Globalne Czytanie (dla dzieci)

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Jeśli chcesz by twoje DZIECKO
* szybko czytało ze zrozumieniem
* było bardziej inteligentne
to jest to program dla Ciebie !!!

Twoje dziecko może być ponad przeciętne. Globalne Czytanie pozwala osiągnąć lepsze wyniki w szkole i w dorosłym życiu.
Każdy może nauczyć się szybko czytać - trzeba trenować, a talent sam rozbłyśnie.DLA KOGO
Program jest dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Im młodsze dziecko tym szybciej uczy się czytać - warto zacząc w wiku 3 lat.
Naukę Globalnego Czytania najlepiej zacząć bez znajomości liter. Litery mają przypisane dzwięki (angażują ośrodek mowy), a to rozprasza w interpretacji całego wyrazu.


O PROGRAMIE
Program jest wzorowany na metodzie opracowanej przez Glenna Dommana.

Glen Domman nauczył czytać swojego syna (jego syn był po porażeniu mózgowym). Domman prowadził instytut w którym pomagał innym chorym dzieciom. Współpracując z wieloma rodzicami w USA wypracował skuteczną metodę nauki czytania.


SZYBKIE CZYTANIE
Klasyczna metoda nauki czytania nakłania do wypowiadania słow. Kolejne części mózgu są angażowane by zrozumieć tekst: widzimy -> wypowiadamy -> słyszymy -> rozumiemy. Nawet wypowiadanie w myślach (fonetyzacja) ogranicza prędkość czytania.

Czytając z fonetyzacją trudno jest przekroczyć granice 180 słów na minutę, bo ogranicza nas prędkość mówienia ~120 słów na minutę.
Globalne Czytanie pozwala przejść na wyższy poziom czytania: widzimy -> rozumiemy. Dzięki temu można czytać nawet 2000 słów na minutę.
GLOBALNE CZYTANIE polega na rozumieniu treści, bez jej wypowiadania.


NAUKA CZYTANIA:
Nauka czytania nie jest łatwa. Nie da się jej opanować w tydzień.

To od twojej wytrwałości zależy efekt. Regularne ćwiczenia (po 15 sekund) dają najlepsze rezultaty.
Sukces umożliwiajacy czytanie setek słów na minutę jest w zasięgu ręki.

Dzieci w szkole podstawowej spędzają długie godziny na nauce - poznają litery prawie przez cały okres pierwszej klasy.
Lepszy efekt można osiągnąć spędzając codziennie kilka minut na nauce Globalnego Czytania.


JAK UCZYĆ
Zabawa i dobry nastrój przy nauce są najważniejsze.
1. Dziecko klika w ekran, co powoduje zmianę wyświetlanego wyrazu.
2. Rodzic głośno czytam, a dziecko tylko patrzy.
3. Należy przerwać po przeczytaniu 5 wyrazów.

Najlepsze efekty dają częste (np: 5 razy dziennie) i krótkie sesje.

Nauka jest wciągająca i czasami trudno przerwać. Pokazanie więcej niż 5 wyrazów może popsuć zabawe i uczucie niedosytu. To uczucie niedosytu jest motorem do dalszej nauki.

Dziecko powinno skupić się na zrozumieniu tekstu, a nie jego wypowiadaniu (mój syn mówił czy mamy ten przedmiot w domu, innym razem pokazywał części ciała, lub mówił czy już widział dany wyraz).

Dziecko nie powinno powtarzać przeczytanego słowa, by nie nabrać złych nawyków. Lepiej spytać czy rozumie co tu pisze, niż poprosic o przeczytanie.
Wypowiadanie wyrazów (nawet w myślach) - fonetyzacja nie pozwala na szybkie czytanie. Wtedy prędkość mówienia ogranicza prędkość czytania.


Gdy dziecko klika w ekran, to w sposób naturalny koncentruje na nim wzrok. Dzięki temu lepiej uczy się czytać.

Zalety programu "GLOBALNE CZYTANI" w porównanie do metody opracowanej przez Glenna Domana:
1) możesz uczyć czytać w dowolnym miejscu i momęcie - program działa na tablecie lub telefonie.
2) czas uruchomienia aplikacji jest błyskawiczny w porównaniu z papierową wersją
3) algorytm programu wyznacza date powtórki, by zwiekszyc skuteczność zapamietania
4) angażuje dziecko, bo jego działanie zmienia napisy
5) wygoda użycia - nie trzeba przekładać papierowych kart
6) umożliwia szybsze zmienianie słów (mniej czasu na znudzenie).

