smart Chords & tools (guitar, bass, banjo, uke...

Nabídka nákupů v aplikaci
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

smartChord is THE app for every musician - from beginner to professional. In addition to more than 1,000,000,000 chords and fingering options, it integrates many other interlocking tools: Tuner, Metronome, Scales, Songbook(+), Setlist(+), Chord Progressions(+), Arpeggios, Circle Of Fifths, Reverse Chord Finder, Transposer, Musical Audio School , Virtual Instrument, ...

Guitar, Bouzouki, or Mandolin: For a variety of string instruments, the specific chords, notes and moods are visually and acoustically presented - for viewing and listening - for predefined and custom tunings, from 3 to 8 strings, from the first to the last fret, with capo, for left- and right-handed, ... Whether for the classroom or for fun around the campfire - smartChord offers almost everything a musician's heart desires.


✔ ULTIMATE CHORD REFERENCE
⭐Contains almost all chord types and possible fingerings
⭐ For a variety of instruments such as guitar, banjo, bass, mandolin, ukulele
⭐ Includes more than 350 predefined tunings (for example, Drop D or Rain Song)
⭐ Supports any tuning with 3 to 8 strings
⭐ Provides modes suitable for the skill level (beginner, intermediate, expert)
⭐ Supports "Slash" chords, capo, the 5-string banjo with shortened string
⭐ With ultimate comfort features like: Filter, Search, Sort, Favor
⭐ Acoustic reproduction of all chords and fingering possibilities
⭐ For right and left-handed people
⭐ Finds the chord name to the handle (reverse chord finder)
⭐ compose and transpose chord progressions (+)


✔ Personal SONGBOOK
⭐ Find and save all the songs you like - without registration and account
⭐ Millions of songs from the best internet song catalogs like ultimate-guitar, azchords,
chordie, e-chords, guitaretab, ... for every instrument and tuning
⭐ Transpose between instruments, tunings, keys!
⭐ Intelligent word wrap, zoom and autoscroll feature
⭐ Integrated audio player with A-B loop
⭐ Full screen mode, 'Dark' mode, History, Print, PDF, ...
⭐ Import, Export, Synchronization, share with friends

✔ SETLIST
⭐ Organization of the songs, not just for the performance
⭐ Supports auto-scroll, auto-play, gestures, PDF, full screen and
Pedals / Bluetooth Devices


✔ PRECISE CHROMATIC TUNER
⭐ Precise tone determination in every frequency range
⭐ Visualization of the mood at the instrument head
⭐ Special modes for beginners or string changes (+)
⭐ Optional vibration when tuning or visualizing the signal
⭐ Supports all instruments and any tuning
⭐ Pitch pipe for training the musical ear


✔ SCALES for improvisation
⭐ 30 different scales like Mixolydian, Dorian, Pentatonic, Chromatic
⭐ Musical notation, formula and fingerboard
⭐ For all instruments and any tuning
⭐ 1000 additional scales (+)
⭐ Diatonic chords (+)
⭐ Patterns show how and where a scale is best to play - including fingering (+)
⭐ The reverse scale search helps to find the key and scales for a lot of notes (+)


✔ METRONOM for the perfection of timing
⭐ speed trainer
⭐ precise to 300 BPM
⭐ optical, acoustic, vibration
⭐ sound for over 60 instruments


✔ MUSICAL HEARING SCHOOL
⭐ Learn to distinguish chords and tones of different octaves
⭐ > 80 different instruments
⭐ Learning control by means of statistics


✔ ARPEGGIOS


✔ PLAYGROUND - as a virtual instrument


✔ TRANSPOSER - for easy transposition


✔ EXACT TONE GENERATOR to your equipment

The features marked with (+) are available via in-app payment.

The press says: "Conclusion: extremely recommendable ..." Apps MAGAZINE, 4/15 ... and our users support this with their very positive statements!

Your satisfaction is our main concern – therefore we constantly develop smartChord
based on your suggestions and hints. We look forward to your mails: info@smartChord.de. You are enthusiastic about smartChord? Then give us a "Like" or follow us:

Google+: https://plus.google.com/+SmartchordDe88 Facebook: https://www.facebook.com/bw.smartChord

A big thank you to all users 💕
smartChord je aplikace pro každého muzikanta - od začátečníků až po profesionály. Kromě více než 1000000000 akordů a možností prstokladu, integruje řadu dalších zámkové nástrojů: ladička, metronom váhy, Songbook (+), Setlist (+), akordu (+), arpeggia, Kvintový Kruh, reverzní Chord Finder, Transposer, hudební Audio School, virtuální nástroj, ...
 
Kytara, Bouzouki, nebo Mandolin: Z různých strunných nástrojů, specifické akordy, poznámky a nálady jsou vizuálně a akusticky prezentovány - pro prohlížení a poslech - pro předdefinované a vlastní ladění, od 3 do 8 řetězce, od prvního do posledního starosti s capo pro levou a pravou rukou, ... Ať už jde o třídě nebo pro zábavu kolem ohně - smartChord nabízí téměř vše, co srdce hudebníka to přeje.
 
