Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Macedonian (North Macedonia)

Овој разговорник е наменет за сите корисници што го знаат македонскиот или албанскиот, а сакаат да го научат другиот јазик!

Сесрдното залагање на Нансен Дијалог Центар – Скопје и на Канцеларијата на високиот комесар за национални малцинства при ОБСЕ за подобро разбирање на двата народа, а по успешно направениот двонасочен македонско – албански и албанско – македонски речник, продолжува и со реализацијата на овој разговорник.

Учењето на јазикот на другарката/другарот од училиште, на сосетката/соседот од маалото, или на колешката/колегата, е веќе поедноставно, поинтересно и на чекор до Вас!

Во овој разговорник се прикажани ситуации што се можни, а што ние ги осмисливме за Вас, со интересни дијалози и со конкретни ликови, кои живеат, учат и работат во оваа средина.

За секоја конкретна ситуација има и избрани едноставни делови од граматиката на двата јазика што можете да ги научите, избран фонд на потребни зборови за дадената ситуација и поговорка со исто значење на двата јазика (со иста или различна форма). Изразите што ги користиме се во согласност со учтивото обраќање и изразување на двата јазика, но користиме и едноставни секојдневни изрази, кои ја отсликуваат реалната ситуација во комуникацијата, а не претставуваат вештачки шаблон.

Во краткиот речник се потрудивме да ги дадеме основните називи за поими, лица и предмети поврзани со конкретната ситуација, а за поширок фонт на зборови достапен ви е следниот линк до постоечкиот двонасочен електронски речник кој поседува и кратка граматика на двата јазика: https://hcnm-ndc.org

Пријатна прошетка во виртуелниот свет на овие два балкански јазика, различни, но слични!

------

Mirë se vini në faqet e këtij libri bashkëbisedimesh maqedonisht-shqip dhe shqip-maqedonisht! Ky libër bashkëbisedimesh është hartuar për të gjithë ata që janë njohës vetëm të njërës nga këto dy gjuhë dhe që duan ta mësojnë gjuhën tjetër. Përpjekjet këmbëngulëse të Qendrës për Dialog Nansen - Shkup dhe Zyrës së Komisarit të Lartë për Pakicat Kombëtare të OSBE-së me qëllim të arritjes së një mirëkuptimi të dyanshëm të të dy popujve, pas fjalorit të suksesshëm dygjuhësh/dykahësh, shqip-maqedonisht dhe anasjalltas, vazhdon me realizimin edhe të këtij libri bashkëbisedimesh.

Të mësosh gjuhën e shoqes a të shokut tënd të shkollës, të fqinjes apo të fqinjit të lagjes sate, të koleges apo të kolegut, është gjë e mirë, gjë interesante dhe një hap më afër jush.

Me qasjen elektronike, qoftë nëpërmjet kompjuterit apo celularit, qoftë nëpërmjet librit (për ata/ato që nuk duan t’i përdorin pajisjet elektronike), ju mundësojmë që shpejt dhe lehtë t’i zotëroni disa shprehje themelore gjatë bashkëbisedimit të përditshëm në shekullin XXI.

Në këtë libër bashkëbisedimesh kemi përfshirë situata të mundshme, të cilat i kemi krijuar për ju. Këtu do të gjeni dialogë të mirë, madje edhe situata interesante me personazhe të veçanta që jetojnë, studiojnë dhe punojnë në mjedisin tonë. Për secilën situatë konkrete, janë zgjedhur pjesë fare të shkurtëra për njohjen elementare të gramatikës të të dy gjuhëve; një fjalorth të vogël me fjalë të zgjedhura nga situata konkrete dhe një fjalë të urtë me kuptim të njëjtë në të dy gjuhët (në formë të njëjtë ose të ndryshme). Shprehjet e mirësjelljes që i kemi përdorur janë në përputhje me të dy gjuhët, por kemi përdorur edhe shprehje të thjeshta të gjuhës së përditshme që lidhen me situatën e dhënë e që nuk janë shabllone artificiale.

Në fjalorthin e shkurtër, jemi përpjekur të japim shprehje për emërtime themelore, njerëz dhe objekte që lidhen me situatën e dhënë, ndërsa sipas nevojës, nëpërmjet të linkut të mëposhtëm elektronik mund të shfrytëzoni fjalorin ekzistues elektronik me një fond më të madh të fjalëve, i cili përfshin edhe gramatikë të shkurtër për të dy gjuhët: https://hcnm-ndc.org

Një shëtitje e këndshme në botën virtuale të këtyre dy gjuhëve ballkanike, të ndryshme, por të ngjashme!
This speaker is intended for all users who know Macedonian or Albanian, and want to learn another language!

The heartfelt commitment of Nansen Dialog Center - Skopje and the Office of the High Commissioner for National Minorities of the OSCE for a better understanding of the two peoples, and after the successful two-way Macedonian-Albanian and Albanian-Macedonian dictionary, continues with the realization of this conversation.

Learning the language of a friend from school, a neighbor's neighbor, or a colleague is already simpler, more interesting, and one step closer to you!

This interview shows situations that are possible and that we have designed for you, with interesting dialogues and specific characters who live, learn and work in this environment.

For each specific situation, there are selected simple grammar sections in both languages ​​that you can learn, a selected vocabulary fund for the given situation and a sentence with the same meaning in both languages ​​(with the same or different form). The expressions we use are in line with the polite address and expression of both languages, but we also use simple everyday expressions that reflect the real situation in communication and do not represent an artificial pattern.

In the short dictionary we tried to give the basic names for terms, persons and objects related to the specific situation, and for a wider font you have the following link to the existing two-way electronic dictionary which has a short grammar in both languages: https: // hcnm-ndc.org

Nice walk in the virtual world of these two Balkan languages, different but similar!

------

Welcome to the pages of this book Macedonian-Albanian and Albanian-Macedonian Conversations! This book of conversations is designed for all those who are familiar with only one of these two languages ​​and who want to learn the other language. The persistent efforts of the Nansen Dialogue Center - Skopje and the Office of the High Commissioner for OSCE National Minorities in order to reach a mutual understanding between the two peoples, after the successful bilingual / bilingual dictionary, Albanian-Macedonian and vice versa. continues with the realization of this book of conversations.

Learning the language of your schoolmate, schoolmate, neighbor, or colleague is good, interesting, and one step closer to you.

With electronic access, whether through a computer or mobile phone or through a book (for those who do not want to use electronic devices), we enable you to quickly and easily master some basic expressions during everyday conversation in the 21st century.

In this book of conversations we have included possible situations, which we have created for you. Here you will find good dialogues, even interesting situations with special characters who live, study and work in our environment. For each concrete situation, very short sections have been selected for the elementary knowledge of the grammar of both languages; a small vocabulary with words chosen from the concrete situation and a proverb with the same meaning in both languages ​​(in the same or different form). The etiquette we have used is consistent with both languages, but we have also used simple everyday language expressions related to the given situation that are not artificial templates.

In the short vocabulary, we have tried to give expressions for basic names, people and objects related to the given situation, while if necessary, through the following electronic link you can use the existing electronic dictionary with a larger fund of words, i which also includes short grammar for both languages: https://hcnm-ndc.org

A pleasant walk in the virtual world of these two Balkan languages, different but similar!
Read more
Collapse
Loading…

What's New

Поправка на печатни грешки.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
April 29, 2020
Size
60M
Installs
100+
Current Version
1.1.5
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
OSCE High Commissioner on National Minorities
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.