Smart City 3D

21
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Czech (Czechia)

Aplikace „Smart City 3D“ vám prostřednictvím názorných 3D modelů představí zajímavý pohled do fungování moderního chytrého města. Smart City je v poslední době často skloňovaný termín, se kterým operují velké světové metropole, ale i obyčejná malá městečka. Stále více obyvatel se totiž stěhuje do měst, která však kvůli přeplněnosti a zhoršujícímu se životnímu prostředí přestávají být příjemným místem pro život. Města, která se s tímto trendem nechtějí smířit, čeká zásadní a nezbytná proměna. V rámci udržitelného rozvoje se musí začít chovat zodpovědně, aby snížila negativní dopady urbanizace, zefektivnila využívání všech druhů energií a zlepšila dopravní situaci na svém území. Výsledkem by mělo být zkvalitnění životního prostředí a zachování příjemného prostoru pro život obyvatel.

Seznamování se Smart City začíná pohledem na jednoduchý 3D model části fiktivního města se zvýrazněnými objekty a oblastmi městské infrastruktury, kterých se tento fenomén dotýká. Posouváním, otáčením a přibližováním scény si lze město prohlížet z libovolné perspektivy pohledem letícího dronu. Zvolením označeného objektu se dostáváte do další – textově-obrazové informační úrovně aplikace. Kromě popisu a principu fungování oblasti zde najdete nejnovější chytré trendy rozvoje měst, přínosy a výhody daných řešení, nejznámější a nejúspěšnější domácí a světové realizace spolu se souborem ilustračních fotografií. U relevantních objektů, týkajících se energetických potřeb obyvatel měst, je představena činnost společnosti ČEZ ESCO, jako významného hráče na poli moderních energetických a informačních technologií.

Chytré město sestává z chytrých budov a chytrých domácností, ve kterých žijí lidé. Proto je druhá část aplikace Smart City 3D věnována chytrému domu a domácnosti jako základní stavební buňce města. Vybrané objekty představují základní přehled technologií a inteligentních zařízení, zabezpečujících bezproblémový, ekonomický a ekologický chod domácnosti a zvyšujících komfort a kvalitu žití jejích obyvatel.

A kterých oblastí se vlastně projekty chytrých měst dotýkají? Zkusme pojmenovat aspoň ty nejdůležitější z nich:

• Řízení a strategie rozvoje města – osobní a angažovaný přístup úředníků, dlouhodobě udržitelný rozvoj, strategické plánování,
• Rozvoj města – preference zelených urbanistických řešení, rozšiřování zeleně a vodních ploch, zlepšení mikroklimatu,
• Komunikace – rozvoj a využití městských komunikačních sítí, dostupné informace pro každého,
• Bezpečnost obyvatel – dosažení vysokého stupně ochrany osob i majetku,
• Zdroje energií – začlenění OZE do systémů zásobování energií, soběstačnost, řízení spotřeby, zvyšování energetické efektivnosti, chytré sítě,
• Správa budov – úspory spotřeby energií, kvalita vnitřního prostředí, monitorování provozu objektu a jeho chytré řízení dle požadavků uživatele,
• Doprava – optimalizace řízení dopravy v závislosti na dopravní situaci, priorita průjezdů vozidel s právem přednostní jízdy, sdílená doprava (bikesharing, carsharing),
• Ekologická doprava – preference bezemisních technologií pohonu (elektromobilita, vodík),
• Parkování – informace o dostupnosti parkovacích míst, navigace k volnému místu, jeho rezervace a zaplacení,
• Veřejné osvětlení – snížení spotřeby, zvýšení bezpečnosti ve městě, inteligentní řízení lamp podle momentální situace, rychlá diagnostika a cílená oprava, eliminace světelného smogu,
• Odpadové hospodářství – kvalitní a efektivní řízení svozu a třídění odpadů a jeho druhotné zpracování.

Přijetí koncepce chytrého města je běh na hodně dlouhou trať, skládající se z koncepčního a kontinuálního prosazování chytrých řešení a připravování velkých, ale i docela malých projektů. Jde především o kvalitativní posun v myšlení zástupců vedení města, současně se změnou zažitých postojů a priorit firem i samotných obyvatel. Cílem všech aktivit spojených s koncepcí chytrých měst (Smart City) je kontinuální zlepšování kvality života obyvatel a zabezpečení stálého a udržitelného rozvoje města.
The "Smart City 3D" you through vivid 3D models presents an interesting insight into the workings of moderního smart city. Smart City is the last time often inflected term with which operate the world's big cities, but also ordinary small town. More and more people are moving to the cities had, but because of overcrowding and deteriorating environment cease to be a pleasant place to live. Cities that this trend nechtějí reconcile waiting fundamental and necessary change. In the context of sustainable development must start acting responsibly to reduce the negative impacts of urbanization, more efficient use of all kinds of energy and improve the traffic situation on its territory. The result should be to improve the environment and maintaining a pleasant space for living.

Familiarization Smart City begins by looking at a simple 3D model of the fictional city of the highlighted objects and areas of urban infrastructure, which this phenomenon affects. Scrolling, rotating and zooming the scene can be viewed from any město perspective view of a flying drone. By selecting the highlighted object to get to the next - text-picture information level applications. In addition to describing the operating principle of a field here for the latest trends in smart urban development, benefits and advantages such solutions, the best known and most successful domestic and global implementation, together with a set of illustrative photographs. Relevant objects related to the energy needs of city dwellers is presented ESCO activity of the company ČEZ, as an important player in the field of modern energy and information technology.

Smart City consists of smart buildings and smart households in which people live. Therefore, the second part of the Smart City 3D dedicated to smart home and home as the basic building cell city. Selected objects represent a basic overview of technologies and smart devices, securing the unchallenged economic and ecological household and increasing the comfort and quality of life of its inhabitants.

And which areas are actually smart cities projects concern? Let's name at least the most important ones:

• Management and development strategy of the city - a personal and committed approach officials sustainable development, strategic planning,
• Development of the city - preference of green urban solutions, expanding green areas and water areas, improving the microclimate,
• Communication - Development and utilization of urban communication networks, information available to everyone,
• Security of citizens - achieve a high level of protection of persons and property,
• Sources of energy - integration of renewable energy systems to supply energy self-sufficiency, power management, increasing energy efficiency, smart grids,
• Management of buildings - saving on energy, indoor environmental quality, monitoring facility operations and smart management according to user requirements,
• Transportation - optimizing traffic management, depending on the traffic situation, priority passage of vehicles with right of preferential travel, Shared Service (bikesharing, carsharing)
• Clean transport - preference of zero-emission propulsion technologies (electromobility, hydrogen)
• Parking - information about the availability of parking spaces, the empty space navigation, the booking and payment.
• Public lighting - reduce consumption, increase safety in the city, intelligent control lamps depending on the situation, rapid diagnosis and targeted revision, elimination of light pollution,
• Waste management - quality and effective management of the collection and sorting of waste and secondary processing.

Adoption of the smart city concept is running for a very long track, consisting of conceptual and continuous promotion of smart solutions and preparing large, but also quite small projects. It is primarily a qualitative shift in the thinking of representatives of the city government, with any change ingrained attitudes and priorities of companies and inhabitants. The goal of all activities associated with the concept of smart cities (Smart City) is a continuous improvement of the quality of life and security of a stable and sustainable development of the city.
Read more
Collapse
4.5
21 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

První vydání aplikace.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
February 7, 2018
Size
19M
Installs
1,000+
Current Version
1.3
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Simopt
Developer
Simopt, s.r.o. Klokotská 121 390 01 Tábor Czech Republic
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.