Antologia Pieśni Polskich

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

"Wierna towarzyszka losów i doli ludu, pieśń, pod jego strażą zachowuje się czystą i niepokalaną, psuje się i paczy, gdy lud zepsuty. Ze zmianą jego wyobrażeń ulega i ona przeobrażeniu, a niekiedy i zupełnemu zapomnieniu. […] pełna prostoty u źródła, przeistacza się ona zwykle i urozmaica w tysiączne odmiany, gdy w świat pobiegnie, a czas i wieki, kładąc na nią swe barwy, choćby nie tykały treści, widome zawsze na języku, dykcji i nucie pozostawiają ślady, mieszając stare z nowymi wyobrażeniami”.
[Oskar Kolberg, O pieśni ludowej i powszechnej. Śpiewy ludowe, popularne i narodowe. DWOK tom 62, Pisma muzyczne cz. II, s. 513.M]

Kierując się myślą Kolberga pragniemy przybliżyć współczesnemu odbiorcy pokaźny zbiór pieśni, których proweniencja geograficzna obejmuje tereny przedrozbiorowej Rzeczpospolitej, a czas powstania sięga od średniowiecza aż do końca XIX wieku. Przekazujemy zatem zasób pieśni religijnych od wieków związanych z formami pobożności ludowej i praktykowaniem celebracji liturgicznych na wsiach polskich od XVII do XIX wieku. Wiele z tych pieśni funkcjonuje do dziś w praktyce polskich parafii, choć często w szczegółach warianty zawarte w niniejszej aplikacji odbiegają od melodii i tekstów znanych współcześnie. Zawarte tu pieśni obrzędowe ukazują obszar kultury tradycyjnej dziś już prawie nieistniejący, przechowywany jedynie w niektórych regionach Polski. Repertuar pieśniowy obrzędowości rodzinnej, związany z praktykowaniem zwyczajów weselnych czy pogrzebowych został tu zaprezentowany w formie, w jakiej zastał go Kolberg w XIX wieku. Jednak i tu odnaleźć można stare zabytki tradycyjnej liryki jak choćby wiele wariantów „Chmiela”. Trzecią grupą pieśni są utwory patriotyczne, krążące w XIX wieku najczęściej w formie przekazu ustnego i ze względu na cenzurę zaborców rzadko publikowane w czasach Kolberga. W grupie tej zawarto zarówno warianty narodowych pieśni, z XIX-wiecznym przekazem hymnu Rzeczpospolitej, jak i utwory związane z bieżącymi wydarzeniami powstańczymi oraz w sposób swobodny wiązane z miłością dla ziemi ojczystej i tradycji narodowych. Celem prezentowanej aplikacji jest udostępnienie i umożliwienie ponownego wykorzystania tego zasobu artefaktów kulturowych, pochodzących z różnych regionów, a zachowanych i udokumentowanych dzięki działalności Oskara Kolberga. Prezentowane zabytki liryki wokalnej wyłoniono ze zbioru ponad 34 000 zapisów muzycznych i tekstowych zachowanych w Archiwum Kolbergowskim, wykorzystano także zbiory innych autorów, współczesnych Kolbergowi, z których on sam czerpał obficie dla wzbogacenia swoich publikacji. Niektóre z zapisów pieśni patriotycznych upubliczniane są po raz pierwszy, ponieważ rozbudowany aparat cenzorski w czasach Kolberga uniemożliwiał upowszechnianie tekstów patriotycznych, a nawet niektórych pieśni o tematyce historycznej. Mamy nadzieję, że zawarte w niniejszej aplikacji zabytki polskiej kultury przyczynią się do wzrostu świadomości społecznej i spożytkowane zostaną także do upowszechniania ich jako dokumentów historycznych, ukazujących ważny element tożsamości narodowej Polaków.
"The faithful companion of fate and the fate of the people, the song under his guard remains pure and immaculate, rots and warps when rebellious people. With the change in his imagination is, and she transformed, and sometimes utter oblivion. [...] Full of simplicity at its source , transforms it usually and diversifies in a thousand variations, when the world will run, and the time and centuries, putting her its colors, even if not ticked content, the apparent always language, diction and note leave traces, mixing old with new ideas. "
[Oskar Kolberg, O folk songs and popular. Singing folk, popular and national. DWOK Volume 62, scripture musical part. II, p. 513.M]

Guided by Kolberg think we would like to bring to the contemporary audience an impressive collection of songs, which includes the provenance geographical areas of the pre-partition of the Republic, and the time of creation dates back from the Middle Ages until the late nineteenth century. We pass therefore resource religious songs for centuries related forms of popular piety and practice of liturgical celebrations in the villages Polish from the seventeenth to the nineteenth century. Many of these songs operates today in the practice of Polish parishes, though often in detail variants contained in this application differ from the melodies and texts known today. Ritual songs included here show the area of ​​traditional culture now almost non-existent, stored only in some Polish regions. Song repertoire of family rituals associated with the practice habits of wedding or funeral has been presented here in the form in which they found him Kolberg in the nineteenth century. However, and here one can find old monuments of traditional poetry such as the many variants of "Chmiel." The third group of songs are patriotic songs, circulating in the nineteenth century, mostly in the form of oral transmission and because of censorship invaders rarely published in the times of Kolberg. This group contains both variants of the national songs of the nineteenth-century message of the hymn of the Republic, as well as works related to current events insurgent and freely associated with love for homeland and national traditions. The aim of the application is available and allowing re-use of this resource cultural artifacts from various regions, and preserved and documented thanks to the work of Oskar Kolberg. Presented monuments lyric songs were selected from a collection of more than 34 000 records music and text preserved in the Archives Kolbergowskim, also used collections of other authors, contemporary Kolberg, from which he drew profusely for the enrichment of their publication. Some of the provisions of patriotic songs are made public for the first time since expanded camera censorious in times Kolberg prevented the dissemination of texts patriotic, and even some songs with historical themes. We hope that in this application monuments of Polish culture will contribute to increased awareness and will also be utilized to disseminate them as historical documents, showing an important part of national identity.
Read more
1.0
1 total
5
4
3
2
1
Loading...

Additional Information

Updated
February 23, 2017
Size
157k
Installs
100+
Current Version
1.0.0
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Manufaktura Programów
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.