Henning Hamster

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Danish (Denmark)

- Bog- og læsespil for alle børn fra ca. 5 år.
- Underholdende ord- og sætningsøvelser i sammenhæng med bogen.
- Sjove billeder og tekster, som motiverer til samtaler om "engang man gjorde de voksne sure".
- Ordoplæsning, gør det muligt for før-læsere at gå på opdagelse i det skrevne sprog.
- Særdeles egnet for såvel begyndere som for mere øvede børn, der vil træne ordgenkendelse.

Læs bog:
Før-læseren kan trykke på hvert ord og få det læst op. Samtidig markeres ordet med grønt. Således får barnet en god fornemmelse af den visuelle og lydmæssige sammenhæng med det trykte ord. Barnet erfarer ligeledes den grafiske afgrænsning af hvert ord samt læseretning. Dette er starten på en god læseudvikling.
Begynderlæseren, som har lært bogstavlydene og kan sammensætte dem til ord, kan øve teknikken på de fleste af ordene i bogen. Det er nemlig tilstræbt at langt de fleste ord er lydrette. På de ord, som har lydfølger og ikke umiddelbart er lydrette, kan barnet "stå på tæer" og prøve sig frem og derefter trykke på ordet og høre, om det var korrekt læst.
Ordbilled-læseren som udover lydret læsning også kan helordslæse og genkende mange af de 120 ord vil føle sig som en øvet læser og kan hurtigt gå videre til Læs ord-øvelserne fra startsiden.

Læs ord:
Træk ordkort over på det rigtige sted i billedet.
Før-læseren får konkrete erfaringer med, at hvert ord har en mening. Ordene bliver oplæst, når man trykker på dem for at trække dem over på det sted i billede, som forestiller ordet.
Begynderlæseren får øvelse i læsning af lydrette og ikke-lydrette ord og kan genkende mange ord fra bog-teksten. Vil man læse alle ord uden hjælp fra oplæsningen, skruer man helt ned for lyden på enheden.
Ordbilled-læseren kan således tjekke af hvor mange ord, der kan læses sikkert ved at skrue lyden væk.

Lav sætninger:
Byg sætninger med ordkort og hør Henning Hamster sige sætningerne.
Før-læseren har her en opgave, som fungerer som et puslespil. Her er ingen lyd på ordene, før alle ordkort fra billedet er sat i rigtig rækkefølge i sætningerne. Således er førlæseren udfordret, men kan pusle sig frem ud fra ordlængde og tilbageløb eller opsugning i ramme. Før-læseren får konkret erfaring med ord som byggesten til sætninger. Belønningen for en korrekt sætning er oplevelsen af, at Henning Hamster taler fra billedet.
Begynderlæseren får god træning i både lydering og ordgenkendelse.
Ordbilled-læseren øver sine læsestrategier på en sjov måde og skal måske også "stå lidt på tæer"

”Henning Hamster” er udviklet i samarbejde med Odin Jensen
Illustrationer: Karin Lindeskov
Stemmer: Alberte Schrøder Nielsen og Andreas Bach Jensen
Tekster: Læsevejleder Kirsten Bach

Øvrige apps i ”Læs med dyr-serien”:
”Karlo Kat”
"Rikke Rotte"
- Book and read games for all children from approx. 5 years.
- Entertaining word and sentence exercises in connection with the book.
- Funny pictures and texts that motivate conversations about "sometime you made the adults angry".
- Word reading allows pre-readers to explore the written language.
- Very suitable for beginners as well as for more experienced children who want to train word recognition.

Read book:
The pre-reader can press each word and have it read. At the same time, the word is marked with green. Thus, the child gets a good sense of the visual and acoustic relationship with the printed word. The child also experiences the graphic delimitation of each word as well as the reading direction. This is the start of a good reading development.
The novice reader, who has learned the letter sounds and can put them into words, can practice the technique on most of the words in the book. In fact, it has been sought that most words are sound-oriented. On the words that have sound sequences and are not immediately sound-oriented, the child can "stand on toes" and try out and then tap the word and hear if it was properly read.
The word image reader, which in addition to sound reading can also read full words and recognize many of the 120 words will feel like a practiced reader and can quickly move on to the Read word exercises from the home page.

Read words:
Drag word cards over to the right place in the image.
The pre-reader gets concrete experiences that each word has a meaning. The words are read when they are pressed to drag them onto the place in the picture that represents the word.
The beginner's reader gets practice in reading the sound and non-sound words and can recognize many words from the book text. If you want to read all the words without the help of the reading, turn the sound down completely on the device.
The word image reader can thus check how many words can be read safely by unscrewing the sound.

Make sentences:
Build sentences with vocabulary and hear Henning Hamster say the sentences.
The pre-reader has a task here that functions as a puzzle. Here is no sound on the words until all the word cards from the picture are placed in the correct order in the sentences. Thus, the pre-reader is challenged, but can push forward from word length and backflow or suction in frame. The pre-reader gets concrete experience with words such as building blocks for sentences. The reward for a correct sentence is the experience that Henning Hamster speaks from the picture.
The beginner reader gets good training in both sound and word recognition.
The word image reader is practicing his reading strategies in a fun way and may also need to "stand a little on his toes"

"Henning Hamster" was developed in collaboration with Odin Jensen
Illustrations: Karin Lindeskov
Votes: Alberta Schrøder Nielsen and Andreas Bach Jensen
Texts: Lecturer Kirsten Bach

Other apps in "Read with the animal series":
"Karlo Kat"
"Rikke Rotte"
Read more
Collapse
Loading...

Additional Information

Eligible for Family Library
Eligible if bought after 7/2/2016. Learn More
Updated
January 13, 2017
Size
45M
Installs
5+
Current Version
1.1
Requires Android
2.3 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Madam Bachs Forlag
Developer
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.