My Movies Pro - Movie & TV Collection Library

Μετάφραση της περιγραφής στα Ελληνικά (Ελλάδα) χρησιμοποιώντας τη Μετάφραση Google;Μετάφραση της περιγραφής ξανά στα Αγγλικά (Ηνωμένες Πολιτείες)

Important! The application is not for downloading or watching content.

My Movies allows you to catalog your entire collection of movie and TV Series from our world class online data service containing data for disc titles (DVD, Blu-ray and 4K Ultra HD), movies (Digital Copies) and TV Series, from various counties and in various languages.

Attention Upgraders! Users of the first version of our application for Android, simply log into the same user account that you previously used, and your existing collection will synchronize to the new application. Contact us on support@mymovies.dk if you are in need of help.

Our database of titles is the best available, containing more than 950,000 titles on DVD and Blu-ray, supplemented by a large catalog of movies and TV Series for digital copies. If you have one or more titles that are not in our service, you can report it and it will be created within 48 hours by our staff - a service you will not find elsewhere.

You can evaluate the full application, by downloading My Movies Free 2, which is a freely available identical version with the exception of being limited to 50 titles, and only 10 items in release and trailer lists.

You can use the application as a standalone product on your Android device, or use it as a companion to our other software packages.

The application requires you to create a user account, log onto an existing My Movies account, or log in through Facebook to be able to use the program. Your collection will follow your user account through our online servers, allowing you to switch between different clients without ever losing your data - we have clients available for all popular platforms. If you log in to an existing account, your current collection will automatically be synchronized to your device.

You can within the program activate an online web based listing of your collection, allowing you to send friends and family a website that allows them to browse your collection.

Notice! If you have a problem or a suggestion, please contact us on support@mymovies.dk. We are unable to help you with problems if you only leave a comment in the store. The quality and stability of the application is our top priority, and we will happily help you with any problem or concerns you might have.

Feature list:

- Scan large DVD and Blu-ray collections fast using our quick multi-scan option.
- Search for disc titles, movies or TV Series by title.
- Keep track your disc titles (DVD and Blu-ray) or digital copies.
- Keep track of movies watched in theaters, or movies or TV Series watched on streaming services.
- Personalize titles with location, tags, notes, rating, purchase details and more.
- Many interface customization options, including different views, and both a black and white interface.
- View with synopsis, full cast list (10, 20, 30 or all per title) and much more.
- View audio tracks and subtitles on disc titles.
- Links to IMDB.
- High quality front and back covers as well as theater posters.
- Watch trailers.
- Search collection.
- Many sort options.
- Advanced filtering.
- Integration with Facebook and Twitter.
- Parental control functions.
- Shake to random title.
- E-mail collection as TXT or CSV.
- Loan titles to contacts and keep track.
- Online title collection to share with family and friends (http://oc.mymovies.dk/demonstration).
- Badge with title and/or person count.
- Person section with photos, biographies and starring in lists.
- Releases section with upcoming DVD and Blu-ray's.
- Use same collection on multiple devices and platforms with automatic online sync.
- Automatic profile update for latest and most accurate data.
- Remote control for Windows Media Center and Dune players.
- Report missing titles to our staff.
- Report incorrect data to our staff.
- Import existing collection from other apps, such as CLZ Movies, DVD Profiler, Sort It! Apps, iCollect and many more.

- Much MORE!
Σπουδαίος! Η εφαρμογή δεν είναι για λήψη ή παρακολούθηση περιεχομένου.

Οι Ταινίες μου σάς επιτρέπουν να καταγράψετε ολόκληρη τη συλλογή ταινιών και τηλεοπτικών σειρών από την παγκόσμια υπηρεσία δεδομένων παγκόσμιας κλάσης που περιέχει δεδομένα για τίτλους δίσκων (DVD, Blu-ray και 4K Ultra HD), ταινίες (ψηφιακά αντίγραφα) και τηλεοπτικές σειρές, και σε διάφορες γλώσσες.

