Jaderné elektrárny 3D

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Czech (Czechia)

Aplikace „Jaderné elektrárny 3D“ vám prostřednictvím názorných a realistických 3D modelů představí zajímavý pohled do technologie, konstrukce a provozu jaderného zařízení. Složitost jeho fungování, od principu štěpení těžkých jader, přes řízení jaderného reaktoru až po manipulaci s použitým palivem, je zjednodušena do míry akceptovatelné studenty i širokou veřejností. Zajímavé informace v podobě vysvětlujících přirovnání si v zjednodušené úrovni aplikace najdou i zvídaví žáci druhého stupně ZŠ. Herní prvek je zastoupen přítomností minihry, představující spuštění elektrárny pomocí několika jednoduchých úloh.

Celý 3D model elektrárny je vytvořen podle reálného uspořádání zařízení naší nejmodernější jaderné elektrárny v Temelíně. To ovšem neznamená, že se aplikace věnuje pouze jí. U jednotlivých zařízení jsou zdůrazněny odlišnosti a představeny parametry i naší druhé jaderky – Jaderné elektrárny Dukovany, která spolehlivě vyrábí elektřinu již přes 30 let.

Seznamování začíná v areálu jaderného zdroje, představením rozmístění nejdůležitějších technologických uzlů. Virtuálně je zde i objekt popisující kompletní životní cyklus jaderné elektrárny od rozhodnutí o výstavbě až po její vyřazení. Výběrem zvýrazněných objektů se dostáváte hlouběji přes vnořené modely stavebních celků až k jednotlivým zařízením, tvořícím klíčové prvky v technologickém zapojení elektrárny. K této virtuální 3D prohlídce jaderné elektrárny nepotřebujete žádné povolení a přesto se vizuálně dostanete například až k jadernému reaktoru. Konstrukce a rozmístění jednotlivých zařízení si můžete prohlížet z libovolné perspektivy. Zvolením koncového zařízení se dostáváte do další – textově-obrazové informační úrovně aplikace. Detailní 3D model odkrývá konstrukci a vizualizaci funkčnosti zařízení, zpřístupňuje informace, týkající se teoretických podkladů, konkrétní instalace zařízení a parametrů, a představuje soubor reálných fotografií zařízení. U každého objektu si můžete vyzkoušet vyplnit vědomostní test nebo vyřešit praktickou úlohu.

Všechny 3D modely celků i zařízení jsou real-time vykreslované, otáčení a zoom objektů je plně ve vaší kompetenci. K přehlednosti a lepšímu pochopení funkčnosti přispívá i možnost filtrace zobrazení jednotlivých částí zařízení.

Podrobnější informace jsou u koncového modelu zařízení rozděleny na několik skupin (informačních oken):

• Výklad (Teorie) – představuje krátký popis historie, konstrukčních variant a způsobů využití energetického zařízení, jeho role v technologickém komplexu elektrárny.

• Fyzikální principy – informační okno seznamuje se zařízením z hlediska využití základních fyzikálních principů a dějů. Součástí fyzikálních principů jsou i základní vzorce charakterizující daný děj.

• Parametry – informační okno s přehledným výčtem všech hlavních parametrů zařízení obou našich jaderných elektráren.

• Fotografie – okno tvoří galerie vybraných fotografií zařízení v různých pohledech a řezech, názorně představujících skutečnou podobu objektu, jeho velikost, tvar i umístění.

• Úloha – pro ty, které problematika zaujala, jsou připraveny matematicko-fyzikální úlohy, k jejichž zdárnému vyřešení jsou potřebné vědomosti získané v teoretické části popisu konkrétního zařízení.

• Testy – závěrečnou součástí podrobného popisu každého koncového modelu jsou zkušební testy, ve kterých si ověříte své vědomosti.
The "Nuclear Power 3D" you through vivid and realistic 3D models presents an interesting insight into the technology, construction and operation of nuclear facilities. The complexity of its operation, from the principle of fission of heavy nuclei, nuclear reactor control over to the spent fuel handling is simplified to the extent acceptable to students and public. Interesting information in the form of explanatory metaphor in a simplified application level to find and inquisitive pupils of primary school. Game element is represented by the presence of minigames representing plants start with a few simple tasks.

3D model of the entire plant is designed according to the real layout of our state of the art equipment Temelin nuclear power plant. That does not mean that the application is devoted solely to her. For each device differences are emphasized and presented parameters and our second nucleolus - Nuclear power plant which produces electricity reliably for over 30 years.

Familiarizing begins in the area of ​​nuclear power, performance deployment of the most important technology nodes. Virtually there is a subject that describes the entire life cycle of nuclear power plants since the decision to build up to its disposal. Výběrem highlighted objects to get deeply nested models through construction units to each device forming the key elements in the technological power wiring. This 3D virtual tour of nuclear power plants do not need any permission, yet visually, for example, to get a nuclear reactor. The design and layout of individual devices can be viewed from any perspective. Selecting a terminal device to get to the next - text-picture information level applications. Detailed 3D model visualization reveals the design and functionality of the equipment, access to information concerning the theoretical basis, and specific installation parameters, and presents a set of photographs of real devices. For each object you can try to fill in the knowledge test or solve a practical problem.

All 3D models of plants and facilities are real-time rendered, rotate and zoom objects is completely under your control. For clarity and better understanding of the functionality also contributes to the possibility of filtering the display of individual parts.

More information is at the end of the model are subdivided into several groups (information window):

• Interpretation (theory) - is a brief description of the history, design options and ways of using power equipment, its role in the technological complex plants.

• Physical principles - information window acquainted with the device in terms of utilization of basic physical principles and processes. As physical principles are the basic formulas characterizing a storyline.

• Parameters - Information window with a clear list of all major device parameters of both our nuclear power plants.

• Photo - window consists of selected photos gallery facilities in various views and sections, clearly representing the true nature of the object, its size, shape and location.

• Assignment - for those interested in the issue are prepared mathematical-physical tasks whose successful resolve required knowledge gained in the theoretical part of the description of a particular device.

• Tests - the final part of the detailed description of each end model, the test trials, in which you validate your knowledge.
Read more
Collapse
Loading…

What's New

Nová verze aplikace.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
October 12, 2017
Size
24M
Installs
5,000+
Current Version
1.1
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Simopt
Developer
Simopt, s.r.o. Klokotská 121 390 01 Tábor Czech Republic
©2022 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google Play|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.