WAKE- Working with Key Experts

Κατάλληλο για όλους
Μετάφραση της περιγραφής στα Ελληνικά (Ελλάδα) χρησιμοποιώντας τη Μετάφραση Google;Μετάφραση της περιγραφής ξανά στα Αγγλικά (Ηνωμένες Πολιτείες)

The app aims to facilitate professionals of the responsible public services (Ministries of Education, Health, Labour and Social Insurance, Justice and the Police) to recognize victims of violence and crime, while improving their skills for when coming in contact with them, through seminars and training. At the same time, the project aims to develop good working relationships between the aforementioned public services.
The final objective is to provide the target group with victim awareness raising training, guidance on victims' rights issues, methods of handling cases, as well as tools for victim identification process (screening) and proper referring of cases, which will increase awareness and information as regards to the individual jurisdiction, their duties and missions and will ensure better understanding and coordination at national level and safeguard victims’ rights and access to justice and supporting services. Strengthening the level of education and knowledge of all the services which come into contact with victims during the various phases of the institutionalized process will reduce discrimination experiences for victims and improve the level of professionalism and efficiency of the provided services.
Target Groups
The target groups of the project are professionals from the Ministry of Justice and Public Order (policemen), the Ministry of Health (healthcare professionals, doctors, nurses etc), the Ministry of Labour and Social Insurance (social workers) and the Ministry of Education and Culture (educators), as well as NGOs and other professionals dealing with related issues, who are the first contact points of victims. The specific target groups were chosen because of their direct ties to victims and cover a wide range of services.
Screening tool
The scope of the WAKE project was to design and develop an ICT screening tool which will include a set of specialised questions and procedures to be used to identify each category of victim defined in the framework of the project. These guidelines are intended for victim services staff and other professionals, who will administer the Screening Victim Identification Tool (SVIT) to people who are potential victims of violence and crime, allowing for a more coordinated approach and the creation of basic standards for all relevant practitioners and services in Cyprus. The electronic version of the guidelines will be included in the SVIT application for better source of information for the practitioners dealing with victims of violence and crime in their everyday tasks.
Structure and content of the Guidelines


The content (set of questions) was gradually developed and the technical specifications of the SVIT were in common among the partnership. The content of the application is based on the various phases and elements delivered throughout the project: Needs Analysis Report, training seminar for trainers, feedback from workshops and case studies etc. In addition, the types of victimization included in the SVIT are: Domestic violence victim, trafficking victim, sexual abuse victim and teen dating violence victim.

In addition these guidelines also include the systemic roles and responsibilities of the national services/authorities in charge of combating violence, while being the first points of contact for protecting victims of violence and crime.
Furthermore, the Guidelines include communication tips (dos and dont’s) for professionals identified by the partnership for when coming into contact with potential victims.
Η εφαρμογή έχει ως στόχο να διευκολύνει τους επαγγελματίες των αρμόδιων δημόσιων υπηρεσιών (υπουργεία Παιδείας, Υγείας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δικαιοσύνης και η Αστυνομία) να αναγνωρίσουν τα θύματα της βίας και της εγκληματικότητας, ενώ η βελτίωση των δεξιοτήτων τους, όταν έρχονται σε επαφή μαζί τους, μέσα από σεμινάρια και την κατάρτιση. Την ίδια στιγμή, το πρόγραμμα στοχεύει να αναπτύξει καλές σχέσεις συνεργασίας μεταξύ των ως άνω δημοσίων υπηρεσιών.
Ο τελικός στόχος είναι να παρέχει στην ομάδα στόχο με την αύξηση της ευαισθητοποίησης των θυμάτων της κατάρτισης, καθοδήγηση σε θέματα δικαιωμάτων των θυμάτων, οι μέθοδοι των περιπτώσεων διακίνησης, καθώς και εργαλεία για τη διαδικασία αναγνώρισης των θυμάτων (screening) και την ορθή αναφορά των περιπτώσεων, η οποία θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση όσον αφορά στην ατομική δικαιοδοσία, τα καθήκοντα και τις αποστολές τους και θα εξασφαλίσει την καλύτερη κατανόηση και ο συντονισμός σε εθνικό επίπεδο και να διασφαλίσει τα δικαιώματα και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη των θυμάτων και των υποστηρικτικών υπηρεσιών. Ενίσχυση του επιπέδου της εκπαίδευσης και της γνώσης όλων των υπηρεσιών που έρχονται σε επαφή με τα θύματα κατά τις διάφορες φάσεις της θεσμοθετημένη διαδικασία θα μειώσει τις εμπειρίες διακρίσεων για τα θύματα και να βελτιωθεί το επίπεδο του επαγγελματισμού και της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Ομάδες-στόχοι
Οι ομάδες-στόχοι του έργου είναι οι επαγγελματίες από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης (αστυνομικοί), το Υπουργείο Υγείας (επαγγελματίες υγείας, γιατρούς, νοσηλευτές κλπ), το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (κοινωνικοί λειτουργοί) και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (εκπαιδευτικοί), καθώς και μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλους επαγγελματίες που ασχολούνται με συναφή θέματα, που είναι τα πρώτα σημεία επαφής των θυμάτων. Οι συγκεκριμένες ομάδες-στόχους επιλέχθηκαν λόγω της άμεσης τους δεσμούς τους με τα θύματα και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών.
εργαλείο ελέγχου
Το πεδίο εφαρμογής του έργου WAKE ήταν να σχεδιάσει και να αναπτύξει ένα εργαλείο ελέγχου των ΤΠΕ η οποία θα περιλαμβάνει μια σειρά από εξειδικευμένα ερωτήματα και τις διαδικασίες που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση κάθε κατηγορία θυμάτων που ορίζονται στο πλαίσιο του έργου. Αυτές οι οδηγίες προορίζονται για το προσωπικό των υπηρεσιών θύματος και άλλους επαγγελματίες, οι οποίοι θα διαχειρίζονται το εργαλείο αναγνώρισης Προβολή Θύμα (svit) σε άτομα που είναι πιθανά θύματα της βίας και της εγκληματικότητας, επιτρέποντας μια πιο συντονισμένη προσέγγιση και τη δημιουργία των βασικών κανόνων για όλους τους σχετικούς επαγγελματίες και υπηρεσιών σε Κύπρος. Η ηλεκτρονική έκδοση των κατευθυντήριων γραμμών θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην αίτηση svit για την καλύτερη πηγή πληροφόρησης για τους επαγγελματίες που ασχολούνται με τα θύματα της βίας και της εγκληματικότητας στην καθημερινή τους καθήκοντα.
Δομή και περιεχόμενο των κατευθυντηρίων γραμμών

