AiCOACH Tracker

Offers in-app purchases
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

AiCOACH® dostarcza wiedzę dostępną dotychczas tylko dla największych klubów z pomocą Twojego telefonu i uniwersalnych czujników.

Unikatowe rozwiązanie pozwala monitorować zawodników w ponad 110 dyscyplinach sportowych. Nie potrzebujesz już drogiego czujnika by być monitorowanym tak, jak najlepsi zawodnicy świata. Do pomiaru AiCOACH® wykorzystuje czujniki instalowane w urządzeniach mobilnych i uniwersalne pulsometry, czujniki kadencji oraz inne źródła danych. Telefon umieszczony w specjalnej kamizelce jest niewyczuwalny, a jego możliwości wręcz nieocenione.

System oparty jest na trzech aplikacjach: AiCOACH® Trainer, AiCOACH® Tracker i AiCOACH® Teams, które wspólnie tworzą jedno z najbardziej innowacyjnych rozwiązań do analizy danych ilościowych w świecie sportu.

AICOACH® to również jeden z niewielu systemów na świecie, który ma możliwość monitorowania zawodników w czasie rzeczywistym bez ograniczeń.

WAŻNE: Aplikacje do poprawnego działania wymagają wyłączenia oszczędzania baterii oraz w telefonach wspierających taką opcję wyłączenia dla każdej aplikacji (Tracker, Teams, Trainer) optymalizacji baterii!

Aplikacja AiCOACH® Tracker dostarczy Ci:

➔ ponad 80 rodzajów danych z czujników telefonu oraz czujników podłączonych poprzez Bluetooth LE
➔ wysłanie danych w czasie rzeczywistym do aplikacji Trainer, z której korzysta Twój trener
➔ wysłanie danych w czasie rzeczywistym do aplikacji Teams, gdzie Twój rodzic lub opiekun ma możliwość obserwowania kluczowych parametrów w czasie treningu
➔ odporność na zakłócenia komunikacji z WiFi lub z internetem
➔ możliwość przechowania danych zakończonych sesji treningowych
➔ realizację Twoich własnych sesji prywatnych i obserwowanie zmiennych za pomocą zegarka z Android Wear lub Tizen
➔ kontrolowanie stref tętna i ustawianie alarmów na wartości wszystkich innych zmiennych
➔ zaznaczanie ważnych zdarzeń podczas treningu i późniejszą analizę ich przyczyn za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji (AI) dostarczonymi przez AiCOACH®
➔ wizualizację zmiennych na mapach cieplnych
➔ eksport danych do CSV lub GPX umożliwiając ich analizę w zewnętrznych programach
➔ podsumowania Twoich zakończonych sesji dla ponad 100 dyscyplin

To aplikacja monitorująca aktywność zawodnika wykorzystując czujniki urządzenia mobilnego.

Tracker pozwoli Ci analizować Twoje postępy z prywatnych sesji treningowych, oraz zdalnych, monitorowanych przez Twojego trenera. Wykresy przedstawiające osiągnięte tętno w różnych strefach, dystans przebyty w strefach prędkości oraz czas spędzony w strefach tętna, tempo, wartości średnie i maksymalne to tylko niektóre ze zmiennych dostępnych w aplikacji.

Do poprawnego obliczania wartości niezbędna jest dedykowana kamizelka do zakupu na stronie aicoach.com.

Uprawnienia wykorzystywane przez aplikację AiCOACH® Tracker:

Wymagane:
• Telefon - umożliwia weryfikację urządzenia, w celu pozyskania informacji m.in. na temat modelu telefonu. Pozwala to na identyfikowanie źródeł błędów i możliwość udoskonalania aplikacji
Brak uprawnienia może spowodować nieprawidłowe działanie systemu
• Lokalizacja - w aplikacji Tracker pozwala na poprawny pomiar parametrów związanych z lokalizacja zawodnika
Brak uprawnienia zablokuje dostęp aplikacji do lokalizacji, co spowoduje brak danych dotyczących (np. dystansu, prędkości)
• Czujniki - pozwala na poprawną współpracę aplikacji z czujnikami zewnętrznymi (np. pulsometr)
Brak uprawnienia powoduje zablokowanie możliwości korzystania z czujników zewnętrznych

