Battery Booster Lite

Per a tots els públics
53.930
Conté anuncis
Vols fer servir el Traductor de Google per traduir la descripció a català?Recupera la descripció en l'idioma original: anglès (Estats Units)

Battery Booster is an all-in-one battery boosting and power management tool for both Android smartphone and tablet. It provides the most accurate battery information, keeps track of the recent battery changes, monitors battery-draining processes, and helps you deal with various battery wasting situations at ease.

*Battery Booster•NEW UI•NEW FUNCTION*
- Interactive design
- Automatic battery saving mode
- Battery usage track & monitor
- Quick network & screen control

Supported language (19): English, Korean, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese, French, Arabic, Hindi, Persian, Romanian, Indonesian, German, Greek, Persian, Spanish, Russian, Slovak, Albanian, Portuguese and Turkish.

*Feature details*
- Real-time battery usage tracking
Battery Booster provides real-time battery information, including battery level, battery temp, remaining battery usage time, and so on.

- Battery saving mode to save battery at all conditions
Battery Booster offers four preset battery saving modes to help you save more power. These modes watch your system performance and save battery at all possible situations. Besides, personalized modes are welcomed to be added if you need advanced battery saving techniques.

-Battery graph to track battery level/temp/voltage change
Three graphs are given in Battery Booster to track the recent three days battery information, including battery level, temp, and voltage.

-Monitor battery consumption of each running program
Battery Booster keeps an eye on all running processes, and shows you the battery consumption ratio of each process. With this information, you will easily find out the battery-draining processes, stop or uninstall them to enhance battery life.

-Quick Settings and Homescreen widget
For easy management of daily used elements, fifteen quick control buttons are available to be added on Homescreen: WiFi, Bluetooth, GPS, Mobile data, Airplane, screen timeout, brightness, haptic feedback, etc. It only takes one line space to add these buttons, yet with them you will no longer need the system settings to adjust network or screen. If widget is not your choice, these buttons are available in Battery Booster settings, too.

-Task Killer to save more battery
Battery Booster saves battery by killing running background processes. For apps that you do not want to kill, you can use Whitelist Manager to protect. Furthermore, with the advanced task manager (Memory Booster - Android RAM Optimizer), Battery Booster can perform better and help you get the best battery saving results!

HIGHLIGHTS:
USER-FRIENDLY
* Interactive design
* Simple yet effective battery saving features
ALL-IN-ONE BATTERY SAVIOR
* Battery saving mode to automatically manage battery-related settings
* Monitor battery usage to extend battery running time
* Manage running processes to reduce battery draining
FREE
* Free version available
Bateria Booster és una eina de bateries impuls i gestió d'energia tot-en-un per tant smartphone i tablet Android. Proporciona la informació més precisa de la bateria, realitza un seguiment dels canvis recents de la bateria, monitoritzes els processos de la bateria de drenatge, i ajuda a fer front a diverses situacions fan perdre la bateria en la facilitat.

* Booster bateria • NOVA interfície d'usuari • NOVA FUNCIÓ *
- Disseny Interactiu
- Bateria automàtica la manera d'estalvi
- L'ús de bateries de pista i el monitor
- Xarxa ràpida i pantalla de control

Idioma suportat (19): Anglès, coreà, japonès, xinès simplificat, xinès tradicional, francès, àrab, hindi, persa, romanès, indonesi, alemany, grec, persa, espanyol, rus, eslovac, albanès, portuguès i turc.

* Detalls de funcions *
- En temps real el seguiment d'ús de la bateria
Bateria Booster ofereix informació de la bateria en temps real, incloent el nivell de la bateria, la temperatura de la bateria, bateria restant temps d'ús, i així successivament.

- Mode d'estalvi de bateria per estalviar bateria en totes les condicions
Bateria Booster ofereix quatre maneres d'estalvi de bateria predefinides per ajudar a estalviar més energia. Aquestes maneres de veure el rendiment del sistema i estalviar bateria en totes les situacions possibles. A més, les maneres personalitzats són benvinguts a ser afegit si necessita tècniques d'estalvi de bateria avançats.

Gràfic -Bateria el seguiment del nivell de bateria / temp / canvi de voltatge
Tres gràfics es donen en la bateria de reforç per realitzar un seguiment dels tres dies d'informació recent de la bateria, incloent el nivell de la bateria, temperatura i voltatge.

Superviseu el consum de bateria de cada programa en execució
Bateria Booster manté un ull en tots els processos en execució, i que mostra la relació entre el consum de bateria de cada procés. Amb aquesta informació, és fàcil trobar a terme els processos de la bateria de drenatge, aturar o desinstal·lar per millorar la vida de la bateria.

Ajustos -Quick i giny de pantalla d'inici
Per facilitar la gestió dels elements d'ús quotidià, quinze botons de control ràpides estan disponibles per ser agregat a la pantalla d'inici: Wi-Fi, Bluetooth, GPS, dades mòbils, Avió, temps d'espera de la pantalla, la brillantor, la retroalimentació hàptica, etc. Només es necessita un espai de línia per afegir aquests botons, però, que amb ells ja no tindran la configuració del sistema per ajustar la xarxa oa la pantalla. Si Reproductor no és la seva opció, aquests botons estan disponibles en configuracions de coixins elevadors de bateria, també.

-task Killer estalviar més bateria
Bateria Booster estalvia bateria matant executen processos en segon pla. Per a aplicacions que no desitgi per matar, es pot utilitzar l'Administrador de la llista blanca de protegir. D'altra banda, amb l'administrador de tasques avançat (Memory Booster - Android RAM Optimizer), bateria Booster pot fer millor i ajudar a obtenir els millors resultats d'estalvi de bateria!

DESTACATS:
FÀCIL D'UTILITZAR
* Disseny Interactiu
* Característiques d'estalvi de bateria simple però eficaç
ALL-IN-ONE SALVADOR DE BATERIA
* Mode d'estalvi de bateria per gestionar automàticament la configuració relacionada amb les bateries
* Ús de la bateria del monitor per estendre la bateria temps de funcionament
* Gestió de processos en execució per reduir el drenatge de la bateria
GRATIS
* La versió gratuïta
Més informació
Replega
4,3
53.930 en total
5
4
3
2
1
S'està carregant…

Novetats

Fixed crash issues
Fixed empty task list
Fixed app icon not show issue
Més informació
Replega

Informació addicional

Actualitzada
7 de desembre de 2020
Mida
6,7M
Instal·lacions
5.000.000+
Versió actual
7.3.3
Requereix Android
5.0 i versions posteriors
Classificació del contingut
Per a tots els públics
Oferta per
Battery Booster Apps
©2021 GoogleCondicions del servei del lloc webPrivadesaDesenvolupadorsQuant a Google|Ubicació: Estats UnitsIdioma: català
En comprar aquest article, fas una transacció amb Google Payments i n'acceptes les condicions del servei i l'avís de privadesa.