Battery Booster Lite

Per a tots els públics
54.483
Conté anuncis
Vols fer servir el Traductor de Google per traduir la descripció a català?Recupera la descripció en l'idioma original: anglès (Estats Units)

Battery Booster is an all-in-one battery boosting and power management tool for both Android smartphone and tablet. It provides the most accurate battery information, keeps track of the recent battery changes, monitors battery-draining processes, and helps you deal with various battery wasting situations at ease.

*Battery Booster•NEW UI•NEW FUNCTION*
- Interactive design
- Automatic battery saving mode
- Battery usage track & monitor
- Quick network & screen control

*Feature details*
- Real-time battery usage tracking
Battery Booster provides real-time battery information, including battery level, battery temp, remaining battery usage time, and so on.

- Battery saving mode to save battery at all conditions
Battery Booster offers four preset battery saving modes to help you save more power. These modes watch your system performance and save battery at all possible situations. Besides, personalized modes are welcomed to be added if you need advanced battery saving techniques.

-Battery graph to track battery level/temp/voltage change
Three graphs are given in Battery Booster to track the recent three days battery information, including battery level, temp, and voltage.

-Monitor battery consumption of each running program
Battery Booster keeps an eye on all running processes, and shows you the battery consumption ratio of each process. With this information, you will easily find out the battery-draining processes, stop or uninstall them to enhance battery life.

-Quick Settings and Homescreen widget
For easy management of daily used elements, fifteen quick control buttons are available to be added on Homescreen: WiFi, Bluetooth, GPS, Mobile data, Airplane, screen timeout, brightness, haptic feedback, etc. It only takes one line space to add these buttons, yet with them you will no longer need the system settings to adjust network or screen. If widget is not your choice, these buttons are available in Battery Booster settings, too.

-Task Killer to save more battery
Battery Booster saves battery by killing running background processes. For apps that you do not want to kill, you can use Whitelist Manager to protect. Furthermore, with the advanced task manager (Memory Booster - Android RAM Optimizer), Battery Booster can perform better and help you get the best battery saving results!

HIGHLIGHTS:
USER-FRIENDLY
* Interactive design
* Simple yet effective battery saving features
ALL-IN-ONE BATTERY SAVIOR
* Battery saving mode to automatically manage battery-related settings
* Monitor battery usage to extend battery running time
* Manage running processes to reduce battery draining
FREE
* Free version available
Battery Booster és una eina de control de potència i d’alimentació de bateries tot-en-un per a telèfons intel·ligents i tauletes Android. Proporciona la informació més precisa de la bateria, fa un seguiment dels canvis recents de la bateria, supervisa els processos d’esgotament de la bateria i us ajuda a fer front a diverses situacions de desaprofitament de la bateria.

* Booster de bateria • NOVA interfície d’usuari • FUNCIÓ NOVA *
- Disseny interactiu
- Mode d'estalvi automàtic de bateria
- Seguiment i monitor d’ús de la bateria
- Control de pantalla i xarxa ràpid

* Detalls de les funcions *
- Seguiment de l’ús de la bateria en temps real
Battery Booster proporciona informació de la bateria en temps real, inclosos el nivell de la bateria, la temperatura de la bateria, el temps restant d’ús de la bateria, etc.

- Mode d'estalvi de bateria per estalviar bateria en totes les condicions
Battery Booster ofereix quatre modes d’estalvi de bateria preestablerts per ajudar-vos a estalviar més energia. Aquests modes controlen el rendiment del sistema i estalvien bateria en totes les situacions possibles. A més, s’accepten modes personalitzats si es necessiten tècniques avançades d’estalvi de bateria.

-Gràfic de bateria per fer un seguiment del canvi de temperatura / temperatura / voltatge de la bateria
Es donen tres gràfics a Battery Booster per fer un seguiment de la informació de la bateria dels darrers tres dies, inclosos el nivell, la temperatura i la tensió de la bateria.

-Monitorar el consum de bateria de cada programa en execució
Battery Booster vigila tots els processos en execució i us mostra la relació de consum de bateria de cada procés. Amb aquesta informació, podreu esbrinar fàcilment els processos d’esgotament de la bateria, aturar-los o desinstal·lar-los per millorar la durada de la bateria.

-Gin de configuració ràpida i pantalla inicial
Per facilitar la gestió dels elements utilitzats diàriament, es poden afegir quinze botons de control ràpid a la pantalla d’inici: WiFi, Bluetooth, GPS, dades mòbils, avió, temps d’espera de la pantalla, brillantor, retroalimentació tàctil, etc. Només cal un espai de línia per afegir-los botons, però amb ells ja no necessiteu la configuració del sistema per ajustar la xarxa o la pantalla. Si no és el vostre widget, aquests botons també estan disponibles a la configuració de Battery Booster.

-Task Killer per estalviar més bateria
Battery Booster estalvia bateria en eliminar processos en segon pla en execució. Per a les aplicacions que no vulgueu eliminar, podeu utilitzar el Gestor de la llista blanca per protegir-les. A més, amb l'administrador de tasques avançat (Memory Booster - Optimitzador de memòria RAM d'Android), Battery Booster pot obtenir un millor rendiment i ajudar-vos a obtenir els millors resultats d'estalvi de bateria.

DESTACATS:
AMIGABLE A L’USUARI
* Disseny interactiu
* Funcions d’estalvi de bateria senzilles però efectives
SALVADOR DE BATERIA TOT EN UN
* Mode d'estalvi de bateria per gestionar automàticament la configuració relacionada amb la bateria
* Superviseu l’ús de la bateria per ampliar el temps de funcionament de la bateria
* Gestioneu els processos en execució per reduir l’esgotament de la bateria
GRATU .T
* Disponible una versió gratuïta
Més informació
Replega
4,3
54.483 en total
5
4
3
2
1
S'està carregant…

Novetats

Fix bugs
Més informació
Replega

Informació addicional

Actualitzada
15 de març de 2021
Mida
6,7M
Instal·lacions
5.000.000+
Versió actual
7.3.5
Requereix Android
5.0 i versions posteriors
Classificació del contingut
Per a tots els públics
Oferta per
Battery Booster Apps
©2022 GoogleCondicions del servei del lloc webPrivadesaDesenvolupadorsSobre Google Play|Ubicació: Estats UnitsIdioma: català
En comprar aquest article, fas una transacció amb Google Payments i n'acceptes les condicions del servei i l'avís de privadesa.