Да се преведе ли описанието на български с Google Преводач?Превод на описанието отново на английски (Съединени щати)

Please download the app GRETA for movie fun with subtitles - the app Starks has been replaced. Download now GRETA: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.debesefilm.greta
**********************************************************************************

With STARKS you can finally simply experience the movies. Now you can watch every film in every movie theater, at any time, by yourself or with friends. We work on behalf of the respective distributors.

Starks was specifically developed for deaf people and plays the HoH subtitles of your movie of choice simply from your own smart device.

How it works:
Download STARKS free of charge. After you have successfully downloaded the app, you can view the current movie releases every week that offer HoH subtitles. Select a movie of your choice and download the subtitles for free as well. The best and fastest way is to already do this at home or any other WiFi network before visiting the movie theater.

Now you don’t have to do anything further besides activating the app at the movie theatre and selecting the corresponding movie. It is really easy: you simply press play on the desired movie title. STARKS takes care of the rest and you can lean back and relax. STARKS automatically recognizes the start of the film and then plays the HoH subtitles in sync with the movie. Please always switch your phone to flight mode while at the movies.

Of course you can pause STARKS at any time, the HoH subtitles always automatically resumes at the right movie point. Sounds easy? It is!

Download STARKS for free and see for yourself! Experience movies for everyone, it’s simply fun.


Special advantages of this app:
- Compatible as of Android 4.3
- You can autonomously and independently visit the movies on your own at any time in any freely chosen place.
- You do not need anyone to accompany you nor anyone to show you what has been said in the movie
- Simply download the app any time from the app store.
- Can be used at any movie theatre, in any auditorium, for any provided film with HoH subtitles
- Uncomplicated, simple operation
- Flawless, reliable functionality
- An integrated pause function allows you to interrupt the subtitles at any time.
- After that, select the SYNC function again and the subtitles will continue at the right spot in the movie.
- Of course you can also adjust the size of the sutbtitles.
- We are currently working on a headset that will soon allow an even more comfortable movie experience by projecting the HoH subtitles.


New functions of version 1.15

- Security update. In order to offer you an even more attractive movie selection with international blockbusters, we kindly ask you to register one time.
- As a further security measure to optimally protect the sensitive movie data, all data is encrypted when transmitted.
- Performance improvements
Моля, изтеглете приложението Грета за филм забавно със субтитри - приложението Starks е заменен. Изтеглете сега ГРЕТА: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.debesefilm.greta
************************************************** ********************************

С Starks можете да най-накрая просто опит на кино. Сега можете да гледате всеки филм във всеки киносалон, по всяко време, сами или с приятели. Ние работим от името на съответните дистрибутори.

Starks е специално разработен за хората с увреден слух и играе на Хох субтитрите на филма си на избор, просто от собствения си умен устройство.

Как работи:
Изтеглете Starks безплатно. След като успешно сте изтеглили приложението, можете да видите текущите филмови заглавия всяка седмица, които предлагат Хох субтитри. Изберете един филм по свой избор и изтегляне на субтитрите безплатно, както добре. Най-добрият и най-бързият начин е да го правите това у дома си или друга WiFi мрежа, преди да посети киносалона.

Сега не е нужно да правите нищо допълнително освен активиране на приложението в киното и избор на съответния филм. Това е много лесно: просто натиснете бутона за пускане на желания заглавието на филма. Starks се грижи за останалите и ще можете да се облегнете назад и се отпуснете. Starks автоматично разпознава началото на филма и след това играе субтитрите Хох в синхрон с филма. Моля, винаги изключвайте телефона си в режим на полет, като в кино.

Разбира се можете да направите пауза Starks по всяко време, субтитрите Хох винаги автоматично се възобновява в точния момент филм. Звучи лесно? То е!

Изтеглете Starks безплатно и вижте сами! Насладете се на филмите за всички, това е просто забавно.


Специални предимства на това приложение:
- Съвместими към Android 4.3
- Вие автономно и независимо да посетите филмите на собствения си по всяко време, във всяко свободно избрана място.
- Не е нужно някой да ви придружи, нито някой да ви покажа какво е казано във филма
- Просто го изтегли по всяко време от магазина за приложения.
- Може да се използва във всеки един киносалон, в който и да е аудитория, за който и да е условие филм с Хох субтитри
- Опростено, проста операция
- безупречен, надежден функционалност
- интегрирана функция за пауза позволява да прекъсне субтитрите по всяко време.
- След това изберете функцията SYNC отново и субтитрите ще продължат в точното място във филма.
- Разбира се, можете да настроите размера на sutbtitles.
- В момента работим върху слушалки, които скоро ще се даде възможност за още по-удобно филмово преживяване чрез проектиране субтитрите Хох.


Нови функции на версия 1.15

- актуализация на защитата. С цел да Ви предложим още по-привлекателна селекция филм с международни блокбастъри, Ви молим да се регистрират едно и също време.
- Като допълнителна мярка за сигурност за защита на оптимално чувствителната филм данни, всички данни се шифроват при изпращането.
- Подобрения в ефективността
Прочетете повече
3,5
Общо 95
5
4
3
2
1
Зарежда се...

Новите неща

Please download the app GRETA for movie fun with subtitles - the app Starks has been replaced.
Прочетете повече

Допълнителна информация

Актуализирано
20 април 2018 г.
Размер
5,6M
Инсталирания
5 000+
Текуща версия
1.23
Изисква Android
4.3 и по-нови версии
Класификация на съдържанието
За всички възрасти
Предлага се от
Greta & Starks Apps
©2018 GoogleОбщи условия на сайтаПоверителностПрограмистиИзпълнителиAbout Google|Местоположение: Съединени щатиЕзик: български
С купуването на този елемент извършвате транзакция посредством Google Payments и приемате Общите условия и Съобщението за поверителност на услугата.