Note Recognition - Convert Music into Sheet Music

690
Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Angličtina (Spojené štáty)

"Note Recognition & Audio Speed Changer - Convert Music into Sheet Music" is a note detection & audio speed changer app that converts music into an alternative sheet music. It helps you learning new songs by displaying sheet music suggestions for the recorded audio and provides you the functionality to change the audio speed and slow down your recorded music ("audio slow motion"). It's perfect for musicians who want to write down their own songs or who want to learn new songs and don't know how to play them.

The note analyzer works with pitch detection and frequency analysis (like FFT Fast Fourier Transformation for example) and is perfect for musicians (especially vocal and guitar or piano players). The note analyzer listens to your music, analyzes it's pitch and converts your music back into an alternative sheet music. You can use it to detect the notes of your songs (note identification, the app helps you creating a transcription), validate the pitch of your voice, sing into the microphone and use it as a vocal trainer or to transcribe your songs while playing along with your guitar (or whichever instrument you are playing). And of course, you can also use the note recognition app as a simple audio / voice recorder.

This note detector won't extract 100% of the played notes but depending on the quality of the signal the note detection algorithm will do a good job and will give you useful sheet music suggests. Because the detector can't separate multiple instruments you will get the best results if just one instrument is playing simultaneously or if you record your voice without any background music. Also, you should place your phone in front of your instrument, your voice or your speakers to improve the detection quality.

Please note that the note recognition algorithm performs intense mathematical calculations and it will take some time to analyze your recorded audio.To be fair, here's what this app is NOT able to do:

Chord recognition
-----------------------------
This app has no specific chord recognition algorithm and therefore won't detect any chords! Don't play multiple notes simultaneously!

Separation of multiple instruments
-----------------------------
The note recognition can't separate multiple instruments. If you record multiple instruments playing simultaneously you will get bad detection results!

Live note recognition
-----------------------------
This app is not able to show you live note recognition results. Instead, it will take some time to perform the frequency analysis and show you the results.

Real sheet music
-----------------------------
This app is not able to show you real sheet music. Instead, it works with an alternative sheet music displayed at the screenshots.

100% match percentage
-----------------------------
This app won't detect 100% of the played notes and there will also be wrong detections. But depending on the quality of the input signal it will give you useful suggests!


The audio speed change functionality provides two music speed factors: 2x and 4x (as slow as normal). If you use this functionality, the note recognition app will zoom into the music score to make it easier for you. Mostly, it's recommended to change music speed if you want to analyze very fast songs because the sheet music gets illegible. Also, by changing the speed of your audio record you'll be able to identify very fast notes easy by ear.

Having bad note detection results sometimes? Try to open the settings and adjust the detail level at which it shall detect notes and convert music into notes.

The note detection was tested with guitar, piano and vocal but should work with every instrument as long as it plays notes above B1 (61,7 Hz) and convert music to sheet music.

Upcoming updates:

- A web app where you can upload your analyzed sheet music, edit it and convert it into MIDI.
"Poznámka: Rozpoznávanie & Audio Speed ​​Changer - Prevod hudby do noty" je detekcia poznámka & audio meniče rýchlosti aplikácie, ktorá prevádza hudbu do alternatívneho notového záznamu. To vám pomôže učiť sa nové pesničky zobrazením noty návrhy zaznamenaného zvuku a poskytuje vám možnosť zmeny zvuku rýchlosťou a spomaliť váš reprodukovanú hudbu ( "audio spomalene"). Je ideálny pre hudobníkov, ktorí chcú zapísať svoje vlastné piesne, alebo ktorí sa chcú naučiť nové piesne a nevedia, ako s nimi hrať.

Analyzátor note pracuje s detekciou ladenie a frekvenčnej analýzy (ako FFT Rýchla Fourierova transformácia napríklad) a je ideálny pre hudobníkov (hlavne spev a gitara alebo klavír hráči). Analyzátor poznámka počúva hudbu, analyzuje je to ihrisko a prevádza hudbu späť do alternatívnej notového záznamu. Môžete ju použiť na detekciu noty skladieb (technická špecifikácia, aplikácia vám pomôže vytvoriť prepis), overiť výšku vášho hlasu, spieva do mikrofónu a použiť ju ako hlasný tréner alebo prepísať skladby počas prehrávania pozdĺž s gitarou (alebo podľa toho, čo prístrojové hráte). A samozrejme, môžete tiež použiť aplikáciu pre rozpoznanie poznámku ako jednoduchý audio / hlasový záznamník.

