ساقی - گنجینه شعر پارسی

Contains Ads
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Persian

گنجینه شعر پارسی
مجموعه ای کامل و جامع از اشعار پارسی

+ امکانات نرم افزار:
- دسته بندی کامل
- جامعیت و کامل بودن دیتابیس
- جستجوی پیشرفته
- یاداداشت گذاری و اشتراک گذاری پیشرفته اشعار
- طراحی متریال دیزاین

+ آمار نرم افزار:
- 72 شاعر
- 62 هزار شعر
- حدود یک میلیون بیت

لیست شاعران
حافظ - خیام - فردوسی - مولوی - نظامی - سعدی - پروین اعتصامی - عطار - سنایی - وحشی - رودکی - ناصرخسرو - منوچهری - فرخی سیستانی - خاقانی - مسعود سعد سلمان - انوری - اوحدی - خواجوی کرمانی - عراقی - صائب تبریزی - شیخ محمود شبستری - جامی - هاتف اصفهانی - ابوسعید ابوالخیر - ملک‌الشعرای بهار - باباطاهر - محتشم کاشانی - شیخ بهایی - سیف فرغانی - فروغی بسطامی - عبید زاکانی - امیرخسرو دهلوی - شهریار - عبدالواسع جبلی - فخرالدین اسعد گرگانی - فیض کاشانی - سلمان ساوجی - رهی معیری - اقبال لاهوری - بیدل دهلوی - قاآنی - کسایی - عرفی - رضی‌الدین آرتیمانی - خلیل‌الله خلیلی - نصرالله منشی - هلالی جغتایی - شاه نعمت‌الله ولی - اسدی توسی - هجویری - مهستی گنجوی - شاطرعباس صبوحی - باباافضل کاشانی - ابن حسام خوسفی - رشیدالدین وطواط - عمان سامانی - فایز - عنصری - ازرقی هروی - امیر معزی - حکیم نزاری - سعدالدین وراوینی - کمال‌الدین اسماعیل - ظهیر فاریابی - عبدالقادر گیلانی - نیما یوشیج - احمد شاملو - سهراب سپهری - فروغ فرخزاد - مهدی اخوان ثالث - بهرام سالکی

