RecForge II Pro - Audio Recorder

549
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

RecForge II is a powerfull dictaphone (audio recorder & editor) for Android.

It allows to Record, Play, Edit and Share sounds, voices, notes, musics or any other audio media.

- Record meetings, rehersals, music learning, EVP, studio recording, ...
- Extract audio from video
- Live monitor in preview or record mod (need a headset)
- Play and use the loop feature for memorization, actor lines, bible memory, recitations, ...
- Time stretching with playing rate and pitch adjustment (to practice an instrument or transcribe lectures, ...)
- Schedule recordings
- Skip silence (with threshold)
- Edit your audio files for ringtones, commentary, ...
- Tag your recordings and edit metadata
- Archive it using cloud storage services or share it with your friends by mail, social networks, SoundCloud, WhatsApp ...

----

This is the full version of RecForge II.
Records to mp3, m4a, ogg, wma, flac and opus formats are NOT interrupted every 3 minutes.
There is no ads.

----

Main features :
- Real-time recorder in mp3, m4a, ogg, wma, opus, flac and wav
- Real-time monitoring (with headset)
- Play, record, pause / resume, loop, convert, edit, concat, merge audio files, time strecth, adjust pitch tone, and playing rate ...
- Visualize audio signal (the only recorder on the Play store to display the right and left channels for stereo files)
- Extract audio from video
- Edit your recording to keep only interesting parts or make basic arrangement
- Share your recordings
- Convert your files "from" and "to" all available audio format (mp3, m4a, ogg, wma, opus, flac and wav) with all desired settings (sample rate, bite rate, mono/stereo, ...)
- Decode audio from mp3, ogg, wav, wma, flac, opus, m4a, m2a, mp2, aac, m4v, mp4, mka, mkv, ac3, eac3, amr, 3gp, 3g2, avi, mov, asf, ogv, wmv, flv, f4v, webm
- Choose your input (front microphone or back microphone)
- Use external microphone (3.5 jack : works with iRig Mic, iRig Cast, iRig Pre or RØDE smartLav+ microphones or requires a TRRS adapter. cf FAQ)
- Record in background even when the phone is locked
- Hide notifications to discretly record
- Powerfull file manager (rename, delete, copy, move, sort files...)
- Different widgets size (one click to record)
- Control RecForge from the notification bar
- Material design UI

Supported audio format :
- 8, 11, 12, 16, 22, 24, 32, 44 and 48kHz
- encoding : mp3, m4a, ogg, wma, opus, flac and wav
- decoding : mp3, ogg, wav, wma, flac, opus, m4a, m2a, mp2, aac, m4v, mp4, mka, mkv, ac3, eac3, amr, 3gp, 3g2, avi, mov, asf, ogv, .wmv, .flv, .f4v, .webm
- from 32 to 320 kbps
- mono / stereo (mono x2) / "true stereo" (cf supported devices)
- 16bits
- Disable AGC (Automatic Gain Control) for better audio quality
- Manual gain adjustment

Language translations :
- Arabic,
- Catalan
- English,
- Finnish,
- French,
- German,
- Hungarian,
- Italian,
- Polish,
- Portuguese,
- Russian,
- Simplified Chinese,
- Spanish,
- Traditional Chinese,
- Turkich


This application is related to these features : recorder, dictaphone, dictation, audio, voice, sound, speech, memo, rehearsal, tape, recording, pitch, tone, tempo, volume, stretch, time stretching, agc, trs, trrs, stereo, loop, editor, ringtones, external microphone, pause, resume, record, preview, gain, music, studio, concat, merge, convert, schedule, metadata, split, tag, RØDE, RODE, smartlav, iRig, extract, audio extractor

You can compare to similar apps as voice pro, tapemachine, tape recorder, soundcloud, iRig recorder, smart voice recorder, easy voice recorder, tape-a-talk, sound recorder, virtual recorder, hi-q mp3 voice recorder, al voice recorder, all that recorder, androrec, hificorder, MP3 cutter and ringtone maker, Audio cutter, Ringtone maker, audacity

RecForge doesn't log any personnal informations
RecForge II jest potężnym dyktafonu (rejestrator dźwięku i montaż) dla systemu Android.

Pozwala na nagrywanie, odtwarzanie, edytowanie i udostępnianie dźwięki, głosy, notatki, muzyczki lub jakiekolwiek inne nośniki dźwięku.

- spotkania Rekord, Próby, nauka muzyki, EVP, studio nagrań, ...
- Wyciąg z audio wideo
- Live Monitor w trybie podglądu lub nagrywania mod (potrzebny jest zestaw słuchawkowy)
- Play i korzystać z funkcji zapamiętywania, pętla dla linii aktor, pamięć Biblii, recytacji, ...
- Czas rozciągania z odtwarzaniem stopy i regulację skoku (ćwiczyć na instrumencie lub transkrypcji wykładów, ...)
- Planowanie nagrań
- Przejdź ciszę (z progiem)
- Edycja plików audio na dzwonki, komentarze ...
- Tag nagrań i edytować metadane
- Archiwum go za pomocą chmurze usługi magazynowania lub podzielić się nim z przyjaciółmi za pośrednictwem poczty, sieci społeczne, SoundCloud, WhatsApp ...

