DSLR Remote

4 592
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

Your smartphone is always with you, so why carry unnecessary stuff? Let your smartphone in combination with DSLR Remote be a remote control, a timer or a HDR controller for your digital reflex camera.

Whether via infrared, by wire or via Bluetooth, DSLR Remote enables you to take timer controlled exposure series (e.g. for time lapse), long time exposures or exposure sequences in the context of High Dynamik Range photography. If you are not using a device with a supported built-in IR sender (see below) all you need is a small, inexpensive and easy to build hardware, which is then connected to the ear phone jack of your smartphone (and a commercially available Bluetooth stereo headset if you want remote control via Bluetooth). You will find detailed instructions on how to build the required hardware on the authors website (http://bitshift.bplaced.net).

Possible functions (among others) are:
1. Simple Remote control
2. Delayed Shots
3. Series of shots with fixed interval (e.g for time lapse)
4. Bulb exposures
5. Combinations from 2., 3. and 4.
6. High-Dynamic-Range-Sequences (HDR)
7. Time controlled HDR-Sequences (Combination of Timer and HDR)
8. Triggering of shots or start of Timer or HDR sequences by the ambient light sensor on your smartphone (keyword: light barrier)
9. Triggering of shots or start of Timer or HDR sequences by the internal or an external microphone

In various models Canon seems to limit the precision of the bulb mode to one second. So HDR exposures below 1 second and/or with a fraction of a second (as 1.5 sec) are rounded to the full second. DSLR Remote can't do anything about that! Reported models so far: 400D, 500D, 550D, 5D II.

Using a built-in IR sender:
DSLR Remote should work with the built-in IR sender of the followig devices (don't forget to choose the right camera brand and to switch your camera into remote mode):
Samsung
- All Samsung devices with built-in IR sender
There seems to be a bug in some/all Samsung devices: in power saving mode the IR blaster doesn't work correctly! So, make sure to switch your device into normal (non-power saving) mode before using DSLR Remote.
HTC
- All HTC devices with built-in IR sender
LG
For a list of supported devices please see:
http://qa.mobile.developer.lge.com/develop/dev-guides/lg-qremote-guide/introduction/lg-qremote-sdk/#SupportedDevices
Sony
Unfortunately, doesn't the Sony native IR API provide the feature needed by any remote app like DSLR Remote, as is deploying its own IR codes as data with the app. The only thing possible in the API is using codes learned from physical remotes or codes supplied with the phone/tablet. Please use a IR dongle or cable release hardware as described on the DSLR Remote website.
Huawei
Unfortunately, Huawai didn't implement the Android Kitkat IR API on their devices. And there is no official IR SDK from Huawai available. Please use a IR dongle or cable release hardware as described on the DSLR Remote website.
Other Brands
With integration of the Android 4.4.2 (Kitkat) IR API DSLR Remote should work with all devices with a built-in IR Blaster supported by the Kitkat IR API.

Using DSLR Remote hardware:
Caution: a few smartphone types do not output high enough volume on their ear phone jack to make the infrared harware work properly. In addition a few camera types (e.g. Canon EOS 550D) are still not properly controlled remotely via the infrared receiver. In that case you might want to choose the cable control (transistors) instead.

Supported camera brands when using as an infrared remote:
Canon, Fuji, Minolta, Nikon, Olympus, Pentax and Sony

If it doesn't work for you, feel free to contact the author, instead of voting one star. Contact informations are given below and on the authors website (http://bitshift.bplaced.net).
Váš telefon je vždy s vámi, tak proč nést zbytečné věci? Nechte svůj smartphone v kombinaci s DSLR Remote být dálkové ovládání, časovač nebo řadič HDR pro váš digitální zrcadlovku.

Ať už přes infračervený port po drátě nebo přes Bluetooth, DSLR Remote umožňuje, aby časovač kontrolovanou sérii expozice (např. Pro časovým odstupem), dlouhý čas expozice nebo sekvencí expozice v kontextu High Dynamik Rozsah fotografování. Pokud nejste pomocí zařízení s podporovaným vestavěný IR odesílatele (viz níže), vše, co potřebujete, je malý, levný a snadno vytvářet hardware, který je pak připojen k uchu telefonní zásuvky smartphonu (a komerčně dostupného Bluetooth stereo headset chcete-li dálkové ovládání přes Bluetooth). Najdete podrobný návod, jak vybudovat potřebný hardware na webových stránkách autoři (http://bitshift.bplaced.net).

