AiCOACH Teams

Offers in-app purchases
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

AiCOACH® dostarcza wiedzę dostępną dotychczas tylko dla największych klubów z pomocą Twojego telefonu i uniwersalnych czujników.

Unikatowe rozwiązanie pozwala monitorować zawodników w ponad 110 dyscyplinach sportowych. Nie potrzebujesz już drogiego czujnika by być monitorowanym tak, jak najlepsi zawodnicy świata. Do pomiaru AiCOACH® wykorzystuje czujniki instalowane w urządzeniach mobilnych i uniwersalne sensory pulsu, opaski fit, czujniki kadencji oraz inne źródła danych. Telefon umieszczony w specjalnie zaprojektowanej kamizelce jest niewyczuwalny, a jego możliwości wręcz nieocenione.

System oparty jest na trzech aplikacjach: AiCOACH® Trainer, AiCOACH® Tracker i AiCOACH® Teams, które wspólnie tworzą jedno z najbardziej innowacyjnych rozwiązań do analizy danych ilościowych w świecie sportu.

AICOACH® to również jeden z niewielu systemów na świecie, który ma możliwość monitorowania zawodników w czasie rzeczywistym bez ograniczeń. To oznacza, że trener i rodzic mają możliwość monitorowania zawodników w czasie rzeczywistym nie będąc na treningu, a trener może monitorować jednocześnie nieograniczoną liczbę zawodników.


Aplikacja AiCOACH® Teams dostarczy Ci:

➔ możliwość zarządzania organizacjami, grupami, wydarzeniami
➔ możliwość zapraszania użytkowników do swoich grup
➔ komunikację między wszystkimi użytkownikami systemu
➔ monitorowanie dziecka przez rodzica lub opiekuna w czasie rzeczywistym
➔ przeglądanie podsumowań wydarzeń w których brałeś udział lub brało udział Twoje dziecko
➔ prezentowanie wskazówek żywieniowych po zakończonym treningu
➔ udostępnianie materiałów dydaktycznych w formie plików oraz linków członkom organizacji/grupy/wydarzeń
➔ komunikację z trenerem w imieniu zawodnika
➔ synchronizację z kalendarzami mobilnymi


To aplikacja stworzona dla wszystkich!

Dzięki aplikacji Teams każdy może organizować czas w najbardziej optymalny sposób. W aplikacji można zarządzać grupami w swojej organizacji lub dołączać do istniejących, aby wspólnie z innymi użytkownikami uczestniczyć w wydarzeniach. Jeżeli jesteś właścicielem akademii, klubu sportowego, nauczycielem w szkole, trenerem, albo po prostu lubisz spotkać się ze znajomymi, wypróbuj tę aplikację, a zobaczysz jak łatwo organizować swój czas.


Uprawnienia wykorzystywane przez aplikację AiCOACH® Teams:

Wymagane:
• Telefon - umożliwia weryfikację urządzenia, w celu pozyskania informacji m.in. na temat modelu telefonu, czy wykorzystywanej sieci komórkowej. Pozwala to na identyfikowanie źródeł błędów i możliwość udoskonalania aplikacji
Brak uprawnienia może spowodować nieprawidłowe działanie systemu

Opcjonalne:
• Pamięć (zdjęcia, multimedia i pliki) - pozwala na wybór zdjęcia do profilu, okładki wydarzenia oraz loga do grupy i organizacji z lokalnych zasobów telefonu. Uprawnienie potrzebne jest również do publikowania materiałów w organizacjach, grupach i wydarzeniach
Brak uprawnienia uniemożliwi używanie lokalnych zasobów w aplikacji
• Aparat - umożliwia zrobienie selfie w profilu, zdjęć do podsumowań sesji itp.
Brak uprawnienia spowoduje brak możliwości zrobienia zdjęcia w podsumowaniu lub w profilu AiCOACH
• Lokalizacja - w aplikacji Teams umożliwia wykrycie obecnej lokalizacji np. podczas tworzenia wydarzenia
Brak uprawnienia zablokuje dostęp aplikacji do lokalizacji, co uniemożliwi automatyczne wykrywanie położenia geograficznego podczas ustawiania adresu w wydarzeniu
• Kontakty - umożliwia dodawanie do grupy w aplikacji AiCOACH Teams osób z listy kontaktów
Brak uprawnienia zablokuje możliwość korzystania z listy kontaktów
• Kalendarz - umożliwia zapisywanie wydarzeń w lokalnym kalendarzu
Brak uprawnienia uniemożliwi korzystanie z funkcji dodania wydarzenia do lokalnego kalendarza

