smart Chords & tools (guitar, bass, banjo, uke...

Nabídka nákupů v aplikaci
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

smartChord is THE app for every musician - from beginner to professional. In addition to more than 1,000,000,000 chords and fingering options, it integrates many other interlocking tools like Chord Progressions or the Songbook with Set list. Expect all basic tools like Tuner, Metronome or Scales. Expect also rare tools like a Circle Of Fifths, Fingerpicking trainer or a Transposer ...

Guitar, Bouzouki, or Mandolin: For a variety of string instruments, the specific chords, notes and moods are visually and audibly presented - for viewing and listening - for predefined and custom tunings, from 3 to 8 strings, from the first to the last fret, with capo, for left- and right-handed, ... Whether for the classroom or for fun around the campfire - smartChord offers almost everything a musician's heart desires.


✔ ULTIMATE CHORD REFERENCE
⭐ Contains almost all chord types and all possible fingerings
⭐ For a variety of instruments such as guitar, banjo, bass, mandolin, ukulele
⭐ Includes more than 500 predefined tunings (e.g. Drop D, Rain Song)
⭐ Supports any tuning with 3 to 8 strings
⭐ Provides modes suitable for the skill level (beginner, intermediate, expert)
⭐ Supports 'Slash' chords, capo, the 5-string banjo with shortened string
⭐ With ultimate ease-of-use features like: Filter, Search, Sort, Favor
⭐ Acoustic reproduction of all chords and fingering possibilities
⭐ Finds the chord name to the fingering (reverse chord finder)
⭐ For right and left-handed people
⭐ Compose and transpose chord progressions
⭐ Solfège and Nashville Number System


✔ Personal SONGBOOK
⭐ Find and save all the songs you like - without registration and account
⭐ Millions of songs from the best internet song catalogs like ultimate-guitar, azchords, chordie, e-chords, guitaretab, ... for every instrument and tuning
⭐ Transpose between instruments, tunings, keys, with or without capo!
⭐ Intelligent word wrap, zoom and autoscroll feature
⭐ Integrated audio player with A-B loop
⭐ Full screen mode, 'dark' mode, history, print, ...
⭐ Import, export, synchronization, share with friends
⭐ Online editor and lyrics viewer


✔ SETLIST
⭐ Organization your the songs for your performance and practice
⭐ Supports auto-scroll, auto-play, gestures, PDF, images, full screen and Bluetooth and MIDI devices like pedals
⭐ Share the lyrics of your set list with your audience


✔ PRECISE CHROMATIC TUNER
⭐ Precise tone determination in every frequency range
⭐ Supports all instruments and any tuning
⭐ Special modes for beginners or string changes
⭐ Pitch pipe mode for training the musical ear


✔ SCALES for improvisation
⭐ More than 1000 different scales like Mixolydian, Dorian, Pentatonic, Chromatic
⭐ Musical notation, formula and fingerboard
⭐ For all instruments and any tuning
⭐ Diatonic chords
⭐ Patterns show how and where a scale is best to play - including fingering
⭐ The reverse scale search helps to find the key and scales for a lot of notes


✔ PICKING PATTERN TRAINER
⭐ It's a dictionary, a sound explorer and a trainer
⭐ Learn and discover about 400 easy and legendary picking patterns
⭐ Apply the patterns to your songs and chord progressions
⭐ Practice exercises with the speed trainer


✔ METRONOM for the perfection of timing
⭐ Speed trainer
⭐ Precise to 300 BPM
⭐ Optical, acoustic, vibration


✔ EAR TRAINER - Learn to distinguish chords and tones

✔ PLAYGROUND - as a virtual instrument

✔ TRANSPOSER - for easy transposition

✔ NOTEPAD - to save your musical ideas

✔ TONE GENERATOR - to test your equipment

✔ ARPEGGIOS

Some features are available via in-app payment.

Your satisfaction is our main concern – therefore we constantly develop smartChord based on your suggestions and hints. We look forward to your mails: info@smartChord.de.

You are enthusiastic about smartChord? Then give us a 'Like' or follow us on Facebook: https://www.facebook.com/bw.smartChord

News under https://smartChord.de/news

A big thank you to all users 💕
smartChord je aplikace pro každého hudebníka - od začátečníků po profesionály. Kromě více než 1 000 000 000 akordů a možností prstokladu integruje mnoho dalších zámkových nástrojů, jako je Chord Progressions nebo Songbook with Set list. Očekávejte všechny základní nástroje, jako je Tuner, Metronome nebo Scales. Očekávejte také vzácné nástroje jako Circle of Fifths, Fingerpicking trenér nebo Transposer ...
 
Kytara, Bouzouki nebo Mandolin: U řady strunných nástrojů jsou vizuální a zvukově prezentovány konkrétní akordy, noty a nálady - pro prohlížení a poslech - pro předdefinované a vlastní ladění, od 3 do 8 řetězců, od prvního do posledního starosti, s capo, pro leváky a praváky, ... Ať už pro učebnu nebo pro zábavu kolem ohně - smartChord nabízí téměř vše, co si srdce hudebníka přeje.