Tento detektor poznámka nebude extrahovať 100% hraných nôt, ale v závislosti na kvalite signálu detekčný algoritmus poznámka bude robiť dobrú prácu a dá vám užitočné notový záznam navrhne. Vzhľadom k tomu, že detektor nemožno oddeliť viac prístrojov dostanete najlepšie výsledky, ak je len jeden prístroj prehrávať súčasne, alebo ak si nahrať svoj hlas bez hudby na pozadí. Tiež by ste mali umiestniť váš telefón v prednej časti prístroja, váš hlas alebo reproduktorov s cieľom zlepšiť kvalitu detekcie.

Upozorňujeme, že je algoritmus pre rozpoznávanie poznámku vykonáva intenzívna matematické výpočty, a to bude trvať nejaký čas na analýzu vášho nahratý zvuk.Aby sme boli spravodliví, tu je to, čo táto aplikácia nie je schopný robiť:

akord rozpoznávanie
-----------------------------
Táto aplikácia nemá žiadnu konkrétnu algoritmus rozpoznávania akordov, a preto nezistí žiadne akordy! Nehrajú viac poznámok súčasne!

Separácia rôznych nástrojov
-----------------------------
Uznanie poznámka nedá oddeliť viac nástrojov. Ak nahrávate viac prístrojov prehrávať súčasne budete mať zlé výsledky detekcie!

Živé uznanie note
-----------------------------
Táto aplikácia nie je schopný ukázať vám aktuálne výsledky rozpoznávania note. Namiesto toho, to bude trvať nejaký čas, aby vykonávala frekvenčné analýzu a zobrazí výsledky.

Real notový záznam
-----------------------------
Táto aplikácia nie je schopný ukázať skutočnú notový záznam. Namiesto toho pracuje s alternatívnym notový záznam zobrazí na obrazovky.

100% zhoda percento
-----------------------------
Táto aplikácia nebude detekovať 100% hraných bankoviek a tam bude tiež nesprávne detekcie. Ale v závislosti na kvalite vstupného signálu vám dá užitočné napovedá!


Funkcia audio zmeny otáčok poskytuje dve noty rýchlostné faktory: 2x a 4x (ako pomalé ako obvykle). Ak použijete túto funkciu, bude uznanie app poznámka priblížiť hudobné partitúry, aby to pre vás jednoduchšie. Väčšinou je odporúčané zmeniť hudobný rýchlosti, ak chcete analyzovať veľmi rýchle piesne, pretože notový záznam dostane nečitateľné. Tiež tým, že zmenou rýchlosti vášho zvukového záznamu budete môcť určiť veľmi rýchle poznámky ľahko podľa sluchu.

Majú zlé výsledky detekcie poznámka niekedy? Skúste otvoriť nastavenia a nastaviť podrobne úroveň, pri ktorej musí rozpoznať poznámky a prevod hudby do nôt.

Detekcia poznámka bola testovaná s gitarou, klavír a spev, ale mala by fungovať so všetkými prístrojmi tak dlho, ako to hrá pokyny zhora B1 (61,7 Hz) a previesť hudbu do notového záznamu.

Nadchádzajúce aktualizácia:

- webová aplikácia, kde si môžete nahrať analyzovaný notový záznam, upravovať a previesť ho do MIDI.
Ďalšie informácie
Zbaliť
4,4
Celkove 690
5
4
3
2
1
Načítava sa...

Novinky

Improved note detection quality.
Bugfixes.
Ďalšie informácie
Zbaliť

Ďalšie informácie

Rodinná mediatéka
Obsah je možné zdieľať, ak bude zakúpený po 2. júli 2016. Ďalšie informácie
Aktualizované
10. decembra 2017
Veľkosť
3,3M
Inštalácie
100 000+
Aktuálna verzia
1.00
Vyžaduje Android
6.0 a vyššie
Hodnotenie obsahu
Pre všetkých
Od predajcu
mystage.fm
Vývojár
mystage.fm UG (haftungsbeschränkt) Wikingerstraße 29 81549 München
©2019 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriInterpretiO spoločnosti Google|Poloha: Spojené štátyJazyk: Slovenčina
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.