 
✔ ULTIMATE CHORD ODKAZ
⭐Contains téměř všechny typy akordů a možných prstokladu
⭐ Z různých nástrojů, jako je kytara, banjo, basu, mandolínu, ukulele
⭐ obsahuje více než 350 předdefinovaných ladění (například Drop D nebo déšť Song)
⭐ Podporuje všechny ladění se 3 až 8 řetězce
⭐ poskytuje způsoby vhodné pro úroveň dovedností (začátečník, pokročilý, expert)
⭐ Podporuje "Slash" akordy Capo, 5-string banjo se zkráceným řetězcem
⭐ s maximálním komfortem vybavení, jako jsou: Filter, Search, třídění, Favor
⭐ akustické reprodukce všech akordů a možností prstokladu
⭐ pro praváky i leváky lidí
⭐ Najde název profilu k rukojeti (reverzní akord nálezce)
⭐ skládat a transponovat akordu (+)
 
 
✔ Osobní SONGBOOK
⭐ najít a zachránit všechny skladby, které chcete - bez registrace a účet
⭐ milionů skladeb z nejlepších internet píseň katalozích jako konečný-kytara, azchords,
      chordie, e-akordy, guitaretab, ... pro každého přístroje a ladění
⭐ Transpozice mezi nástroje, ladění, klíče!
⭐ Inteligentní funkce zalamování, zoom a automatické posouvání
⭐ integrovaný audio přehrávač s A-B smyčky
⭐ režimu celé obrazovky, režim 'temná', historie, tisk, PDF, ...
⭐ Import, Export, synchronizace, sdílet s přáteli
 
✔ setlist
⭐ Organizace písní, a to nejen pro výkon
⭐ podporuje auto-scroll, auto-play, gesta, PDF celou obrazovku a
      Pedály / Bluetooth Devices
 
 
✔ PŘESNÝ chromatickou ladičku
⭐ stanovení přesné tón v každém kmitočtovém pásmu
⭐ Vizualizace náladu na přístrojové hlavy
⭐ Speciální režimy pro začínající hráče či změny v řetězci (+)
⭐ Volitelné vibrace při ladění nebo vizualizaci signálu
⭐ Podporuje všechny nástroje a jakýkoli ladění
⭐ Pitch potrubí pro trénink hudební sluch
 
 
✔ váhy pro improvizaci
⭐ 30 různá měřítka jako mixolydian, Dorian, pentatonic, Chromatic
⭐ Hudební notace, vzorce a hmatník
⭐ U všech přístrojů a jakékoliv ladění
⭐ 1000 přídavné váhy (+)
⭐ Diatonic akordy (+)
⭐ vzory ukazují, jak a kde měřítko je nejlepší hrát - včetně prstokladu (+)
⭐ Hledání reverzní stupnice pomůže najít klíč a váhy pro spoustu poznámek (+)
 
 
✔ metronom pro dokonalost načasování
⭐ rychlost trenér
⭐ s přesností na 300 BPM
⭐ optický, akustický, vibrační
⭐ znít více než 60 nástrojů


✔ HUDEBNÍ SLUCH SCHOOL
⭐ Naučte se rozlišovat akordy a tóny z různých oktáv
⭐> 80 různých nástrojů
⭐ učení ovládání pomocí statistiky


✔ arpeggios


✔ hřiště - jako virtuální nástroje


✔ Transposer - pro snadné provedení


✔ EXACT tónový generátor do svého zařízení
 
Tyto funkce jsou označeny (+) jsou k dispozici prostřednictvím platby v aplikaci.
 
Tisková říká: „Závěr: velmi doporučuji ...“ Apps MAGAZINE, 4/15 ... a naši uživatelé podpořit to s jejich velmi pozitivní prohlášení!
 
Vaše spokojenost je naším hlavním zájmem - proto neustále vyvíjíme smartChord
na základě vašich podnětů a rad. Těšíme se na vaše e-maily: info@smartChord.de. Jste nadšený smartChord? Pak nám „jako“ nebo za námi:
 
Google+: https://plus.google.com/+SmartchordDe88 Facebook: https://www.facebook.com/bw.smartChord
 
Velké poděkování patří všem uživatelům 💕
Další informace
Sbalit
4,8
Celkem 45 194
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

✅ PDF resolution improved

✅ New color scheme

✅ Name of your most valuable product in the home screen title

✅ Fix: PDF file search referred sometimes to the cloud

✅ Minor changes/fixes
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
17. března 2019
Velikost
6,3M
Instalace
1 000 000+
Aktuální verze
V6.5.1
Vyžaduje Android
4.0 a vyšší
Hodnocení obsahu
Produkty v aplikacích
0,99 US$–22,99 US$ za položku
Od vývojáře
s.mart Music Lab
Vývojář
s.mart Music Lab Martin Schüle Wachendorfer Str. 18 72108 Rottenburg
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.