not take advantage of special offers that are here somewhere Mihn? Applications SNOW aggregates offers specialized server skipasomat.cz so - thanks to specific filters - you on the phone screen simply view the whole offer of discounted passes. And straight from the web to buy the one that interests you. Similarly, you have an overview as well as action ski passes offered under the brand SNOW magazine free ski pass.

SNOWcard mobile
The application also serves as an identifier subscribers - cardholders SNOWcard that allow you to benefit from the bonus program SNOW magazine and entitle the subscriber to use ski passes within the event pass for free.

Summary of functions:
- More than 400 centers monitored
- Overview of discounts on skipasomat.cz
- Summary of discounts within the event pass for free
- Unique user reports
- The current status of snow and traffic information centers
- Weather forecast for ski resorts
- Ability to report and send current photos directly from a mobile phone (and thereby improve awareness of colleagues - skiers)
- SNOWcard - identification of subscribers in mobile

Legend:
Free ski passes: in every issue SNOW (excluding special Market) find coupons for competitive ski passes - because they can detect unknown or forgotten ski resorts, and it's very convenient and free! Winter destinations are added gradually during the winter along with the issue of the magazine SNOW. More on www.skipas-zdarma.cz

Skipasomat.cz
The portal, which provides discounted ski passes for the Czech, Slovak and Alpine resorts (or even discounts on ski service at a discount. More on www.skipasomat.cz.
Read more
Collapse
3.9
27 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

- Opraveno nahrávaní středistek
- Opraveno řazení středisek podle vzdálenosti (je potřeba povolit přístup k polohovacímu zařízení)
- Přidáno zobrazení aktualní polohy na mapě
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
February 3, 2020
Size
Varies with device
Installs
1,000+
Current Version
Varies with device
Requires Android
Varies with device
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Users Interact
Permissions
Offered By
SNOW.cz
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.