----

Jest to pełna wersja RecForge II.
Zapisy do MP3, M4A, OGG, WMA, FLAC i Opus formaty nie są przerywane co 3 minuty.
Nie ma żadnych reklam.

----

Główne cechy :
- Rejestrator w czasie rzeczywistym w formacie MP3, M4A, OGG, WMA, FLAC, opus i wav
- Monitorowanie w czasie rzeczywistym (z zestawu)
- Odtwarzanie, nagrywanie, pauzowanie / wznawianie pętli, konwersji, edycji, concat, łączenie plików audio, czas strecth dostosować ton smoły, gry i szybkości ...
- Wizualizacja sygnału audio (tylko rejestrator w sklepie Play, aby wyświetlić lewy i prawy kanał dla plików stereo)
- Wyciąg z audio wideo
- Edycja nagrania zachować tylko ciekawe części lub dokonać podstawowy układ
- Podziel się swoimi nagraniami
- Konwersja plików "z" i "do" wszystkich dostępnych format audio (MP3, M4A, OGG, WMA, opus, FLAC i WAV) z wszystkich żądanych ustawień (częstotliwość próbkowania, szybkość, mono / stereo bite, ...)
- Dekodowanie audio z mp3, ogg, wav, wma, flac, opus, M4A, M2A, MP2, AAC, M4V, MP4, MKA, MKV, AC3, eac3, AMR, 3GP, 3G2, AVI, MOV, ASF, OGV, WMV, FLV, F4V, WebM
- Wybierz wejście mikrofonu (przednią lub tylną mikrofon)
- Korzystanie mikrofon zewnętrzny (3,5 jack: współpracuje z Irig MIC Irig oddanych, Irig Pre lub Rode smartLav + mikrofony lub wymaga adaptera TRRS cf FAQ).
- Zapis w tle, nawet gdy telefon jest zablokowany
- Ukrywanie powiadomień rekord discretly
- Potężny menedżer plików (zmiana nazwy, usuwanie, kopiowanie, przenoszenie, sortowanie plików ...)
- Wielkość różne widgety (jedno kliknięcie, aby rekord)
- RecForge sterowania z paska powiadomień
- Materiał projektowanie UI

Obsługiwany format audio:
- 8, 11, 12, 16, 22, 24, 32, 44 i 48 kHz
- Kodowanie: MP3, M4A, OGG, WMA, opus, flac i wav
- Dekodowanie: mp3, ogg, wav, wma, flac, opus, M4A, M2A, MP2, AAC, M4V, MP4, MKA, MKV, AC3, eac3, AMR, 3GP, 3G2, AVI, MOV, ASF, OGV,. wmv, flv .f4v, .webm
- Od 32 do 320 kbps
- Mono / stereo (mono x2) / "true stereo" (por urządzenia obsługiwane)
- 16 bitów
- Wyłącz AGC (Automatic Gain Control) dla lepszej jakości dźwięku
- Ręczna regulacja wzmocnienia

tłumaczenia:
- Arabski,
- kataloński
- Język angielski,
- Fiński,
- Francuski,
- Niemiecki,
- Język węgierski,
- Włoski,
- Polskie,
- Portugalski,
- Rosyjski,
- Chiński uproszczony,
- Język hiszpański,
- Tradycyjne chińskie,
- Turkich


Ta aplikacja jest związane z tymi cechami: nagrywarki, dyktafon, dyktando, dźwięku, głosu, dźwięku, mowy, notatki, próby, taśmy, nagrania, smoła, ton, tempo, głośność, stretch, czas rozciągania, AGC, TRS trrs, stereo pętla, redaktor, dzwonki, mikrofon zewnętrzny, wstrzymać, wznowić nagrywanie, podgląd, zysk, muzyka, studio, concat, scalanie, konwersja, harmonogram, metadane, Split, tag, Rode Rode smartlav, Irig, wyciąg, audio extractor

Możesz porównać do podobnych aplikacji jak pro głosową, tapemachine, magnetofonem SoundCloud, nagrywarki Irig, inteligentne dyktafon, łatwego dyktafon, taśmy-a-Talk, rejestrator dźwięku, wirtualnego rejestratora, Hi-Q Recorder mp3 głosowe, dyktafon al wszystko, co rejestrator, androrec, hificorder, nóż i MP3 Ringtone Maker, kuter audio, ekspres dzwonek, Audacity

RecForge nie rejestruje żadnych informacji osobisty
Więcej informacji
4,0
Łącznie: 549
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

Version 1.2.5

- Bug fix : recording files on the SDCard and sharing options
Więcej informacji

Dodatkowe informacje

Biblioteka rodzinna
Można udostępniać. Więcej informacji
Zaktualizowano
27 października 2017
Rozmiar
18M
Instalacje
10 000+
Aktualna wersja
1.2.5g
Wymaga Androida
4.0 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Sprzedawca
Dje073
©2018 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten produkt, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi Google Payments i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.