Mathematics

Κατάλληλο για όλους
46.119
Μετάφραση της περιγραφής στα Ελληνικά (Ελλάδα) χρησιμοποιώντας τη Μετάφραση Google;Μετάφραση της περιγραφής ξανά στα Αγγλικά (Ηνωμένες Πολιτείες)

- formula calculation with variables, sums, products and sequences
- solve equations (linear, quadratic, cubic, transpose)
- plot functions, derivate, integrate, calculate roots and extremas (polynomial, rational, exponential, etc)
- calculate tangent, asymptote, interception
- reconstruction: calculate f(x) by given roots, points or extremas
- f(x,y) plot in 3D
- factoring (Bézout's identity, Euler's totient function, least common multiple, greatest common divisor)
- modulo calculation with big integer and fractions
- differential and integral calculus
- curve sketching, limes, minima, maxima
- linear algebra, vectors, matrices
- unit conversion
- number systems, binary/oct/decimal/hex calculator
- complex number calculation
- statistics (gaussian test, t test, binominal and normal distribution, standard deviation, average, sum, median)

Supported languages:
English, German, Francais, Espanol, Italian, Portuguese

Mathematics is a powerful calculation software for your android smartphone.

FEATURES

Calculate any formula you want and show them in a 2d or 3d plot. The natural display shows fractions, roots and exponents as you would expect it from mathematics.

In a few seconds you derivate or integrate your desired function, calculate the zero points of your function und show them in the function plot. See all maxima, minima or inflection points in one view.

The easy way of use allows you to solve linear equations in just a moment. Or transform your mathematical, physical or chemical equation to any unknown variable.

You often needs to calculate with binary, octal or hexadecimal number systems? No problem! You can mix them together in one calculation even by using decimal digits. But that's not enough! You can also calculate with any other number system with base 2 to 18.

From time to time you may need to convert units to another one, like Celsius to Fahrenheit, miles to kilometre, inches to foot and so on.

You will also be able to calculate with vectors, matrices and determinants.

All this features are combined in this app and will make your mathematical life a lot easier.
- Μέθοδος υπολογισμού με μεταβλητές, τα ποσά, τα προϊόντα και τις ακολουθίες
- Επίλυση εξισώσεων (γραμμική, τετραγωνική, κυβική, να μεταφέρουν)
- Λειτουργίες οικόπεδο, παράγωγα, ενσωματώνει, υπολογίζει τις ρίζες και extremas (πολυωνυμικές, ορθολογική, εκθετική, κλπ)
- Υπολογίστε εφαπτομένης, ασύμπτωτη, υποκλοπή
- Την ανασυγκρότηση: υπολογίσει f (x) δίνεται από τις ρίζες, τα σημεία ή extremas
- F (x, y) σε 3D οικόπεδο
- Factoring (ταυτότητα Bézout, η λειτουργία του Όιλερ, ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο, μέγιστο κοινό διαιρέτη)
- Υπολογισμός modulo με μεγάλο ακέραιο και κλάσματα
- Διαφορικού και ολοκληρωτικού λογισμού
- Καμπύλη σχεδίαση, λάιμ, ελάχιστα, μέγιστα
- Γραμμική άλγεβρα, διανύσματα, μήτρες
- Μονάδα μετατροπής
- Συστήματα αριθμό, δυαδικό / Οκτ / δεκαδικό / hex αριθμομηχανή
- Σύνθετους υπολογισμούς αριθμό
- Στατιστικά στοιχεία (Gaussian δοκιμή, t-test, διωνυμικό και κανονική κατανομή, η τυπική απόκλιση, κατά μέσο όρο, ποσό, διάμεσος)

Υποστηριζόμενες γλώσσες:
Αγγλικά, Γερμανικά, Francais, Espanol, Ιταλικά, Πορτογαλικά

Μαθηματικά είναι ένα ισχυρό λογισμικό υπολογισμού για το Android smartphone σας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Υπολογίστε την όποια φόρμουλα που θέλετε και να τους δείξουμε σε 2D ή 3D οικόπεδο. Η φυσική εικόνα δείχνει τα κλάσματα, ρίζες και εκθέτες, όπως θα περιμένατε από τα μαθηματικά.

Σε λίγα δευτερόλεπτα θα παραγώγου ή να ενσωματώσετε τη λειτουργία που θέλετε, να υπολογίσει τα σημεία μηδενικής λειτουργίας σας τους δείξουμε und στο οικόπεδο λειτουργία. Δείτε όλα τα μέγιστα, ελάχιστα ή σημεία καμπής σε μία προβολή.

Ο εύκολος τρόπος χρήσης σας επιτρέπει να λύσει γραμμικές εξισώσεις σε μια στιγμή. Ή μετατρέψει μαθηματικές σας, φυσική ή χημική εξίσωση σε κάθε άγνωστη μεταβλητή.

Συχνά πρέπει να υπολογίζει με δυαδικό, οκταδικό ή δεκαεξαδικό αριθμό συστημάτων; Κανένα πρόβλημα! Μπορείτε να τα ανακατεύουμε μαζί σε έναν υπολογισμό, ακόμη και με τη χρήση δεκαδικών ψηφίων. Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό! Μπορείτε επίσης να υπολογίσετε με οποιοδήποτε άλλο αριθμητικό σύστημα με βάση 2-18.

Από καιρό σε καιρό μπορεί να χρειαστεί να μετατρέψετε μονάδες σε ένα άλλο, όπως Κελσίου σε Φαρενάιτ, μίλια σε χιλιόμετρα, ίντσες στο πόδι και ούτω καθεξής.

Θα είναι επίσης σε θέση να υπολογίσει με φορείς, πίνακες και τους καθοριστικούς παράγοντες.

Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά συνδυάζονται σε αυτό το app και θα κάνουν μαθηματικές ζωή σας πολύ πιο εύκολη.
Διαβάστε περισσότερα
Σύμπτυξη
4,2
46.119 συνολικά
5
4
3
2
1
Φόρτωση...

Τι νέο υπάρχει

- create favorite lists for frequently used Mathematics content
- improved statistic lists
- bugfixes
Διαβάστε περισσότερα
Σύμπτυξη

Πρόσθετες πληροφορίες

Ενημερώθηκε
23 Ιανουαρίου 2019
Μέγεθος
2,1M
Εγκαταστάσεις
5.000.000+
Τρέχουσα έκδοση
3.4
Απαιτεί Android
4.0 και νεότερες εκδόσεις
Αξιολόγηση περιεχομένου
Κατάλληλο για όλους
Προσφέρεται από
daboApps
©2019 GoogleΌροι Παροχής Υπηρεσιών ιστότοπουΑπόρρητοΠρογραμματιστέςΚαλλιτέχνεςΣχετικά με την Google|Τοποθεσία: Ηνωμένες ΠολιτείεςΓλώσσα: Ελληνικά
Με την αγορά αυτού του στοιχείου, πραγματοποιείτε συναλλαγή με το Google Payments και αποδέχεστε τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και τη Σημείωση Απορρήτου του Google Payments.