360 ord - De 120 ord der bruges mest og meget mere

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Danish (Denmark)

Målgruppe: 7- 14 år

Hvorfor lære de 360 ord?
I en vilkårlig dansk tekst udgør de 360 ord, der bruges hyppigst - hele 75% af teksten.
Når vi lærer at genkende disse ord som ordbilleder, bliver læsning og skrivning langt lettere. Læsehastigheden vil blive hurtigere, og det øger forståelsen.
Mange af de 360 ord er indholdstomme og staves ikke, som de lyder. Derfor er de svære at læse og stave. Det en kæmpe hjælp at kunne disse ord som ordbilleder, og det er det, denne app træner.

Opbygning og struktur
De 360 ord er opdelt i 6 niveauer. Man vælger selv, om man vil træne ordene stille og roligt i træningsdelen eller spille på tid i spilledelen.

Træningsdel:
I træningsdelen lærer man seks ord ad gangen. De seks ord bliver først læst op og vist på skærmen enkeltvis. Herefter står alle seks ord på skærmen og ét læses op. Ordet skal man genkende blandt de seks. Så bytter de seks ord plads og et nyt læses op.


Spilledel:
Spilledelen er delt op i de samme seks niveauer. Her kommer de 60 ord fra hvert niveau i vilkårlig rækkefølge. Banerne er på tid. Det gælder om at læse hurtigt, og jo hurtigere man er, jo flere point scorer man.
Med jævne mellemrum dukker to ekstrabaner op: En bonusbane og en hadebane. Spilleren vælger ikke selv hvilken bane, der skal spilles. I begge baner har spilleren travlt, da tiden er kort. I bonusbanerne tjener man lettere ekstra point. I hadebanerne ligner flere af ordene hinanden og ikke blot ét, men to ord høres og skal vælges i den rigtige rækkefølge.


6 niveauer

Niveau 1 + 2:
De første to niveauer indeholder de 120 mest brugte ord. Allerede i den første læsning er de meget vigtige at kunne. Kan man læse dem, får man ca. 50 % af teksten ’forærende”. Så kan man bruge sine kræfter på at afkode de andre ord. Eksempler på ord: og, ikke, men, jeg

Niveau 3 + 4 + 5:
De næste tre niveauer indeholder de næste 180 ord, der ofte optræder i tekster. Mange af dem er lidt længere og sværere. 
Eksempler på ord: hendes, endnu, mellem, sidste, alligevel

Niveau 6:
Indeholder almindelige ord, der ofte er svære at stave. Ordene kan fx have stumme bogstaver, lange endelser, vokalforvekslinger. Mange af ordene ligner hinanden og man forveksler dem tit. 
Eksempler på ord interesse/interessant, tilsyneladende, selvfølgelig, simpelthen.

Hvordan er ordene valgt ud?
Det danske sprog er ordrigt og indeholder langt over 1 million ord. De 360 ord i denne app er både valgt ud efter deres hyppighed, og efter hvor relevante de er i tekster for børn og unge. Time2learns dansklærere har brugt deres mangeårige erfaring til at afgøre hvilke ord, der gang på gang volder problemer at læse og stave. De ord er med i appen.
Target group 7 - 14 years

Why learn the 360 ​​words?
In any Danish text represents the 360 ​​words used most frequently - as much as 75% of the text.
When we learn to recognize these words as word pictures, the reading and writing much easier. Reading speed will be faster, and it increases understanding.
Many of the 360 ​​words of content empty and are not spelled as they sound. Therefore, they are difficult to read and spell. It is a huge help to those words as word pictures, and that is what this app trainer.

Structure and Content
The 360 ​​words are divided into 6 levels. You choose whether you want to train the words quietly in the training part or playing time in the games section.

Tutorial:
In the training part you learn six words at a time. The six words are first read out and displayed individually. After facing all six words on the screen and one read. The word must be recognizable among the six. Then swap the six word space and a new read.


Play Mana:
Playing part is divided into the same six levels. Here are the 60 words of each level in any order. The tracks are on time. It is important to read fast, and the faster you are, the more points you will score man.
Periodically popping two extra lanes up: A bonus track and a hate court. The player chooses not even which lane to be played. In both courses, the player busy when time is short. In the bonus tracks serve to facilitate extra points. I hate tracks like several of the words apart and not just one, but two words heard and be elected in the correct order.


6 levels

Tier 1 + 2:
The first two levels containing the 120 most used words. Already in the first reading, they are very important to. Can you read them, you get approx. 50% of the text 'cost nothing. " So, one can use his energy to decode the other words. Examples of words, and do not, but I

Level 3 + 4 + 5:
The next three levels contains the next 180 words that frequently appear in texts. Many of them are a little longer and harder. Examples of words: her, yet, between, last, anyway

Level 6:
Contains common words that are often difficult to spell. The words typically have silent letters, long extensions vokalforvekslinger. Many of the words are similar and can confuse them often. Examples of words of interest / interesting, apparently, of course, simply.

How are words chosen?
The Danish language is verbose and contains well over 1 million words. The 360 ​​words in this app are both selected by their frequency and by how relevant they are in texts for children and young people. Time2learns Danish teachers have used their many years of experience to determine which words that repeatedly causes problems to read and spell. The words are included in the app.
Read more
2.5
2 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Fejlrettelser.
Read more

Additional Information

Eligible for Family Library
Eligible if bought after 7/2/2016. Learn More
Updated
December 3, 2017
Size
Varies with device
Installs
100+
Current Version
Varies with device
Requires Android
Varies with device
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Minitutor - Learning Games for Kids
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.