AiCOACH Tracker

Offers in-app purchases
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

AiCOACH® dostarcza wiedzę dostępną dotychczas tylko dla największych klubów z pomocą Twojego telefonu i uniwersalnych czujników.

Unikatowe rozwiązanie pozwala monitorować zawodników w ponad 110 dyscyplinach sportowych. Nie potrzebujesz już drogiego czujnika by być monitorowanym tak, jak najlepsi zawodnicy świata. Do pomiaru AiCOACH® wykorzystuje czujniki instalowane w urządzeniach mobilnych i uniwersalne sensory pulsu, opaski fit, czujniki kadencji oraz inne źródła danych. Telefon umieszczony w specjalnie zaprojektowanej kamizelce jest niewyczuwalny, a jego możliwości wręcz nieocenione.

System oparty jest na trzech aplikacjach: AiCOACH® Trainer, AiCOACH® Tracker i AiCOACH® Teams, które wspólnie tworzą jedno z najbardziej innowacyjnych rozwiązań do analizy danych ilościowych w świecie sportu.

AICOACH® to również jeden z niewielu systemów na świecie, który ma możliwość monitorowania zawodników w czasie rzeczywistym bez ograniczeń. To oznacza, że trener i rodzic mają możliwość monitorowania zawodników w czasie rzeczywistym nie będąc na treningu, a trener może monitorować jednocześnie nie 10, 20, czy nawet 40 ale nieograniczoną liczbę zawodników.

WAŻNE: Aplikacje do poprawnego działania wymagają wyłączenia oszczędzania baterii oraz w telefonach wspierających taką opcję wyłączenia dla każdej aplikacji (Tracker, Teams, Trainer) optymalizacji baterii!

Aplikacja AiCOACH® Tracker dostarczy Ci:

➔ ponad 80 rodzajów danych z czujników telefonu oraz czujników podłączonych poprzez Bluetooth LE, np. pulsometr, opaska fit, czujnik kadencji
➔ wysłanie danych w czasie rzeczywistym do aplikacji Trainer, z której korzysta Twój trener
➔ wysłanie danych w czasie rzeczywistym do aplikacji Teams, która pomoże Ci w zarządzaniu Twojego czasu oraz komunikowania się z pozostałymi użytkownikami, a twojemu rodzicowi lub opiekunowi umożliwi obserwowanie kluczowych parametrów w czasie treningu
➔ odporność na zakłócenia komunikacji z WiFi lub z internetem
➔ możliwość zapisania oraz przechowania danych zakończonych sesji treningowych
➔ realizację Twoich własnych sesji prywatnych wraz z kontrolowaniem sesji i obserwowaniem zmiennych za pomocą zegarka z Android Wear lub Tizen
➔ kontrolowanie stref tętna i ustawianie alarmów na wartości wszystkich innych zmiennych
➔ zaznaczanie ważnych zdarzeń podczas treningu i późniejszą analizę ich przyczyn za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji (AI) dostarczonymi przez AiCOACH®
➔ wizualizację zmiennych na mapach cieplnych oraz prezentowanie na nich wartości osiąganych przez Ciebie parametrów
➔ eksport danych do CSV lub GPX umożliwiając ich analizę w zewnętrznych programach lub import do innych systemów monitorowania aktywności
➔ podsumowania Twoich zakończonych sesji zdalnych i prywatnych dla ponad 100 dyscyplin


To aplikacja monitorująca aktywność zawodnika wykorzystując czujniki urządzenia mobilnego.

Tracker pozwoli Ci analizować Twoje postępy z prywatnych sesji treningowych, jak również z tych zdalnych, monitorowanych przez Twojego trenera. Wykresy przedstawiające osiągnięte tętno w różnych strefach, dystans przebyty w strefach prędkości oraz czas spędzony w strefach tętna, tempo, wartości średnie i maksymalne to tylko niektóre ze zmiennych dostępnych w aplikacji.

Markery wykorzystujące AI (sztuczną inteligencję) wskażą Ci Twoje najlepsze i najsłabsze momenty treningowe. Po zakończonym treningu będziesz mógł przeanalizować, jakie zdarzenia miały wpływ na ich wystąpienie.

Swoimi wynikami w prosty sposób będziesz mógł podzielić się ze znajomymi robiąc selfie z wartościami osiągniętymi podczas treningu.

Do poprawnego obliczania wartości niezbędna jest dedykowana kamizelka do zakupu na stronie aicoach.com.
AiCOACH ® provides knowledge available so far only for the largest clubs with the help of your phone and universal sensors.

The unique solution allows you to monitor players in over 110 sports. You no longer need an expensive sensor to be monitored just like the best players in the world. For the measurement AiCOACH ® uses sensors installed in mobile devices and universal pulse sensors, fit bands, cadence sensors and other data sources. The phone placed in a specially designed waistcoat is undetectable and its capabilities are almost invaluable.

The system is based on three applications: AiCOACH ® Trainer, AiCOACH ® Tracker and AiCOACH ® Teams, which together form one of the most innovative solutions for analysis quantitative data in the world of sport.

AICOACH ® is also one of the few systems in the world that has the ability to monitor players in real time without restrictions. This means that the trainer and parent are able to monitor players in real time without being in training, and the trainer can monitor at the same time not 10, 20, or even 40 but an unlimited number of players.

IMPORTANT: Applications for proper operation require disabling battery saving and phones that support this off option for each application (Tracker, Teams, Trainer) battery optimization!

The AiCOACH ® Tracker app will provide you with:

➔ over 80 kinds of data from the phone's sensors and sensors connected via Bluetooth LE, e.g. heart rate monitor, fit band, cadence sensor
➔ sending data in real time to the Trainer application used by your trainer
➔ sending data in real time to the Teams application, which will help you manage your time and communicate with other users, and your parent or guardian will allow you to observe key parameters during training
➔ immunity to interference with WiFi or internet communication
➔ the ability to save and store data of completed training sessions
➔ implementation of your own private sessions, including controlling the session and observing variables with the help of an Android Wear or Tizen watch
➔ controlling heart rate zones and setting alarms on the values ​​of all other variables
➔ marking important events during training and subsequent analysis of their causes using the artificial intelligence algorithms (AI) provided by AiCOACH ®
➔ visualization of variables on heat maps and presenting on them the values ​​of the parameters you achieve
➔ export of data to CSV or GPX enabling their analysis in external programs or import to other activity monitoring systems
➔ summaries of your completed remote and private sessions for over 100 disciplines


It is an application monitoring the player's activity using the sensors of the mobile device.

The tracker will allow you to analyze your progress from private training sessions, as well as from those remote, monitored by your trainer. Charts showing the achieved heart rate in different zones, the distance traveled in the speed zones and the time spent in heart rate zones, tempo, average and maximum values ​​are just some of the variables available in the application.

Markers using AI (artificial intelligence) will show you your best and weakest training moments. After the training, you will be able to analyze what events have affected their occurrence.

You can share your results with your friends by taking a selfie with the values ​​achieved during the training with your results.

To properly calculate the value, a dedicated vest for purchase is required at aicoach.com .
Read more
Collapse
5.0
10 total
5
4
3
2
1
Loading...

Additional Information

Updated
November 26, 2018
Size
Varies with device
Installs
100+
Current Version
1.0.794
Requires Android
Varies with device
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Shares Location
In-app Products
$0.99 per item
Permissions
Offered By
AiCOACH Sp. z o.o.
Developer
Al. Zjednoczenia 36, 01-830 Warszawa, Polska
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.