Dziecko uczy się rozpoznawać obraz. Mimo że obrazem jest wyrazem np: "książka" to mózg potrafi zinterpretować jego znaczenie w ułamku sekundy. Artykulacja wyrazu znacząco wydłuża czas potrzebny na zrozumienie.

Informacje na temat Globalnego Czytania znajdziesz na stronie: http://android-lab.eu/pl/Szybkie-Czytanie/
Znajdziesz tam również wskazówki jak nauczyc dziecko języków obcych.
If you want your CHILD
* Quickly read and understand
* It was more intelligent
       this is the program for you !!!

Your child may be above average. Global Reading can achieve better results at school and in adult life.
Anyone can learn to read quickly - you need to train, and talent alone will shine.FOR WHOM
The program is for parents of preschool children. The younger the child the more quickly learns to read - should start in wiku three years.
Global learning Reading is best to start without the knowledge of letters. The letters are assigned sounds (speech center are involved), and it dissipates in the interpretation of the entire word.


ABOUT PROGRAM
The program is modeled on a method developed by Glenn Domme.

Glen Domman learned to read his son (his son was the cerebral palsy). Domman led the institute where he helped other sick children. Working with a number of parents in the US has developed an effective method of learning to read.


SPEED READING
The classic method of learning to read urge to speak of words. Another part of the brain are involved to understand the text: see -> utter -> hear -> understand. Even to speak in his mind (subvocalization) limits the reading speed.

Reading from subvocalization it is difficult to exceed the limits of 180 words per minute, as limited by the speed of speech ~ 120 words per minute.
Global Reading allows you to go to a higher level of reading: see -> understand. This allows you to read up to 2,000 words per minute.
GLOBAL READING lies in the meaning of content, without speaking.


SCIENCE READING:
Learning to read is not easy. It is impossible to control in a week.

It depends on your perseverance effect. Regular exercise (after 15 seconds) give the best results.
Success for reading hundreds of words per minute is at hand.

Children in elementary school spend long hours learning - learn letters almost the entire period of the first class.
Better effect can be achieved by spending a few minutes every day on the study of the Global Reading.


HOW TO LEARN
Fun and a good atmosphere for learning are the most important.
1. The child clicks on the screen, changing the displayed word.
2. The parent read aloud and the child just looks.
3. Stop after reading 5 words.

The best results give frequent (eg 5 times a day) and short sessions.

Science is addictive and sometimes hard to break. Showing more than 5 words can spoil the fun and feeling unsatisfied. This feeling of dissatisfaction is a driving force for further study.

The child should focus on understanding the text, not the utterance of (my son said if we had this item in the house, sometimes showing body parts or said whether already seen that word).

A child should not repeat the word that was spoken, not to get into bad habits. Better to ask if he understood what it says, than ask for a read.
Spoken words (even in thought) - subvocalization does not allow for quick reading. Then the speed of speech is limited reading speed.


When the child clicks on the screen, it will naturally focus on the eyes. Thanks to better learn to read.

Advantages of the "GLOBAL reading" in comparison to the method developed by Glenn Doman:
1) You can learn to read anywhere and gets called - a program running on your tablet or phone.
2) application start time is instantly compared with the paper version
3) algorithm program sets date replays to increase the effectiveness behold
4) engages a child because his action changes the subtitles
5) ease of use - no need to translate paper cards
6) allows you to quickly change the words (less time for boredom).

The child learns to recognize the image. Although the image is an expression such as: "book" is a brain can interpret its meaning in a split second. Articulation of expression significantly increases the time needed to understand.

For information on the Global Reading can be found at: http://android-lab.eu/pl/Szybkie-Czytanie/
You will also find tips on how to teach your child a foreign language.
Read more
4.4
5 total
54
4
3
21
1
Loading...

What's New

Dodałem wprowadzenie do aplikacji (pojawi sie tylko jeden razy).

W ustawieniach jest mail do mnie, bo chetnie przeczytam opinie użytkownika tego programu.
Read more

Additional Information

Updated
February 11, 2017
Size
3.6M
Installs
1,000+
Current Version
2.4-slowoczyt
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Android-Lab
Developer
T. Buczynski ul.Na Blonie 3/129 30-147 Krakow Polska
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.