Bratislava fotogenická - pre lásku k mestu

Contains Ads
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Slovak

Bratislava fotogenická – pre lásku k mestu

Bratislava fotogenická, fejsbuková stránka bratislavskej aktivistky, fotografky, publicistky a sprievodkyne Hany Fábry sa za roky svojej existencie rozrástla nielen o množstvo fotiek, ale aj fanúšikov a podporovateľky. Aby mohla reálne pomáhať mestu, bolo čoraz jasnejšie, že potrebuje stálu publikačnú platformu a širší občiansky rozmer. Preto je tu webová stránka bratislavafotogenicka.eu – a tá sa uchádza o Vašu priazeň a prípadne aj o Vašu pomoc a podporu. (Ďakujeme.)

Keď som v júni 2011 spustila na sociálnej sieti Facebook stránku Bratislava fotogenická, fotila som na mobil. Fotky sa nielen mne zdali vskutku pekné;). (Teraz sa nad tým “pod fúz” usmievam.) Dnes je na stránke vidieť posun. Jej vlastný – čo do obsahu, aj môj – čo do kvality fotografií. Stránku som postupne vyprofilovala nielen ako prezentáciu mojich či dobových fotografií a videí Bratislavy, ale aj ako priestor na prezentáciu občianskeho pohľadu na nie práve najveselšie dianie v Bratislave.

Spolu s mojimi článkami či s článkami z médií pribúdali aj pozvánky na podujatia v Bratislave… a zrazu to bolo jasné. Bratislava potrebuje webovú stránku s informáciami a názormi z prostredia občianskej spoločnosti, ktoré nebudú prifarbovať developeri a investori, ani skresľovať politické bábky, ale práve naopak; chýba jej pravdivá súhrnná stránka o aktivitách občianskych iniciatív, združení, jednotlivcov či ad hoc spojení s jediným cieľom. A tým je prospech mesta a ľudí v ňom žijúcich, prospech a udržateľnosť verejných priestorov, zelene, pamiatok, dopravy atp.

Bratislavský webzine Bratislava fotogenická je priestorom, kde publikujeme články z prostredia občianskej spoločnosti, predovšetkým tlačové správy bratislavských MVO, názory, rozhovory, petície, protesty, pozvánky, ankety, granty, užitočné odkazy, zákony, adresár MVO, adresár mesta, inzerciu na prácu v MVO, príklady dobrej praxe, občianske kauzy či stavebné a výrubové konania atp. A samozrejme, na stránke sa vždy budeme snažiť reflektovať aktuálne dianie v meste a podľa potreby mu prispôsobovať obsah a/alebo štruktúru.

Cieľom stránky je zhmotňovať a personifikovať motto jej názvu: Bratislava fotogenická – pre lásku k mestu. Stránka patrí Vám, ktoré/í máte Bratislavu rady/i. Vám, ktorým záleží na tom, aby nemizla jej pamäť, aby sa nestrácalo jej čaro a genius loci. Patrí ľuďom, ktorí sa Bratislave venujú vo svojom voľnom čase a ktorí jej prostredníctvom prezentujú svoje aktivity, svoje názory, svoje obavy.

Vytvoriť dobrú, politicky nezávislú, devolopermi neovplyvnenú občiansku stránku s názorom je rovnako náročné ako vytvoriť dobré mienkotvorné noviny. Veríme, že nám s tým pomôžete – pomôžete tým najmä Bratislave. Ambíciou webovej stránky Bratislava fotogenická totiž nie je nič menšie, ako nájsť a spojiť srdcia, ktoré bijú pre Bratislavu. A sú ochotné niečo pre ňu urobiť…

Veľká vďaka za každý prečítaný článok, za každú podpísanú petíciu, za každý zdieľaný príspevok, za každú zmysluplnú pripomienku či upozornenie na problém mesta, ale i našu chybu – a samozrejme, veľká vďaka za každú podporu a pomoc.

Hana Fábry
vydavateľka Bratislavy fotogenickej
Bratislava photogenic - for the love of the city

Bratislava photogenic, fejsbuková page Bratislava activist, photographer, publicist consultant and tutor Hana Fabry was the years of its existence has grown not only by the amount of pictures, but also fans and supporter. In order to actually helping the town, it was becoming clear that the need for continuous publishing platform and wider civic dimension. Therefore, there is a website bratislavafotogenicka.eu - and it has an interest with you and possibly on your help and support. (We thank you.)

When I in June 2011 launched the social networking site Facebook Bratislava photogenic, I took pictures on mobile. Photos not only me seemed really nice;). (Now the team "under whisker" I smile.) Today the site to see the shift. Her own - in content, and mine - in terms of photo quality. Page, I gradually profiled not only as a slide show or my old photographs and videos Bratislava, but also as a civic space for the presentation of looking at not exactly the happiest events in Bratislava.

Together with my articles or with articles from the media pribúdali and invitations to events in Bratislava ... and suddenly it was clear. Bratislava need a website with information and opinions from within civil society that are not gold or colored metallic developers and investors, or distort the political puppets, but on the contrary; lacks a true page summary of the activities of civic initiatives, associations, individuals or ad hoc basis to only one destination. A team is a benefit of the city and the people living in it, benefits and sustainability of public spaces, green areas, monuments, transport and so on.

Bratislava webzine Bratislava photogenic is an area where we publish articles from within civil society, in particular press releases Bratislava NGOs, views, interviews, petitions, protests, invitations, surveys, grants, useful links, laws, directory of NGOs, city directories, advertising for work NGOs, good practices, civil cases and civil proceedings Vyrubova and so on. And of course, at the time we will always strive to reflect current events in the city and if necessary he customize the content and / or structure.

Goal of the page is the motto materialize and personify its name Bratislava photogenic - for the love of the city. This page is yours to / I have Bratislava Council / i. You who care to make a disappearing memory that does not lose its charm and genius loci. These include people who are engaged in Bratislava in their spare time and who have the means to present their activities, their opinions, their concerns.

Create a good, politically independent, unaffected civil devolopermi page view is equally difficult to create a good mainstream newspapers. We believe that with the help - especially help those Bratislava. The ambition website Bratislava photogenic because it is nothing less than to find and unite the hearts that beat for Bratislava. And they are willing to do anything for her ...

Many thanks for each article read, for each signed a petition for shared any contribution at all meaningful comments or alert to the problem of the city, but our mistake - and of course, many thanks for any support and assistance.

Hana Fabry
publisher of Bratislava photogenic
Read more
Collapse
Loading...

What's New

Aplikáciu stále vylepšujeme, aby sa vám s ňou príjemne pracovalo.
V tejto aktualizácii sme opravili pár chýb.
Budeme radi za vaše hodnotenia a postrehy.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
September 18, 2019
Size
1.4M
Installs
50+
Current Version
1.3.1
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Bratislava fotogenická
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.