Αναβαθμιστές προσοχής! Οι χρήστες της πρώτης έκδοσης της εφαρμογής μας για Android, απλώς συνδεθείτε στον ίδιο λογαριασμό χρήστη που χρησιμοποιήσατε προηγουμένως και η υπάρχουσα συλλογή σας θα συγχρονιστεί με τη νέα εφαρμογή. Επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση support@mymovies.dk αν χρειάζεστε βοήθεια.

Η βάση δεδομένων των τίτλων μας είναι η καλύτερη διαθέσιμη, η οποία περιέχει περισσότερους από 950.000 τίτλους σε DVD και Blu-ray, συμπληρωμένο από ένα μεγάλο κατάλογο ταινιών και τηλεοπτικών σειρών για ψηφιακά αντίγραφα. Αν έχετε έναν ή περισσότερους τίτλους που δεν βρίσκονται στην υπηρεσία μας, μπορείτε να την αναφέρετε και θα δημιουργηθούν εντός 48 ωρών από το προσωπικό μας - μια υπηρεσία που δεν θα βρείτε αλλού.

Μπορείτε να αξιολογήσετε την πλήρη εφαρμογή, μεταφορτώνοντας το My Movies Free 2, το οποίο είναι μια ελεύθερη διαθέσιμη πανομοιότυπη έκδοση, με την εξαίρεση ότι περιορίζεται σε 50 τίτλους και μόνο 10 στοιχεία σε λίστες κυκλοφορίας και ρυμουλκουμένων.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή ως αυτόνομο προϊόν στη συσκευή σας Android ή να την χρησιμοποιήσετε ως σύντροφο στα άλλα πακέτα λογισμικού.

Η εφαρμογή απαιτεί να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό χρήστη, να συνδεθείτε σε έναν υπάρχοντα λογαριασμό My Movies ή να συνδεθείτε μέσω του Facebook για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα. Η συλλογή σας θα ακολουθήσει το λογαριασμό χρήστη σας μέσω των διαδικτυακών μας διακομιστών, επιτρέποντάς σας να κάνετε εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών πελατών χωρίς να χάσετε ποτέ τα δεδομένα σας - διαθέτουμε πελάτες για όλες τις δημοφιλείς πλατφόρμες. Εάν συνδεθείτε σε έναν υπάρχοντα λογαριασμό, η τρέχουσα συλλογή σας θα συγχρονιστεί αυτόματα στη συσκευή σας.

Μπορείτε μέσα στο πρόγραμμα να ενεργοποιήσετε μια online διαδικτυακή λίστα της συλλογής σας, επιτρέποντάς σας να στέλνετε στους φίλους και την οικογένειά σας έναν ιστότοπο που τους επιτρέπει να περιηγούνται στη συλλογή σας.

Ειδοποίηση! Εάν έχετε κάποιο πρόβλημα ή μια πρόταση, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση support@mymovies.dk. Δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε με προβλήματα αν αφήσετε μόνο ένα σχόλιο στο κατάστημα. Η ποιότητα και η σταθερότητα της εφαρμογής είναι η κορυφαία προτεραιότητά μας και θα σας ευχαριστήσουμε ευχαρίστως για οποιοδήποτε πρόβλημα ή ανησυχία που μπορεί να έχετε.

Κατάλογος χαρακτηριστικών:

- Γρήγορη σάρωση μεγάλων συλλογών DVD και Blu-ray με τη γρήγορη επιλογή πολλαπλής σάρωσης.
- Αναζήτηση τίτλων δίσκων, ταινιών ή τηλεοπτικών σειρών ανά τίτλο.
- Παρακολουθήστε τους τίτλους δίσκων (DVD και Blu-ray) ή τα ψηφιακά αντίγραφα.
- Παρακολουθήστε ταινίες που παρακολουθούνται σε θέατρα ή ταινίες ή Τηλεοπτικές σειρές που παρακολουθούν τις υπηρεσίες ροής.
- Προσαρμογή τίτλων με τοποθεσία, ετικέτες, σημειώσεις, βαθμολογία, λεπτομέρειες αγοράς και άλλα.
- Πολλές επιλογές προσαρμογής διεπαφών, συμπεριλαμβανομένων διαφορετικών προβολών, και ασπρόμαυρη διεπαφή.
- Προβολή με σύνοψη, πλήρη λίστα (10, 20, 30 ή όλα ανά τίτλο) και πολλά άλλα.
- Προβολή μουσικών κομματιών και υποτίτλων σε τίτλους δίσκων.
- Σύνδεσμοι προς το IMDB.
- Υψηλής ποιότητας εμπρός και πίσω καλύμματα καθώς και θεατρικές αφίσες.
- Δείτε ρυμουλκούμενα.
- Αναζήτηση συλλογής.
- Πολλές επιλογές ταξινόμησης.
- Σύνθετο φιλτράρισμα.
- Ενσωμάτωση με το Facebook και το Twitter.
- Λειτουργίες γονικού ελέγχου.
- Ανακινήστε σε τυχαίο τίτλο.
- Η συλλογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως TXT ή CSV.
- Δανειώνετε τους τίτλους στις επαφές και παρακολουθείτε.
- Online συλλογή τίτλων για κοινή χρήση με την οικογένεια και τους φίλους (http://oc.mymovies.dk/demonstration).
- Σήμα με τίτλο ή / και αριθμό ατόμων.
- Τμήμα προσώπου με φωτογραφίες, βιογραφίες και πρωταγωνιστές σε λίστες.
- Δελτίο Τύπου με επερχόμενα DVD και Blu-ray.
- Χρησιμοποιήστε την ίδια συλλογή σε πολλές συσκευές και πλατφόρμες με αυτόματο ηλεκτρονικό συγχρονισμό.
- Αυτόματη ενημέρωση προφίλ για πιο πρόσφατα και πιο ακριβή δεδομένα.
- Τηλεχειριστήριο για προγράμματα Windows Media Center και Dune.
- Αναφέρετε τους τίτλους που λείπουν στο προσωπικό μας.
- Αναφέρετε λανθασμένα δεδομένα στο προσωπικό μας.
- Εισαγωγή υπάρχουσας συλλογής από άλλες εφαρμογές, όπως CLZ Movies, DVD Profiler, Sort It! Apps, iCollect και πολλά άλλα.

- Πολύ περισσότερο!
Διαβάστε περισσότερα
Σύμπτυξη
4,7
7.812 συνολικά
5
4
3
2
1
Φόρτωση...

Τι νέο υπάρχει

Notice! If you are having problems with this update, please contact us on support@mymovies.dk - we unfortunately cannot help you through app reviews.

We continue to fix minor incoming issues and crashes.
Διαβάστε περισσότερα
Σύμπτυξη

Πρόσθετες πληροφορίες

Οικογενειακή βιβλιοθήκη
Ενημερώθηκε
1 Αυγούστου 2019
Μέγεθος
20M
Εγκαταστάσεις
10.000+
Τρέχουσα έκδοση
2.27 Build 6
Απαιτεί Android
4.1 και νεότερες εκδόσεις
Αξιολόγηση περιεχομένου
Κατάλληλο για όλους
Προσφέρεται από
Binnerup Consult
Προγραμματιστής
©2019 GoogleΌροι Παροχής Υπηρεσιών ιστότοπουΑπόρρητοΠρογραμματιστέςΚαλλιτέχνεςΣχετικά με την Google|Τοποθεσία: Ηνωμένες ΠολιτείεςΓλώσσα: Ελληνικά
Με την αγορά αυτού του στοιχείου, πραγματοποιείτε συναλλαγή με το Google Payments και αποδέχεστε τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και τη Σημείωση Απορρήτου του Google Payments.