 
Το περιεχόμενο (σύνολο ερωτήσεων) αναπτύχθηκε σταδιακά και οι τεχνικές προδιαγραφές του svit ήταν κοινά μεταξύ της εταιρικής σχέσης. Το περιεχόμενο της εφαρμογής βασίζεται στις διάφορες φάσεις και τα στοιχεία που παραδίδεται σε όλο το πρόγραμμα: Ανάγκες Έκθεση Ανάλυσης, εκπαιδευτικό σεμινάριο για τους εκπαιδευτές, πληροφορίες από τα εργαστήρια και τα case studies κ.λπ. Επιπλέον, οι τύποι της θυματοποίησης που περιλαμβάνονται στο svit είναι: Η ενδοοικογενειακή βία θύμα, θύμα εμπορίας ανθρώπων, της σεξουαλικής θύμα κακοποίησης και εφήβων που χρονολογείται βία θύμα.
 
Επιπλέον, αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν επίσης τα συστημικά ρόλους και τις ευθύνες των εθνικών υπηρεσιών / αρχών που είναι επιφορτισμένες με την καταπολέμηση της βίας, ενώ είναι το πρώτο σημείο επαφής για την προστασία των θυμάτων της βίας και της εγκληματικότητας.
 Επιπλέον, οι κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν συμβουλές επικοινωνίας (dos και Dont της) για τους επαγγελματίες που προσδιορίζονται από την εταιρική σχέση για όταν έρχονται σε επαφή με τα πιθανά θύματα.
Διαβάστε περισσότερα
Σύμπτυξη

Τι νέο υπάρχει

- Minor bug fixes
Διαβάστε περισσότερα
Σύμπτυξη

Πρόσθετες πληροφορίες

Ενημερώθηκε
19 Ιανουαρίου 2018
Μέγεθος
13M
Εγκαταστάσεις
50+
Τρέχουσα έκδοση
1.4
Απαιτεί Android
4.0.3 και νεότερες εκδόσεις
Αξιολόγηση περιεχομένου
Κατάλληλο για όλους
Προσφέρεται από
DW Dynamic Works Ltd
©2021 GoogleΌροι Παροχής Υπηρεσιών ιστότοπουΑπόρρητοΠρογραμματιστέςΣχετικά με την Google|Τοποθεσία: Ηνωμένες ΠολιτείεςΓλώσσα: Ελληνικά
Με την αγορά αυτού του στοιχείου, πραγματοποιείτε συναλλαγή με το Google Payments και αποδέχεστε τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και τη Σημείωση Απορρήτου του Google Payments.