Touchless Notifications Pro - Summer Sale 50% OFF

Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

Speaking full-screen notifications with "What's up?" type summary read-out (built-in trigger system, Tasker plugin, language detection, granular control of every aspect of the readout)
 
Join BETA test for early access to new features: https://play.google.com/apps/testing/hu.viczian.notifications.pro
 
BIG UPDATES: Watch new video (new features from 2:58)
V3.00 Touchless Triggers: Auto-change settings by time / connection
V4.00 Quick reply: Now 100% handsfree
 
Please try the fully featured FREE version before purchasing PRO. Having trouble uninstalling? Please see FAQ below.

Français: http://notifications.dataglobe.eu/French
 
REFERENCES
►http://goo.gl/MuvNxw
►http://goo.gl/H02g2I
(big thanks to all who write about this app!) 
 
PRO VERSION BENEFITS
►Support an independent app developer who is devoted to creating apps which put YOU in control
Personalize how Touchless Notifications will greet you, or turn off the greeting. The FREE edition lets you change the greeting, but it will only be used in the test announcement (in settings)
No notification icon in top bar
Locale / Llama / Tasker plugin → demo http://youtu.be/mC9HmpxZR_w
►Touchless Notifications FREE will sometimes remind you to get the PRO version in the announcement
More FREE features may be moved to PRO version in the future
 
HANDSFREE NOTIFICATIONS
►Speaks and displays your incoming notifications full screen while you're driving
►Speaks your notifications when you have your headset or headphones on
(similar to other voice announcement apps, but with the option of full screen display)
 
GET A SUMMARY READ-OUT OF PREVIOUSLY MISSED NOTIFICATIONS
When you:
►start driving
►put your headset on
►say Voice command "Open Summary"
►plug or unplug charger
→Keeps track of what's been announced
 
VOICE REPLY TO MESSAGES
►Works with any messaging app
►Now 100% hands free (v4.00)
 
INTERACT WITH THE FULL SCREEN NOTIFICATIONS
►Swipe to skip, pause, dismiss or launch the app
►Shake phone to mute
►Wave at phone to mute
 
FINE TUNE WHAT'S INCLUDED IN THE SUMMARY
►Greeting text (see PRO benefits↓)
►Time, battery
►Ambient temperature (if available ~ Note3, S4)
►Blacklists
►Amount of text for each notification
 
DUAL LANGUAGE OPTIONS (primary=English)
►language detection
►mark apps which use your other language
 
CONTROL THE EXPERIENCE
►speech engine, rate
►pause or duck music
►pocket sensing
►Great out of the box, but may be fine tuned to the extreme… Quick ↔ Advanced settings
 
POWERFUL AUTOMATION: TOUCHLESS TRIGGERS (Pro)
►Auto-silence by time
►Auto-activate by wifi/bluetooth location

Built-in user guide: http://notifications.dataglobe.eu
 
OPEN SUMMARY
►Say "Open Summary" in Google Now, Google Assistant, Bixby or other voice assistants to start read out of all active notifications.
 
ALL NOTIFICATIONS WORK
►Gmail (from/subject + body ~ optional/shortened)
►Hangouts not just the first line
►SMS, Calendar, Missed calls
►Google Now updates (weather, time to home…)
:
►Every and any app's textual notifications which you don't specifically exclude
 
 
FREQUENTLY ASKED

Q►I cannot uninstall?!
A►Go to Settings / Security / Device Administrators and uncheck
 
Q►Why 2 icons?
A►Two functions:
TN Settings: Settings (= "gear" icon)
Notifications: start summary read-out
 
Q►Permanent notification bar icon?
A►Touchless Notifications puts a permanent notification in the shade if you select any of the headset/power monitoring features. Remove the notification by disabling all connection triggers
 
PERMISSIONS
New: BOOT, BT, WIFI=Automatic trigger system
PHONE=mute on incoming call
KEEP AWAKE=turn screen on for notifications
This app uses the Device Administrator permission to lock/turn off screen
Mluvení na celou obrazovku s informacemi "Co se děje?" přečtení typu shrnutí (vestavěný spouštěcí systém, zásuvný modul Tasker, detekce jazyka, granulární kontrola každého aspektu zobrazení)

Připojte se k testu BETA pro rychlý přístup k novým funkcím: https://play.google.com/apps/testing/hu.viczian.notifications.pro

VELKÉ AKTUALIZACE: Sledujte nové video (nové funkce od 2:58)
V3.00 Bezdotykové spouštění: Automatická změna nastavení podle času / připojení
V4.00 Rychlá odpověď: Nyní 100% handsfree

Před zakoupením PRO si prosím vyzkoušejte plnou verzi zdarma. Máte potíže s odinstalací? Viz FAQ níže.

Français: http://notifications.dataglobe.eu/French

REFERENCES
►http: //goo.gl/MuvNxw
►http: //goo.gl/H02g2I
(velké díky všem, kteří o této aplikaci píší!)