Zalecane jest przyznanie wszystkich z powyższych uprawnień aplikacji Teams. Tylko wtedy jest możliwe korzystanie ze wszystkich funkcjonalności systemu.
AiCOACH ® provides knowledge available so far only for the largest clubs with the help of your phone and universal sensors.

The unique solution allows you to monitor players in over 110 sports. You no longer need an expensive sensor to be monitored just like the best players in the world. For measuring AiCOACH ® uses sensors installed in mobile devices and universal pulse sensors, fit bands, cadence sensors and other data sources. The phone placed in a specially designed waistcoat is undetectable and its capabilities are almost invaluable.

The system is based on three applications: AiCOACH ® Trainer, AiCOACH ® Tracker and AiCOACH ® Teams, which together form one of the most innovative solutions for analysis quantitative data in the world of sport.

AICOACH ® is also one of the few systems in the world that has the ability to monitor players in real time without restrictions. This means that the trainer and parent are able to monitor players in real time without being in training, and the trainer can monitor an unlimited number of players at the same time.


The AiCOACH ® Teams application will provide you with:

➔ the ability to manage organizations, groups, events
➔ the ability to invite users to your groups
➔ communication between all system users
➔ monitoring the child by the parent or guardian in real time
➔ viewing summaries of events in which your child participated or participated
➔ presenting dietary guidelines after the training
➔ providing teaching materials in the form of files and links to members of the organization / group / events
➔ communication with the trainer on behalf of the player
➔ synchronization with mobile calendars


This is an application created for everyone!

Thanks to Teams, everyone can organize time in the most optimal way. In the application, you can manage groups in your organization or join existing ones to participate in events together with other users. If you are the owner of an academy, sports club, school teacher, trainer, or you just like to meet friends, try this app and you will see how easy it is to organize your time.


Permissions used by the AiCOACH ® Teams: application

required:
• Phone - allows you to verify the device, in order to obtain information, among others about the phone model or the cellular network being used. This allows you to identify sources of errors and the ability to improve the application
Lack of permission may cause the system to malfunction

Optional:
• Memory (photos, multimedia and files) - allows you to select a photo for the profile, event cover and logos for the group and organization from local phone resources. The permission is also needed to publish materials in organizations, groups and events
Lack of permission will make it impossible to use local resources in the application
• Camera - allows you to take a selfie in a profile, photos for session summaries, etc.
Lack of permission will result in the inability to take a picture in the summary or in the AiCOACH profile
• Location - in the Teams application, it allows you to detect the current location, e.g. when creating an event
Lack of permission will block the application's access to the location, which will prevent automatic detection of the geographic location when setting the address in the event
• Contacts - allows you to add people from your contact list to the group in the AiCOACH Teams app
No permission will block the use of the contact list
• Calendar - allows you to save events to your local calendar
If you do not have permission, you will not be able to use the event adding feature to your local calendar

It is recommended to grant all of the above Teams permissions. Only then is it possible to use all the functionalities of the system.
Read more
Collapse
5.0
6 total
5
4
3
2
1
Loading...

Additional Information

Updated
February 15, 2019
Size
32M
Installs
100+
Current Version
1.1.832
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Interactive Elements
Users Interact
In-app Products
$0.99 - $5.49 per item
Permissions
Offered By
AiCOACH Sp. z o.o.
Developer
Al. Zjednoczenia 36, 01-830 Warszawa, Polska
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.