Možné funkce (mimo jiné) jsou následující:
1. Jednoduché dálkové ovládání
2. Zpožděné Střely
3. série snímků s pevným intervalem (například pro časová prodleva)
4. dlouhých expozicích
5. Kombinace z 2., 3. a 4.
6. High-Dynamic-range-sekvence (HDR)
7. Čas řízený HDR-sekvence (Kombinace Timer a HDR)
8. Spouštění záběrů nebo zahájení časovače nebo HDR sekvencí senzorem okolního světla na smartphonu (klíčové slovo: světelná závora)
9. Spouštění záběrů nebo zahájení časovače nebo HDR sekvencí interní nebo externí mikrofon

V různých modelech se zdá Canon omezit přesnost režimu žárovky na jednu sekundu. Takže HDR expozicích nižších než 1 sekundu a / nebo s zlomku vteřiny (například 1,5 sec) se zaokrouhluje na celou sekundu. DSLR Remote nemůže nic dělat! Uváděné modely tak daleko: 400D, 500D, 550D, 5D II.

pomocí vestavěného IR odesílatele:
DSLR Remote by měly spolupracovat s vestavěným infračerveným odesílatele z followig zařízení (nezapomeňte zvolit správnou značku kamery a přepnout kameru do režimu dálkového ovládání):
Samsung
- zařízení All Samsung s vestavěným infračerveným odesílatele
Zdá se, že chyba v některých / všech zařízeních Samsung: v úsporném režimu dělá IR Blaster nebude správně fungovat! Takže, ujistěte se, že přepnutí zařízení do normálního režimu (úspora non-power) před použitím DSLR Remote.
HTC
- Všechna HTC zařízení s vestavěným IR odesílatele
LG
Pro seznam podporovaných zařízení naleznete na adrese:
http://qa.mobile.developer.lge.com/develop/dev-guides/lg-qremote-guide/introduction/lg-qremote-sdk/#SupportedDevices
Sony
Bohužel, není Sony nativní IR API poskytuje funkce potřebné dálkově aplikací, jako DSLR Remote, jako je nasazení vlastních IR kódy jako data s aplikací. Jediný možný v API věc je pomocí kódů naučil od fyzických ovladačů nebo kódy dodávané s telefonu / tabletu. Použijte IR dongle nebo uvolnění kabelu hardware, jak je popsáno na DSLR Remote internetových stránkách.
Huawei
Bohužel, Huawai nerealizoval API pro Android KitKat IR na svých zařízeních. A není tam žádný oficiální IR SDK od Huawai k dispozici. Použijte IR dongle nebo uvolnění kabelu hardware, jak je popsáno na DSLR Remote internetových stránkách.
dalších značek
Díky integraci Android 4.4.2 (KitKat) infračerveného rozhraní API DSLR Remote by měl pracovat se všemi zařízeními s vestavěným IR Blaster podporované API KitKat IR.

Použití DSLR Remote hardware:
Upozornění: pár chytrých telefonů typy nevysílají dostatečný objem jejich uchu telefonní zásuvky, aby infračervené harware pracovat správně. Kromě toho několik typů kamer (např. Canon EOS 550D) stále nejsou správně ovládat vzdáleně přes infračervený přijímač. V takovém případě budete chtít zvolit ovládacího kabelu (tranzistory) namísto.

Podporované značky fotoaparátu při použití jako infračervené dálkové ovládání:
Canon, Fuji, Minolta, Nikon, Olympus, Pentax a Sony

Pokud to nefunguje pro vás, neváhejte kontaktovat autora, namísto hlasování jednu hvězdu. Kontaktní údaje jsou uvedeny níže a na internetových stránkách autoři (http://bitshift.bplaced.net).
Další informace
Sbalit
3,7
Celkem 4 592
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

Privacy policy added
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
20. února 2019
Velikost
498k
Instalace
500 000+
Aktuální verze
1.12.2
Vyžaduje Android
2.1 a vyšší
Hodnocení obsahu
Od vývojáře
bitshift
Vývojář
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.