VÝHODY PRO VERZI
►Podporujte nezávislého vývojáře aplikací, který se věnuje vytváření aplikací, které vám umožňují ovládat aplikace
Přizpůsobte jak vás bezdotykové oznámení pozdraví nebo pozdrav vypnete. Vydání FREE umožňuje změnit pozdrav, ale bude použito pouze v oznámení o testu (v nastavení)
Žádná ikona oznámení v horní liště
plugin pro národní prostředí / Llama / Tasker → demo http://youtu.be/mC9HmpxZR_w
►Touchless Notifications FREE vám někdy v oznámení ověří, že máte verzi PRO
Další funkce mohou být v budoucnu přesunuty do verze PRO.

HLÁŠENÍ O HANDSFREE
►Speaks a zobrazí vaše příchozí oznámení na celou obrazovku během jízdy
►Zobrazí vaše oznámení, když máte zapnutý headset nebo sluchátka
(podobně jako ostatní aplikace hlasových oznámení, ale s možností zobrazení na celé obrazovce)

ZÍSKEJTE SOUHRNNÝ PŘEHLED PŘEDCHOZÍ NEPOUŽITÝCH OZNÁMENÍ
Když vás:
►startování
► Zapněte sluchátka
►say Hlasový příkaz "Otevřít souhrn"
►připojte nebo odpojte nabíječku
→ Sleduje, co bylo oznámeno

HLASOVAT ODPOVĚĎ NA ZPRÁVY
►Pracuje s aplikací pro odesílání zpráv
►Nyní 100% hands free (v4.00)

INTERACT S PLNOU OZNÁMENÍM OBRAZOVKY
►Strhněte, chcete-li aplikaci přeskočit, pozastavit, odmítnout nebo spustit
►Ztlumení telefonu
►Ztlumení telefonu

FINE TUNE CO JE ZAHRNUTO V SOUHRNU
►Zobrazení textu (viz výhody PRO ↓)
►Čas, baterie
►Teplota teploty (je-li k dispozici ~ Poznámka 3, S4)
►Černé seznamy
►Množství textu pro každé oznámení

MOŽNOSTI DUAL LANGUAGE (primární = angličtina)
►jazyk detekce
► označte aplikace, které používají váš jiný jazyk

KONTROLA ZKUŠENOSTI
►speech motor, rychlost
►pauza nebo kachní hudba
►pocketové snímání
►Vynikající z krabice, ale mohou být doladěny na extrémní úroveň… Rychlé ↔ Pokročilé nastavení

VÝKONNÁ AUTOMATIZACE: TOUCHLESS TRIGGERS (Pro)
►Auto-ticho podle času
►Auto-aktivovat pomocí wifi / bluetooth umístění

Vestavěná uživatelská příručka: http://notifications.dataglobe.eu

OPEN SUMMARY
►Zobrazit v aplikaci Asistent Google „Otevřít shrnutí“, Google Assistant, Bixby nebo jiné hlasové asistenty, kteří budou moci začít číst všechna aktivní oznámení.

VŠECHNY PRÁCE OZNÁMENÍ
►Gmail (z / předmět + tělo ~ volitelné / zkrácené)
►Hangouts není pouze první řádek
►SMS, Kalendář, Zmeškané hovory
►Google nyní aktualizuje (počasí, čas do domova…)
:
►Všechna textová oznámení, která výslovně nevylučujete


ČASTO KLADENÉ

Q ►Nemůžu odinstalovat ?!
A ► Přejděte na Nastavení / Zabezpečení / Správci zařízení a zrušte zaškrtnutí

Q ►Proč 2 ikony?
A ►Dva funkce:
Nastavení TN: Nastavení (= ikona "gear")
Oznámení: Spuštění souhrnného čtení

Q ► Ikona permanentní oznamovací lišty?
A ►Touchless Notifications (Oznámení bez dotyku) vloží trvalé oznámení do stínu, pokud vyberete některou z funkcí monitorování sluchátek a napájení. Oznámení odstraníte zakázáním všech spouštěčů připojení

POVOLENÍ
Novinka: BOOT, BT, WIFI = Automatický spouštěcí systém
PHONE = ztlumení při příchozím hovoru
KEEP AWAKE = zapněte obrazovku pro oznámení
Tato aplikace používá oprávnění správce zařízení k zablokování / vypnutí obrazovky
Další informace
Sbalit
4,5
Celkem 215
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

Reboot if update breaks Notification Access
Please email me about problems
v4.02:
► Fixed: voice recognition in 2nd language
4.01:
► 100% hands free quick voice replies
► Fixed notification dismiss
4.00:
► Android Pie compliance: runtime permission requests
► No double readouts
3.41:
► Clear unused items from lists
3.40:
► Blacklist phrases from specific app
:
Changelog http://goo.gl/oxeZxH (XDA)

Please be nice: report problems using "Email dev" in app
I'll be on it to fix issues ASAP
Test me!
Další informace
Sbalit

Další informace

Lze přidat do rodinné knihovny
Aktualizováno
14. července 2019
Velikost
2,7M
Instalace
1 000+
Aktuální verze
4.02
Vyžaduje Android
4.3 a vyšší
Hodnocení obsahu
Od vývojáře
DYNA Logix
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.