JEFIT Workout Tracker, Weight Lifting, Gym Log App

66 067
Zawiera reklamy
·
Umożliwia zakupy w aplikacji
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

Tracking workout training routines using JEFIT gym log is easy. Programs from bodybuilding, 3 day splits, 5x5 & strength plans to home exercises & body weight lifting.

★ Google Play Editor's Choice ★ Men’s Fitness - Best Fitness and Health Apps ★ USA Today - New year, new you

Over 8 million people use JEFIT to track their workouts and transform their bodies.

JEFIT, the number one workout tracking planner app, provides free fitness program database to help you stay fit, make progress and get the most out of your gym or home fitness sessions. From beginner programs like 5x5, 531, stronglifts, 3 or 4 day splits, starting strength to advanced bodybuilding, weightlifting, powerlifting or kettlebell routines to programs using bodyweight, limited space or specialized equipment, JEFIT is the only workout app you need.

Who is this app for?
If you’ve logged your workouts in a journal, planner or just love training at the gym on your own schedule, JEFIT will help you reach your strength, weight and fat loss, and training goals from beginners to advanced lifters. We’ve made the app to motivate you by rewarding you for consistency, pushing yourself to new personal records and committing to challenges with the community.

Top Features
● Web or App - Track with the app and edit routines on our web app.
● Track Workouts - Set your exercises, track weights and reps and we’ll show you the results of your training
● Exercise Instruction Database - Over 1300+ demonstrations and variations with HD video from experts
● Intuitive Tools - Rest Timer, Supersets, Interval Timers, Body Measurements Log, Notes, Schedule Planner, Notes
● Training Programs - Customized workout programs made for 3, 4 or 5 day splits, fat loss, stronglifts, 5x5, starting strength, bodybuilding, 531, weightlifting, powerlifting, GZCLP, Greyskull, or build your own
● Stay Motivated - Join our monthly fitness challenge with cash prizes and get support from other gym goers in the community. Also add your gym buddies to compare routines and lifts so you can reach your goal of improving strength, getting lean, toned or just staying active
● Set Goals - Want to lose weight, get lean, get stronger or exercise consistently? You can build that in JEFIT’s custom journal
● Add Friends - Find new fitness buddies in our community. Whether it’s someone to spot you at the gym or to compare bodybuilding tips.

Programs for any fitness level with full instruction database
✔ Beginner Programs - Stronglifts, 5x5, Starting Strength, 3 day splits
✔ Advanced Programs - Powerlifting, bodybuilding, 531, GZCLP, Greyskull
✔ Target Programs - Abs, Arms, Glutes, Fat and Weight Loss, Toning
✔ Personal Training - Get routines built by your personal trainer
✔ Sports Training - Baseball, Space
✔ Equipment Focused - Squat Racks, Barbells, Kettlebells, Dumbbells
✔ Bodyweight or Minimal Equipment - Bands, Mats, Machine Only, Core Focused
✔ Kettlebells, Cardio, Circuit Training, Space Limited Routines
* Or build your own custom workout routines or schedules

Special tools and features
✔ Access from Desktop and Web
✔ Rest Timer - Set custom times to remind when to lift
✔ Supersets and circuit training routines supported
✔ Interval Timer, Set Notes and 1 Rep Max Calculator
✔ Body Measurements and Weekly Planner for Scheduling
✔ Social Feed and Community Contest
✔ Store Workouts in the Cloud and share with your personal trainer

1,300 exercises supported with full HD videos in our database
✔ Barbell, Dumbbell, Machines, Cable, Band
✔ Cardio, Elliptical, Rowing, Bike, Swimming
✔ Static Movements, Planks, Stretching, Abs
✔ Bodyweight, Kettlebell, Core
✔ Create custom exercises

Benchmarking, analysis and instructions
✔ Personalized charts for lifting volume
✔ Benchmark against other users or gym buddy
✔ Weekly summaries of progress
✔ Personalized Record PR tracking
Śledzenie treningu rutyny szkolenie obsługi JEFIT dziennik siłowni jest łatwe. Programy z kulturystyką, 3 dzień rozłamy, 5x5 i wytrzymałościowe plany ćwiczeń Dom i podnoszenia masy ciała.

★ Google Play Rihanna ★ męska Fitness - najlepszy kondycję i zdrowie Apps ★ USA Today - Nowy rok, nowe Państwo

Ponad 8 milionów osób korzysta JEFIT śledzić ich treningi i przekształcenia ich ciała.

JEFIT, numer jeden Planowanie aplikacji śledzenia trening, zapewnia bezpłatną bazę danych programu ćwiczeń, które pomogą Ci zachować sprawność, prac i uzyskać jak najwięcej z waszych siłowni lub fitness w domu sesjach. Od początkujących programów jak 5x5, 531, stronglifts, 3 lub 4 dni podziałów, począwszy siłę do zaawansowanego kulturystyka, podnoszenie ciężarów, trójboju siłowym lub Kettlebell rutyny do programów wykorzystujących masy ciała, ograniczonej przestrzeni lub specjalistycznego sprzętu, JEFIT to jedyna aplikacja trening trzeba.

