Time2help - søg job her

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Danish (Denmark)

Hjertelig velkommen til Time2help!

Har du svært ved at finde et job og savner et meningsfuldt arbejde?
Hent vores app og søg job som hjælper hos Time2help, så finder vi jobbet til dig!

Har du brug for et fleksibelt og trygt arbejde ved siden af dit studie, pension, eller andet? Eller har du blot brug for at tjene lidt ekstra og finder glæde i at arbejde?

Så har du her mulighed for at søge efter et job som familiehjælper hos en familie, der søger efter hjælp til forskellige opgaver i hjemmet.

Begrebet ”familie” dækker over alle de forskellige personer, der søger efter hjælp til forskellige opgaver i hjemmet. Det kan være børnefamilier, enlige, ældre eller andre.

Arbejdsopgaverne kan være hjælp til rengøring og andet husligt arbejde, indkøb, hjælp til vasketøj eller lignende. Det kan også være hjælp til familiens børn, pasning, afhentning, lektiehjælp, leg og hygge.
Du må meget gerne hjælpe til med flere opgaver eksempelvis pasning og rengøring, og du kan arbejde hos alle de familier, du ønsker.

Hvad kræver det at få job som familiehjælper?

- Du skal have lyst til at arbejde i et privat hjem og hjælpe med de opgaver, kunden søger efter hjælp til.
- Du vælger selv, om de jobs, vi tilbyder dig, er noget for dig, og du er aldrig forpligtet til at sige ja til et job, du ikke ønsker eller evner.
- Du er udadvendt, selvstændig og loyal og forstår det store ansvar, det er at være en vigtig del af en families hverdag. Din alder er underordnet, dog er du mindst fyldt 14 år.
- Du kan varetage rengøring og andet husligt arbejde efter aftale med familien.
- Du holder af og formår at passe, hente og håndtere ansvaret for en families børn.
- Du kan hjælpe med lektier i de fag, der er indenfor dine faglige kompetencer.

Lyder det som noget for dig?

Hent vores app "Time2help - søg job her" og skynd dig at oprette din profil. Så kan vi hjælpe dig med at finde det job, der passer bedst til din profil, ønsker og kompetencer!

Hvordan foregår det?

Vi har samlet alle de funktioner, der skal til for at søge job og arbejde som hjælper via Time2helps formidlingsservice, på vores app. Følg venligst vejledninger på appen
Det første, du skal gøre, er at oprette en profil som familiehjælper på appen. Brug gerne tid på at skrive om dig selv og upload måske et billede, så vores kunder ved lidt om, hvem du er.

På din app modtager du jobtilbud, skriver med mulige kunder/familier, indberetter de timer, du har arbejdet, og på din profil vil du kunne se oversigt og løbende saldo over samtlige timerapporter, din løn/honorar og fakturaer.

Hvornår får jeg et job?

Vi får løbende nye jobmuligheder hos familier, der søger efter hjælp. Kommer der et job, der lyder som noget for dig, skal du acceptere jobbet.
Du skal straks skrive med familien via beskedfunktionen på appen og aftale et tidspunkt, hvor du kan besøge dem til et kort og uforpligtende opstartsmøde/samtale. Hvis I vælger at starte et samarbejde, skal familien bekræfte samarbejdet på deres app, og du kan begynde på dit nye job.

Hvordan får du løn for dit arbejde?

Løn/timepris afhænger af din alder, det kan du læse mere om i vores betingelser, når du opretter din profil.
Hver gang du har arbejdet hos en familie/kunde, skal du lave en timerapport på din app. Du indtaster blot dato og klokkeslæt på din app og indberetter således de timer, du har arbejdet.
Time2help sørger for, at du får din betaling, så det er nemt og sikkert at arbejde som familiehjælper. Du får løn for dit arbejde fra familien hver uge, såfremt de har godkendt din timerapport og betalt.

Vi glæder os til at se din ansøgning og håber, at vi kan inden længe har fundet det rette job til dig.

De bedste hilsner
Time2help
Welcome to Time2help!

Having trouble finding a job and missing a meaningful job?
Download our app and find a job that helps at Time2help and we will find the job for you!

Do you need a flexible and safe job next to your study, retirement, or other? Or do you just need to earn a little extra and find pleasure in working?

Then you have the opportunity here to look for a job as a family helper with a family looking for help with various tasks in the home.

The term "family" covers all the different people who are looking for help with different tasks in the home. It can be families with children, single people, the elderly or others.

The tasks may include cleaning and other domestic work, shopping, laundry assistance or the like. It can also help the family with children, care, pick-up, homework help, play and fun.
You may very well help with several tasks such as care and cleaning, and you can work with all the families you want.

What does it take to get a job as a family helper?

- You must want to work in a private home and help with the tasks the customer is looking for help with.
- You decide for yourself whether the jobs we offer you are right for you and you are never obliged to say yes to a job you do not want or have.
- You are outgoing, independent and loyal and understand the great responsibility it is to be an important part of a family's everyday life. Your age is inferior, however you are at least 14 years of age.
- You can do cleaning and other domestic work by agreement with the family.
- You care and manage to care for, collect and handle the responsibilities of a family's children.
- You can help with homework in the subjects that are within your professional competences.

Does that sound like something for you?

Download our app "Time2help - find a job here" and hurry to create your profile. Then we can help you find the job that best suits your profile, wishes and competencies!

How does it take place?

We have put together all the features needed to find jobs and jobs that help via Time2help's mediation service on our app. Please follow the instructions on the app
The first thing you need to do is create a family helper profile on the app. Spend some time writing about yourself and maybe uploading a photo so our customers know a little about who you are.

On your app you receive job offers, write with potential customers / families, report the hours you have worked, and on your profile you will be able to see overview and current balance of all hourly reports, your salary / fees and invoices.

When do I get a job?

We are constantly getting new job opportunities from families seeking help. If there is a job that sounds like something to you, you must accept the job.
You should immediately write with the family via the messaging feature of the app and schedule a time when you can visit them for a short and non-committal startup meeting / conversation. If you choose to start a collaboration, the family must confirm the collaboration on their app and you can begin your new job.

How do you get paid for your work?

Salary / hourly rate depends on your age, which you can read more about in our conditions when you create your profile.
Every time you work with a family / customer, create a timer report on your app. You simply enter the date and time on your app and thus report the hours you have worked.
Time2help makes sure you get your payment so it's easy and safe to work as a family helper. You get paid for your work from the family every week, once they have approved your hourly report and paid.

We look forward to seeing your application and hope that we can soon find the right job for you.

The best greetings
Time2help
Read more
Collapse
Loading…

What's New

- Opdateret udbetalingsside
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
August 31, 2020
Size
9.3M
Installs
100+
Current Version
1.1.0
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Interactive Elements
Users Interact, Shares Location
Permissions
Offered By
Time2help ApS
Developer
Svanevej 15a 8240 Risskov Denmark
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.