✔ ULTIMATE CHORD REFERENCE
⭐ Obsahuje téměř všechny typy akordů a všechny možné prsty
⭐ Pro různé nástroje jako kytara, banjo, basa, mandolína, ukulele
⭐ Zahrnuje více než 500 předdefinovaných ladění (např. Drop D, Rain Song)
⭐ Podporuje jakékoli ladění se 3 až 8 řetězci
⭐ Poskytuje režimy vhodné pro úroveň dovedností (začátečník, středně pokročilý, expert)
⭐ Podporuje akordy „Slash“, capo, 5-řetězcový banjo se zkráceným řetězcem
⭐ Díky dokonalým funkcím snadného použití, jako jsou: filtr, vyhledávání, řazení, oblíbené
⭐ Akustická reprodukce všech akordů a možností prstokladu
⭐ Vyhledá název akordu na prstokladu (reverzní akordový vyhledávač)
⭐ Pro praváky a leváky
⭐ Vytvořte a transponujte akordové postupy
Number Solfège a Nashville Number System


✔ Osobní SONGBOOK
⭐ Najděte a uložte všechny skladby, které se vám líbí - bez registrace a účtu
⭐ Miliony skladeb z nejlepších internetových katalogů skladeb, jako je konečná kytara, azchordy, akordy, e-akordy, guitaretab, ... pro každý nástroj a ladění
⭐ Transpozice mezi nástroji, laděními, klávesami, s capo nebo bez!
⭐ Inteligentní funkce obtékání slov, přiblížení a automatické procházení
⭐ Integrovaný audio přehrávač se smyčkou A-B
⭐ Režim celé obrazovky, „tmavý“ režim, historie, tisk, ...
⭐ Import, export, synchronizace, sdílení s přáteli
⭐ Online editor a prohlížeč textů


✔ SETLIST
⭐ Uspořádejte své písně podle svého výkonu a praxe
⭐ Podporuje automatické posouvání, automatické přehrávání, gesta, PDF, obrázky, celou obrazovku a zařízení Bluetooth a MIDI, jako jsou pedály
⭐ Sdílejte texty svého seznamu setů se svým publikem


✔ PŘESNĚ CHROMATICKÝ TUNER
⭐ Přesné stanovení tónu v každém frekvenčním rozsahu
⭐ Podporuje všechny nástroje a jakékoli ladění
⭐ Speciální režimy pro začátečníky nebo změny řetězce
⭐ Režim pitch pipe pro trénink hudebního ucha


✔ SCALES pro improvizaci
⭐ Více než 1000 různých měřítek, jako je Mixolydian, Dorian, Pentatonic, Chromatic
⭐ Hudební notace, formule a fingerboard
⭐ Pro všechny nástroje a jakékoli ladění
⭐ Diatonické akordy
⭐ Vzory ukazují, jak a kde je nejlepší hrát stupnici - včetně prstokladu
Search Hledání zpětného měřítka pomáhá najít klíč a měřítko pro spoustu poznámek


✔ VYDÁVÁNÍ VZDĚLÁVACÍCH VZORŮ
⭐ Je to slovník, zvukový průzkumník a trenér
⭐ Naučte se a objevte asi 400 jednoduchých a legendárních vzorů vychystávání
⭐ Použijte vzory na své písně a akordové postupy
⭐ Cvičte cvičení s trenérem rychlosti


✔ METRONOM pro dokonalost načasování
⭐ Trenér rychlosti
⭐ Přesně do 300 BPM
⭐ Optické, akustické, vibrace


✔ EAR TRAINER - Naučte se rozlišovat akordy a tóny

✔ PLAYGROUND - jako virtuální nástroj

✔ TRANSPOSER - pro snadnou transpozici

✔ NOTEPAD - uložení vašich hudebních nápadů

GENER TONE GENERATOR - pro vyzkoušení vašeho zařízení

✔ ARPEGGIOS
 
Některé funkce jsou k dispozici prostřednictvím platby v aplikaci.
 
Vaše spokojenost je naším hlavním zájmem - proto neustále vyvíjíme smartChord na základě vašich návrhů a rad. Těšíme se na vaše e-maily: info@smartChord.de.

Jste nadšeni smartChordem? Pak nám dejte „Like“ nebo nás sledujte na Facebooku: https://www.facebook.com/bw.smartChord

Novinky pod https://smartChord.de/news
 
Velké poděkování všem uživatelům 💕
Další informace
Sbalit
4,8
Celkem 51 156
5
4
3
2
1
Načítání…

Novinky

⭐ New option to apply the color scheme either to intervals or notes
⭐ Three new arpeggio 'notes per string' pattern modes
✅ Optimized gallery and grid sizes for chords, scales and arpeggios
✅ Optimized printout for chords, scales and arpeggios
❗❗ Scale freeze: Workaround for Android bug on some devices
❗❗ Important fixes and many other changes
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
20. října 2020
Velikost
9,3M
Instalace
1 000 000+
Aktuální verze
V7.10.1
Vyžaduje Android
4.0.3 a vyšší
Hodnocení obsahu
Produkty v aplikacích
1,49 US$–21,99 US$ za položku
Od vývojáře
s.mart Music Lab
Vývojář
s.mart Music Lab Martin Schüle Wachendorfer Str. 18 72108 Rottenburg
©2020 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.