Opcjonalne:
• Pamięć (zdjęcia, multimedia i pliki) - pozwala na wybór zdjęcia do profilu, oraz potreningowego selfie z lokalnych zasobów telefonu
Brak uprawnienia uniemożliwi używanie lokalnych zasobów w aplikacji
• Aparat - umożliwia zrobienie selfie w profilu, zdjęć do podsumowań sesji itp.
Brak uprawnienia spowoduje brak możliwości wykonania zdjęcia
AiCOACH ® provides knowledge available so far only for the largest clubs with the help of your phone and universal sensors.

The unique solution allows you to monitor players in over 110 sports. You no longer need an expensive sensor to be monitored just like the best players in the world. For the measurement, AiCOACH ® uses sensors installed in mobile devices and universal heart rate monitors, cadence sensors and other data sources. The phone placed in a special vest is undetectable and its capabilities are almost invaluable.

The system is based on three applications: AiCOACH ® Trainer, AiCOACH ® Tracker and AiCOACH ® Teams, which together form one of the most innovative solutions for analysis quantitative data in the world of sport.

AICOACH ® is also one of the few systems in the world that has the ability to monitor players in real time without restrictions.

IMPORTANT: Apps for proper operation require disabling battery saving and phones that support this off option for each application (Tracker, Teams, Trainer) battery optimization!

The AiCOACH ® Tracker app will provide you with:

➔ over 80 kinds of data from phone sensors and sensors connected via Bluetooth LE
➔ sending data in real time to the Trainer application used by your trainer
➔ sending data in real time to the Teams application, where your parent or guardian has the opportunity to observe key parameters during the training
➔ immunity to interference with WiFi or internet communication
➔ the ability to store data of completed training sessions
➔ implementation of your own private sessions and observing variables using the watch with Android Wear or Tizen
➔ controlling heart rate zones and setting alarms on the values ​​of all other variables
➔ marking important events during training and subsequent analysis of their causes using the artificial intelligence algorithms (AI) provided by AiCOACH ®
➔ visualization of variables on heat maps
➔ export of data to CSV or GPX enabling their analysis in external programs
➔ summaries of your completed sessions for over 100 disciplines

It is an application monitoring the player's activity using the sensors of the mobile device.

The tracker will allow you to analyze your progress from private training sessions as well as remote ones monitored by your trainer. Charts showing the achieved heart rate in different zones, the distance traveled in the speed zones and the time spent in heart rate zones, tempo, average and maximum values ​​are just some of the variables available in the application.

To properly calculate the value, a dedicated vest for purchase is required at aicoach.com .

Permissions used by the AiCOACH ® Tracker: application

required:
• Phone - allows you to verify the device, in order to obtain information, among others about the phone model. This allows you to identify sources of errors and the ability to improve the application
Lack of permission may cause the system to malfunction
• Location - in the application Tracker allows for correct measurement of parameters related to the location of the player
Lack of permission will block the application's access to the location, which will result in lack of data regarding (eg distance, speed)
• Sensors - allows for proper cooperation of applications with external sensors (eg heart rate monitor)
Lack of permission blocks the use of external sensors

Optional:
• Memory (photos, multimedia and files) - allows you to select photos for the profile, and post-workout selfies from local phone resources
Lack of permission will make it impossible to use local resources in the application
• Camera - allows you to take a selfie in a profile, photos for session summaries, etc.
Lack of permission will make it impossible to take a picture
Read more
Collapse
5.0
10 total
5
4
3
2
1
Loading...

Additional Information

Updated
February 15, 2019
Size
Varies with device
Installs
500+
Current Version
1.1.860
Requires Android
Varies with device
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Shares Location
In-app Products
$0.99 per item
Permissions
Offered By
AiCOACH Sp. z o.o.
Developer
Al. Zjednoczenia 36, 01-830 Warszawa, Polska
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.