Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Danish (Denmark)

- Bog- og læsespil for alle børn fra ca. 6 år.
- Underholdende ord- og sætningsøvelser i sammenhæng med bogen.
- Sjove billeder og tekster motiverer samtaler om at føle sig ensom eller anderledes.
- Ordoplæsning gør det muligt for før-læsere at gå på opdagelse i det skrevne sprog.
- Særdeles egnet for såvel begyndere som for mere øvede børn, der vil træne ordgenkendelse.

Læs bog:
Før-læseren kan trykke på hvert ord og få det læst op. Samtidig markeres ordet med grønt. Således får barnet en god fornemmelse af den visuelle og lydmæssige sammenhæng med det trykte ord. Barnet erfarer ligeledes den grafiske afgrænsning af hvert ord samt læseretning. Dette er starten på en god læseudvikling.
Begynderlæseren, som har lært bogstavlydene og kan sammensætte dem til ord, kan øve teknikken på de fleste af ordene i bogen. Det er nemlig tilstræbt at langt de fleste ord er lydrette. På de ord, som har lydfølger og ikke umiddelbart er lydrette, kan barnet "stå på tæer" og prøve sig frem og derefter trykke på ordet og høre, om det var korrekt læst.
Ordbilled-læseren som udover lydret læsning også kan helordslæse og genkende mange af de 120 ord vil føle sig som en øvet læser og kan hurtigt gå videre til Læs ord-øvelserne fra startsiden.
Når der trykkes på taleboblerne, kan man høre talen.

Læs ord:
Før-læseren får konkrete erfaringer med, at hvert ord har en mening. Ordene bliver oplæst, når man trykker på dem for at trække dem over på det sted i billede, som forestiller ordet.
Begynderlæseren får øvelse i læsning af lydrette og ikke-lydrette ord og kan genkende mange ord fra bog-teksten. Vil man læse alle ord uden hjælp fra oplæsningen, skruer man helt ned for lyden på iPad'en eller iPhonen.
Ordbilled-læseren kan således tjekke af hvor mange ord, der kan læses sikkert ved at skrue lyden væk.

Lav sætninger:
Før-læseren har her en opgave, som fungerer som et puslespil. Her er ingen lyd på ordene, før alle ordkort fra billedet er sat i rigtig rækkefølge i sætningerne. Således er førlæseren udfordret, men kan pusle sig frem ud fra ordlængde og tilbageløb eller opsugning i ramme. Før-læseren får konkret erfaring med ord som byggesten til sætninger. Belønningen for en korrekt sætning er oplevelsen af, at Rikke Rotte taler fra billedet.
Begynderlæseren får god træning i både lydering og ordgenkendelse.
Ordbilled-læseren øver sine læsestrategier på en sjov måde og skal måske også "stå lidt på tæer"
Sætningerne kan høres igen, hver gang man trykker på dem.

”Rikke Rotte” er udviklet i samarbejde med Odin Jensen
Illustrationer: Karin Lindeskov
Stemmer: Alberte Schrøder Nielsen, Marie Bach Hansen og Kasper Leisner
Tekster: Læsevejleder Kirsten Bach

Øvrige apps i ”Læs med dyr-serien”:
”Henning Hamster”
”Karlo Kat”
- Books and reading games for children from about 6 years.
- Entertaining word and phrase exercises in the context of the book.
- Funny pictures and texts motivates talks about feeling lonely or different.
- Ordoplæsning enables pre-readers to explore the written language.
- Very suitable for both beginners and more experienced children who will train word recognition.

Read the book:
Before the reader can click on each word and have it read aloud. It also marks the word green. Thus the child has a good sense of the visual and audio consistency with the printed word. The child learns also the graphical definition of each word and reading direction. This is the start of a good reading development.
Beginner reader who has learned letter sounds and can combine them into words, can practice the technique on most of the words in the book. It is aimed to the vast majority of words are lydrette. In the words which have lydfølger and not immediately lydrette, the child can "stand on tiptoe" and trial and error and then tap the word and see if it was correctly read.
Ordbilled reader who besides lydret reading also can helordslæse and recognize many of the 120 words will feel like a practiced reader and can quickly move on to read word-exercises from the home page.
Pressing the speech bubbles, you can hear the speech.

Read the words:
Before the reader gets practical experience that every word has a meaning. The words are spoken when you press on them to drag them to the place in the picture, which depicts the word.
Beginner reader gets exercise in reading lydrette and non-lydrette words and can recognize many words from the book text. If you want to read all the words without the aid of reading, screw you down the volume on the iPad or iPhone.
Ordbilled reader can check how many words that can be read safely by turning the sound off.

Make sentences:
Before the reader has here an assignment which serves as a puzzle. There is no sound on the words before all the word cards from the photo is set in the correct order in the sentences. Thus førlæseren challenged, but changing their way out from the word length and return or evacuation in the frame. Before the reader gets practical experience with words as building blocks for phrases. The reward for a correct phrase is the experience of that Rikke Rat speaks from the image.
Beginner reader gets good training in both ring sounds and word recognition.
Ordbilled reader practicing his reading strategies in a fun way and may also need to "stand a little on tiptoe"
The sentences can be heard each time you press them.

"Rikke Rat" was developed in collaboration with Odin Jensen
Illustrations: Karin Lindskov
Votes: Alberte Schroeder Nielsen, Marie Bach Hansen and Kasper Leisner
Texts: Reading Supervisor Kirsten Bach

Other apps in the "Read this animal series":
"Henning Hamster"
"Karlo Kat"
Read more
Collapse
Loading...

Additional Information

Eligible for Family Library
Eligible if bought after 7/2/2016. Learn More
Updated
January 14, 2017
Size
56M
Installs
5+
Current Version
1.0
Requires Android
2.3 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Madam Bachs Forlag
Developer
Aahaven 11 8300 Odder Denmark
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.