لیست بخش بندی ها:
غزلیات - قطعات - رباعیات - قصاید - اشعار منتسب - رباعیات - ترانه‌های خیام (صادق هدایت) - شاهنامه - آغاز کتاب - کیومرث - هوشنگ - طهمورث - جمشید - ضحاک - فریدون - منوچهر - پادشاهی نوذر - پادشاهی زوطهماسپ - پادشاهی گرشاسپ - کیقباد - پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران - رزم کاووس با شاه هاماوران - سهراب - داستان سیاوش - پادشاهی کیخسرو شصت سال بود - گفتار اندر داستان فرود سیاوش - داستان کاموس کشانی - داستان خاقان چین - داستان اکوان دیو - داستان بیژن و منیژه - داستان دوازده رخ - اندر ستایش سلطان محمود - پادشاهی لهراسپ - پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود - داستان هفتخوان اسفندیار - داستان رستم و اسفندیار - داستان رستم و شغاد - پادشاهی بهمن اسفندیار صد و دوازده سال بود - پادشاهی همای چهرزاد سی و دو سال بود - پادشاهی داراب دوازده سال بود - پادشاهی دارای داراب چهارده سال بود - پادشاهی اسکندر - پادشاهی اشکانیان - پادشاهی اردشیر - پادشاهی شاپور پسر اردشیر سی و یک سال بود - پادشاهی اورمزد - پادشاهی بهرام اورمزد - پادشاهی بهرام نوزده سال بود - پادشاهی بهرام بهرامیان - پادشاهی نرسی بهرام - پادشاهی اورمزد نرسی - پادشاهی شاپور ذوالاکتاف - پادشاهی اردشیر نکوکار - پادشاهی شاپور سوم - پادشاهی بهرام شاپور - پادشاهی یزدگرد بزه‌گر - پادشاهی بهرام گور - پادشاهی یزدگرد هجده سال بود - پادشاهی قباد چهل و سه سال بود - پادشاهی کسری نوشین روان چهل و هشت سال بود - پادشاهی هرمزد دوازده سال بود - پادشاهی خسرو پرویز - پادشاهی شیرویه - پادشاهی اردشیر شیروی - پادشاهی فرایین - پادشاهی پوران دخت - پادشاهی آزرم دخت - پادشاهی فرخ زاد - پادشاهی یزدگرد - دیوان شمس - مثنوی معنوی - فیه ما فیه - مجالس سبعه - غزلیات - مستدرکات - ترجیعات - رباعیات - دفتر اول - دفتر دوم - دفتر سوم - دفتر چهارم - دفتر پنجم - دفتر ششم - خمسه - خسرو و شیرین - لیلی و مجنون - هفت پیکر - شرف نامه - خردنامه - مخزن الاسرار - دیوان اشعار - بوستان - مواعظ - گلستان - غزلیات - رباعیات - قطعات - ملحقات و مفردات - در نیایش خداوند - باب اول در عدل و تدبیر و رای - باب دوم در احسان - باب سوم در عشق و مستی و شور - باب چهارم در تواضع - باب پنجم در رضا - باب ششم در قناعت - باب هفتم در عالم تربیت - باب هشتم در شکر بر عافیت - باب نهم در توبه و راه صواب - باب دهم در مناجات و ختم کتاب - غزلیات - قصاید - مراثی - قطعات - مثنویات - رباعیات - قصاید و قطعات عربی - مفردات - دیوان اشعار - قصاید - مثنویات، تمثیلات و مقطعات - دیوان اشعار - منطق‌الطیر - الهی نامه - بلبل نامه - اسرارنامه - خسرونامه - مختارنامه - سی فصل - بیان الارشاد - بی‏سرنامه - هیلاج نامه - مظهر - جوهرالذات - مظهرالعجایب - مصیبت نامه - وصلت نامه - نزهت الاحباب - پندنامه - اشترنامه - تذکرة الأولیاء - غزلیات - قصاید - ترجیعات - فی التوحید باری تعالی جل و علا - در نعت رسول - فی‌فضائل خلفا - درتعصب گوید - آغازکتاب - حکایت سیمرغ - حکایت بلبل - حکایت طوطی - حکایت طاووس - حکایت بط - داستان کبک - داستان همای - حکایت باز و ...


منبع دیتابیس سایت گنجور
Treasures Persian poetry
A comprehensive set of lyrics English

+ Features:
- All Categories
- the integrity and completeness of the database
- advanced search
- Yadadasht investment and advanced sharing Lyrics
- Design Material Design

+ Statistics Software
- 72 poets
- 62 thousand lyrics
- about a million bits

List of poets
Hafez - Khayyam - Ferdowsi - Rumi - Military - Saadi - Parvin - ATAR - Anonymous - wild - Rudaki - Naser - Manouchehr - farokhi Sistani - Khaghani - Massoud Saad Salman - Wrigley - Owhadi - khajavi Kermani - Iraq - Saeb Tabrizi - Sheikh Mahmoud shabestari - Heroes - Pythian Esfahani - Abu Sa'id Abu al-Khair - poet laureate Bahar - Baba - Mohtasham Kashani - Sheikh Bahai - Saif Farghani - Foroughi Bastami - Abid Zakani - Amir Khusrau Dehlavi - Shahriar - Abdul Jabali - Fakhruddin As'ad Gorgan - Faiz Kashani - Salman Savedji - Rahi Mo'ayyeri - Iqbal Lahore - Biddle Dehlavī - Qaan - the people - customary - Rzyaldyn Artimani - Khalilullah Khalili - Nasrallah secretary - Door Chagatai - King N. Valley - Asadi Tusi - Hjvyry - Mahasti Ganjavi - Shatrbas Sabouhi - Baba Afzal Kashani - Ibn Hossam Khosf - Rashid al-Din Vatvat - Omani Samani - Fayez - element - Azraqi - Amir Sale - Hakim Nizari - Sa'd Vravyny - Kamaloddin Ismail - Zaheer Faryab - Abdul Qadir Gilani - Nima Youshij - Ahmad - Sepehri - Forough - Mehdi Akhavan - Mars seeker

