Ýeňiş Tikin Fabrigi

5 тыс.+
Количество скачиваний
Возрастные ограничения
Для всех
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот

О приложении

Döwrüň ösen talaplaryndan ugur alyp, şeýle-de müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyrmak maksady bilen, täze ykjam telefonlar üçin programmasyny işe girizdik.


Dünýä bazarynyň tejribesinden görnüşi ýaly, häzirki döwürde iň meşhur brendler hem internet dükanlaryna, internet söwdalaryna uly üns berýär.


Birnäçe bölümden ybarat bolup, olarda önümçiligimize degişli bolan maglumatlar ýerleşdirildi. Fabrigimiziň täze önümleri baradaky maglumatlar ýygy-ýygydan täzelenip durýar. Müşderiler isleg bildiren önümleri boýunça ýerleşdirilen telefon belgisi arkaly habarlaşyp bilýär. Şeýle-de programmamyzda "Ýeňiş" tikin fabrigimiziň ýurdumyzyň dürli künjeklerinde ýerleşýän dükanlarynyň salgylary-da ýerleşdirildi.
Programmany ýükläp almak üçin mobil enjamyňyzda Google play-de gurnamak düwmesine basanyňyzdan soňra programma ulanyşa taýýar bolar.

Baş sahypada üç sany bölümler ýerleşdirlen. Erkekler üçin we çagalar üçin bölümler ýeňillik döretmek üçin bölümlere bölünýär we aňsatlyk tapmak üçin ýörite baş sahypada ýerleşdirlen.

Harytlary halaýan hataryna goşmak üçin aýratyn “Saýlanan” bölüme ýygnap üçin ýürek düwma basmaly.

"Sebet" menýusynda sebete goşan harytlaryňzy görüp bilersiňiz.

"Sebetde" harydyň ady, onyň bahasy we sany barada doly maglumatlar berilýär. Sebetdäki harytlary satyn almak üçin Sargydy taýýarlamak düwmesine basmaly.

Indiki sahypada maglumatlaryňyzy doldurmaly we “Tassyklamak” düwmesine basmaly we töleg görnüşini saýlamaly. Üç sany töleg görnüşleri saýlap töläp bilersiňiz, olar: nagt hasaplaşmak, bank kart bilen hasaplaşmak we onlaýn bank kart bilen hasaplaşmak.

“Tassyklamak” basanyňyzda soňra siziň sargytlaryňyz bize habar hökmünde barar we siziň bilen ýörite operator habarlaşar
Последнее обновление
28 янв. 2021 г.

Безопасность данных

В этом разделе разработчики могут указать, как приложения собирают и используют данные. Подробнее о безопасности данных…
Нет информации.