Grbl Controller +

Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

Grbl Controller (Bluetooth | USB)

Use your smart phone to stream G-Code to your CNC machine with GRBL 1.1 firmware.

PLEASE TRY THE FREE VERSION FIRST, FREE VERSION HAS NO LIMITATIONS OR ADS

Features:
* Supports Bluetooth and USB Otg connection.
* Supports Grbl 1.1 real time feed, spindle and rapid overrides.
* Simple and powerful jogging control with corner jogging.
* Uses buffered streaming.
* Real time machine status reporting (Position, feed, spindle speed, buffer state. Buffer status report needs to enabled using the setting $10=2).
* Supports Sending G-Code files directly from mobile phone. (Supported extensions are .gcode, .nc, .ngc and .tap. G-Code files can be placed anywhere in the phone or external storage).
* Supports short text commands (You can send G-Code or GRBL commands directly form the application).
* Supports Probing (G38.3) and auto adjusts Z-Axis.
* Manual tool change support with G43.1
* Four Highly Configurable Custom Buttons which supports multi line commands (Supports both short click and long click).
* Application can work in background mode, by utilizing the less resources, there by consuming less power.

Grbl Controller + Exclusive Features
* Job resume (continue badly interrupted jobs, from nearly where they stopped)
* Four additional buttons in console tab ($$, $H, $G and $I)
* Job history (view all your previous jobs and their status)
* Haptic feedback (enables short vibration when buttons are pressed)
* XY jogging pad rotation.
* AB additional axis for custom grbl firmwares.

Requirements:
1. Bluetooth enabled or USB Otg supported smart phone with android version >= 4.4 (Kit Kat or above).
2. GRBL version >= 1.1f
3. Bluetooth module like HC-05 or HC-06.
4. Bluetooth module should be already paired with smart phone.
5. USB Otg adapter.

NOTES:
1. For any type of help please use GitHub channel. I can't provide any type of support in google play store comments.
2. On Android versions "Marshmallow" or above, use your OS permission manager and grant "Read External Storage" permission in order to get file streaming working.
3. G-Code files can be placed anywhere in the phone memory or external storage, but they must end with one of the supported extensions .gcoce or .nc or .tap or .ngc
4. If you are connecting Bluetooth module first time to your machine, then make sure you have changed the baud rate of the BT module to 115200. (Default baud rate of the GRBL 1.1v firmware is 115200 as 8-N-1 (8-bits, no parity, and 1-stop bit)).
6. USB otg only works with grbl baud rate of 115200.
7. For interface documentation and wiki pages visit https://zeevy.github.io/grblcontroller/
8 To get the application work in background with out any issues, you should disable power management ( if applicable ) for this application.

Bug tracker and source code: https://github.com/zeevy/grblcontroller/
Ovladač Grbl (Bluetooth | USB)

Použijte svůj chytrý telefon ke streamování G-Code na váš CNC stroj pomocí firmwaru GRBL 1.1.

PROSÍM ZVEŘEJNĚTE PRVNÍ VOLNÝ VERZE, BEZ VERZE BEZ OMEZENÍ NEBO ADS

Funkce:
* Podporuje připojení Bluetooth a USB Otg.
* Podporuje Grbl 1,1 v reálném čase krmení, vřeteno a rychlé přepsání.
* Jednoduché a výkonné ovládání joggingu s rohovým joggingem.
* Používá vyrovnávací paměť.
Hlášení o stavu stroje v reálném čase (poloha, posuv, rychlost vřetena, stav vyrovnávací paměti. Zpráva o stavu vyrovnávací paměti musí být povolena pomocí nastavení $ 10 = 2).
* Podporuje odesílání souborů G-Code přímo z mobilního telefonu. (Podporované přípony jsou .gcode, .nc, .ngc a .tap. Soubory G-Code mohou být umístěny kdekoli v telefonu nebo externím úložišti).
* Podporuje příkazy krátkého textu (příkazy G-Code nebo GRBL můžete odeslat přímo z aplikace).
* Podporuje snímání (G38.3) a automatické nastavení osy Z.
* Podpora ruční výměny nástroje s G43.1
* Čtyři vysoce konfigurovatelná uživatelská tlačítka, která podporují víceřádkové příkazy (podporuje krátké kliknutí i dlouhé kliknutí).
* Aplikace může pracovat v režimu na pozadí, s využitím méně zdrojů, tam spotřebuje méně energie.

Grbl Controller + Exclusive Features
* Pokračujte v práci (pokračujte v těžce přerušených úlohách, téměř z místa, kde se zastavili)
* Čtyři další tlačítka na kartě konzoly ($$, $ H, $ G a $ I)
* Historie práce (zobrazit všechny předchozí úlohy a jejich stav)
* Haptická zpětná vazba (umožňuje krátké vibrace při stisknutí tlačítek)
* XY jogging pad rotace.
* AB další osa pro vlastní firmware grbl.

Požadavky:
1. Bluetooth nebo USB Otg podporoval chytrý telefon s verzí pro Android> = 4.4 (Kit Kat nebo vyšší).
2. Verze GRBL> = 1.1f
3. Modul Bluetooth jako HC-05 nebo HC-06.
4. Modul Bluetooth by měl být již spárován s chytrým telefonem.
5. USB Otg adaptér.

POZNÁMKY:
1. Pro jakýkoli typ pomoci prosím použijte kanál GitHub. Nemohu poskytnout žádný typ podpory v komentářích obchodu Google Play.
2. Ve verzích systému Android "Marshmallow" nebo výše používejte správce oprávnění k operačním systémům a udělte oprávnění "Číst externí úložiště", aby bylo možné pracovat s datovým proudem.
3. Soubory G-Code mohou být umístěny kdekoli v paměti telefonu nebo externím úložišti, ale musí skončit jedním z podporovaných rozšíření .gcoce nebo .nc nebo .tap nebo .ngc
4. Pokud připojujete modul Bluetooth poprvé k počítači, zkontrolujte, zda jste změnili přenosovou rychlost modulu BT na 115200. (Výchozí přenosová rychlost firmwaru GRBL 1.1v je 115200 jako 8-N-1 (8 -bits, bez parity a 1-stop bit)).
6. USB otg pracuje pouze s přenosovou rychlostí 115200.
7. Pro dokumentaci rozhraní a wiki stránky navštivte https://zeevy.github.io/grblcontroller/
8 Aby aplikace fungovala na pozadí bez jakýchkoliv problémů, měli byste pro tuto aplikaci vypnout řízení spotřeby (pokud je to možné).

Chyba tracker a zdrojový kód: https://github.com/zeevy/grblcontroller/
Další informace
Sbalit
5,0
Celkem 20
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

Added command history
App can remember last gcode file location
You can now change baud rate for USB OTG connection
Option to set work coordinates directly (shortcut for G10 L20 P0)
Option to change machine status report update interval
Added single step mode for gcode sending
Option to ignore unsupported command errors
Dark mode for the application
Redesigned and organized settings page
Další informace
Sbalit

Další informace

Lze přidat do rodinné knihovny
Obsah lze sdílet, pokud bude zakoupen po 2. červenci 2016. Další informace
Aktualizováno
10. června 2019
Velikost
2,9M
Instalace
100+
Aktuální verze
1.27
Vyžaduje Android
4.4 a vyšší
Hodnocení obsahu
Od vývojáře
Silicon Circuits
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.