List of fencing are:
Lyrics - parts - Rubaiyat - odes - Lyrics attributed - Rubaiyat - Songs of Khayyam (Sadeq Hedayat) - Shahnameh - the beginning of the book - K. - H - T. - Jamshid - Zahhak - F - M - Kingdom N. - Kingdom Zvthmasp - Kingdom Garshasp - Kai - Kingdom Keykā'ūs and his going to Mazandaran - combat K. Shah Hamavaran - S - the story of Siavash - King Kai sixty years - speech involved in the story landing Siavash - the story of Camus killers - the story of Emperor China - the story of Akvan Dave - the story of Bijan and Manijeh - the story of twelve place - Andrei praise Sultan Mahmoud - Lhrasp kingdom - the kingdom a hundred and twenty years Goshtasp - story Hftkhvan S Fndyar - Rostam and Esfandiar - the story of Rostam and Shaghaad - Kingdom Feb Esfandiar hundred and twelve years - Kingdom Homa Chhrzad thirty-two years - the Royal Academy of twelve years - the Kingdom of the Academy fourteen years - King Alexander - Parthian - Kingdom Ardeshir - king Shapur son Artaxerxes thirty-one years - the kingdom of Ahura - king Bahram Ohrmazd - king Bahram nineteen years - king Bahram Bahramian - Kingdom Nursi Mars - the kingdom of Ahura Nursi - king Shapur Zolaktaf - king Artaxerxes Nkvkar - king Shapur III - king Vramshapuh - Bz·hgr Yazdgerd kingdom - the kingdom Ram Gore - Kingdom Yazdgerd eighteen years - Kingdom G. forty-three years - Kingdom deficit N. mental forty-eight years - the Kingdom of Jupiter twelve years - the king Khosrow Parviz - Kingdom Kavadh II - King Artaxerxes Shirvan - Kingdom Frayyn - Kingdom Puran daughter - Kingdom Azam daughter - Kingdom Farrokhzad - Kingdom Yazdgerd - Shams - Masnavi - fihi we Fierro - parliaments seven - lyrics - Mustadrakat - Trjyat - Rubaiyat - the first book - the second book - the third book - office IV - the fifth - the sixth book - Khamse - Khosrow and Shirin - Layla and Majnun - seven bodies - about a - Kheradnameh - tank Asrar - poetry - garden - sermons - Golestan - Lyrics - Rubaiyat - Accessories - Accessories and Materia - the worship of God - the first in justice and prudence and ratings - the second charity - the third in love and drunkenness and passion - the fourth in humility - the fifth Reza - the sixth contentment - the seventh in the world of education - the eighth in the sugar Bless - the ninth repentance and the right - the tenth in the liturgy and the end of the book - lyrics - odes - Lamentations - parts - Mathnavi - Rubaiyat - odes and parts Arabic - Materia - poetry - odes - Mathnavi, allegory and cross - poetry - Conference of the Birds - God a - a nightingale - Asrarnamh - Khsrvnamh - Mokhtarnameh - thirty-season - said Alarshad - no letterhead - Hylaj a - symbol - Jvhralzat - Mzhraljayb - MOSIBAT - married a - N Alahbab - Pndnamh - Ashtrnamh - Air ticket offices Oliya - lyrics - odes - Trjyat - fi al-Tawhid of God Almighty and Alaa - in praise of the Prophet - Fyfzayl caliphs - Drtsb says - Ghazktab - suggests Phoenix - Fable Nightingale - parrot tale - the tale of a peacock - bituminous story - the story of Quebec - Homa story - the story open ...


Bursar's database source
Read more
Collapse
4.5
270 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

حل مشکلات مربوط به اشعار عطار
با تشکر از کاربر عزیزی که مشکل رو گزارش دادند
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
May 19, 2018
Size
61M
Installs
10,000+
Current Version
2
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
hawijapp
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.