neZávislosť

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Slovak

neZavislost.sk je súčasťou projektov eSlovensko o.z. (Zodpovedne.sk, Ovce.sk, Kybersikanovanie.sk, Sidliskovysen.sk, Nehejtuj.sk, NoProblemos.sk, MatFilipa.sk, Pomoc.sk, Stopline.sk...), ktorých cieľom je vzdelávanie, prevencia, ochrana detí a mládeže na Slovensku. eSlovensko od svojho vzniku v roku 2002 získalo viac ako 30 slovenských a medzinárodných ocenení.

Výstupom projektu neZavislost.sk je:
•  Mobilná aplikácia
•  Informačný portál
•  Výskumná činnosť
•  Vytvorenie siete odborníkov a centier pomoci v regiónoch

Komu je projekt určený?
•  Používateľom mobilov a internetu. Pre nich je určená androidová mobilná aplikácia, ktorá má informatívno-preventívny cieľ. Pomáha k sebapoznaniu a získaniu rovnováhy medzi časom tráveným online a offline.
•  Odbornej verejnosti, ktorej aplikovaný výskum prinesie informácie o rizikových, sociálnych faktoroch a predispozíciách k závislostiam a návykovému správaniu používateľov. Projekt je prínosom pre psychiatrov, psychoterapeutov, psychológov, školských psychológov, špeciálnych pedagógov, sociálnych terapeutov, sociálnych pracovníkov a ďalších.
•  Širokej verejnosti, ktorej internetový portál neZavislost.sk prináša užitočné informácie, odporúčania a odbornú pomoc. Projekt pomáha rodičom, rodinám, školám, štátnym inštitúciám, súkromnému, tretiemu sektoru či médiám porozumieť novodobému fenoménu online závislostí.

Po projektoch Nehejtuj.sk či Kybersikanovanie.sk, ktoré sa tiež venovali ohrozeniam internetu, mala byť neZavislost.sk rutinná úloha. Postupom času sme ale zistili, že „eZávislosť“ je zložitejšia problematika. Projekt sa rozšíril o ďalších odborníkov, medzinárodné štúdie a vývoj mobilnej aplikácie.

Nadmerné používanie internetu má so závislosťami od drog, alkoholu či cigariet veľa spoločného ale v niečom sa aj líši. Ak je v jedných závislostiach kľúčová abstinencia, pri internete sa uplatniť nedá. Skôr by sme teda nadmerné používanie internetu mohli prirovnať k priberaniu na váhe. Chcete schudnúť? Nemusíte hneď zomrieť od hladu a úplne prestať jesť. Stačí ak zmeníte svoj životný štýl, začnete sa zdravšie stravovať či pridáte trochu pohybu.

Jednou z pomôcok na meranie úspešnosti diét je osobná váha. Síce sama od seba nespôsobí, že schudnete ale na druhej strane vám pomôže vyhodnotiť úspešnosť či efektivitu vášho snaženia. Má to ale aj svoje negatíva. Každý deň vidieť ako sa váha iba pomaly znižuje potom stúpa a opäť klesá, nemusí byť tá správna motivácia. Pri mnohých diétach sa dokonca ani neodporúča pravidelne sa vážiť. Prílišné kontrolovanie prináša do života stres a spôsobuje ďalšie ťažkosti. Preto sme sa rozhodli vyvinúť aplikáciu, ktorá by mala aj iné funkcie ako len obyčajné meranie. Okrem grafov najpoužívanejších aplikácií dňa, prehľadu denného, týždenného a celkového času tráveného na internete sme do našej "váhy" pridali: Zápisník, Stopku, Test závislosti, Otáčaciu kartu, Zdieľanie, Export či funkciu motivačná Skupina.

Projekt je spolufinancovaný EÚ programom Connecting Europe Facility. Partnermi projektu sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Linka detskej istoty. Za obsah projektu zodpovedá výlučne eSlovensko a tento obsah nemusí vyjadrovať názor našich partnerov a Európskeho spoločenstva.
neZavislost.sk is part of eSlovensko O.Ž. (Zodpovedne.sk. Ovce.sk. Kybersikanovanie.sk. Sidliskovysen.sk. Nehejtuj.sk. NoProblemos.sk. MatFilipa.sk. Pomoc.sk. ... Stopline.sk) aiming at education, prevention, protect children and youth in Slovakia. eSlovensko since its inception in 2002, received more than 30 Slovak and international awards.

The output of the project is neZavislost.sk:
& # 8226; & # 8195; mobile app
& # 8226; & # 8195; information portal
& # 8226; & # 8195; research activities
& # 8226; & # 8195; Creating a network of experts and support centers in the regions

Who is the project designed for?
& # 8226; & # 8195; Mobile users and the Internet. For them designed Android mobile application that is informative and preventive purpose. It helps to self-discovery and the acquisition of the balance between the time digestion online and offline.
& # 8226; & # 8195; Experts, who applied research will provide information on risk, social factors and predisposition to addiction and addictive behaviors of users. The project is important for psychiatrists, psychotherapists, psychologists, school psychologists, special educators, social therapists, social workers and others.
& # 8226; & # 8195; The general public which neZavislost.sk Internet portal offers useful information, advice and technical assistance. The project helps parents, families, schools, government institutions, private, third sector and the media to understand the modern phenomenon online addiction.

After Nehejtuj.sk or Kybersikanovanie.sk projects that are also dedicated Internet threats, be neZavislost.sk routine tasks. Over time, however, we found that the "Independence" is a complex issue. The project was extended to other experts, international studies and development of mobile applications.

Excessive internet use is addicted to drugs, alcohol or cigarettes a lot in common but also something different. If there is one key dependency abstinence at the internet will not be applied. Rather, they should therefore excessive use of the Internet can be compared to weight gain. Want to lose weight? You do not have to die of hunger and stop eating completely. All you need to change your lifestyle, you start to eat healthier or add a bit of movement.

One of the devices for measuring the success of the child is a personal scale. Although by itself does not cause you lose on the other hand will help you evaluate the success or effectiveness of your efforts. But it has also its drawbacks. Every day to see how weight decreases only slowly rising and then falling again, it may not be the right motivation. For many baby it is even recommended regularly weighed. Excessive checking brings to life stress and causes more trouble. So we decided to develop an application that would have functions other than mere measurement. In addition to the most used applications on graphs and a summary of daily, weekly and total time spent on the internet, we do our "weight" added: Notebook, Stopwatch, tests addiction, turning the card, sharing, or export function motivational groups.

The project is co-funded by EU programs Connecting Europe Facility. The project partners are the Ministry of Education, Science, Research and Sport and Child Safety Line. For the content of the project it is solely responsible eSlovensko and the content does not necessarily reflect the views of our partners and the European Community.
Read more
Collapse
Loading…

What's New

Vylepšenia a oprava chýb.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
March 31, 2020
Size
5.2M
Installs
10,000+
Current Version
1.0.21
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
eSlovensko o.z.
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.