Kim jest ta aplikacja dla?
Jeśli zalogowany treningi w dzienniku, planista lub po prostu uwielbiają trening na siłowni na własnym harmonogramem, JEFIT pomoże Ci osiągnąć swoje siły, masy ciała i utratę tkanki tłuszczowej, a cele szkoleniowe od początkujących do zaawansowanych podnośników. Zrobiliśmy aplikację, aby motywować poprzez nagradzanie za spójność, pchanie się do nowych rekordów osobowych i zobowiązując się do wyzwań ze społecznością.

Najważniejsze funkcje
● Web lub aplikacji - Track z app i edytować rutyny w naszej aplikacji internetowej.
● Śledzenie Treningi - zestaw ćwiczeń, ciężarki ścieżek i powtórzeń i pokażemy wyniki treningu
● Instrukcja do ćwiczeń Database - Ponad 1300+ demonstracji i odmian z wideo HD z ekspertami
● intuicyjne narzędzia - Rest Timer, nadzbiorami, Interval Timers, wymiarów ciała dziennika, notatki, Schedule Planner, notatki
● Programy treningowe - Indywidualne programy treningowe wykonane dla 3, 4 lub 5-dniowa rozłamów, utrata tkanki tłuszczowej, stronglifts, 5x5, począwszy od siły, kulturystyka, 531, podnoszenie ciężarów, trójboju siłowym, GZCLP, Greyskull lub zbudować własny
● utrzymać motywację - Dołącz do naszej miesięcznej biznesowe wyzwanie z nagrodami pieniężnymi i uzyskać wsparcie od innych bywalców siłowni w społeczności. Również dodać swoich znajomych Siłownia do porównania procedur i wyciągi, dzięki czemu można osiągnąć swój cel poprawy siły, coraz chudego, stonowanych lub tylko pobyt aktywny
● ustawić cele - Chcesz schudnąć, chude, silniejszy lub ćwiczenia konsekwentnie? Można budować że w JEFIT za zwyczaj czasopiśmie
● Dodaj Friends - Znajdź nowych kumpli fitness w naszej społeczności. Czy jest ktoś dostrzec cię na siłowni lub porównać wskazówek kulturystycznych.

Programy do dowolnego poziomu fitness z pełnej bazy danych instrukcji
✔ początkujących Programy - Stronglifts, 5x5, Począwszy siła, 3-dniowa podziały
✔ Programy zaawansowane - Trójbój siłowy, kulturystyka, 531, GZCLP, Greyskull
✔ Programy Target - Abs, ramion, pośladków, Tłuszcz i utrata masy ciała, Toning
✔ Personal Training - Zacznij procedury zbudowany przez osobistego trenera
✔ Szkolenie sportowe - Baseball, Przestrzeń
✔ Wyposażenie Koncentruje - Squat Stojaki, sztangi, hantle, Kettlebells
✔ Masa ciała lub Minimal sprzętu - Zespoły, Maty, urządzenia tylko Core Koncentruje
✔ Kettlebells, Cardio, Circuit Training, przestrzeni ograniczonej Procedury
* Albo zbudować swoje własne procedury niestandardowej treningu lub harmonogramów

Specjalne narzędzia i funkcje
✔ Dostęp z komputerów i sieci
✔ Reszta Timer - Custom razy przypomnieć kiedy podnieść
✔ nadzbiorami i procedury szkoleniowe obwód obsługiwana
✔ interwalometr, ustaw Uwagi i 1 Rep Max Kalkulator
✔ wymiarów ciała i Weekly Planner dla Scheduling
✔ Social Feed i Społeczność Contest
✔ Przechowuj Treningi w chmurze i dzielić się ze swoim osobistym trenerem

1,300 ćwiczenia poparte pełnych filmów HD w naszej bazie danych
✔ Sztanga, hantle, maszyny, telewizja, Pasek
✔ Cardio, eliptyczne, Wioślarstwo, Rower, Pływanie
✔ statyczne ruchy, Deski, Stretching, Abs
✔ mc Kettlebell Core
✔ Tworzenie niestandardowych ćwiczeń

Analiza porównawcza analiza oraz instrukcje
✔ spersonalizowane wykresy dla objętości podnoszącego
✔ Benchmark wobec innych użytkowników lub siłowni kumpla
✔ tygodniowe podsumowania postępu
✔ Spersonalizowane Record PR śledzenia
Więcej informacji
Zwiń
4,5
Łącznie: 66 067
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

Moved personal routine collection from "Find Workout Plan" to "Training" tab to make switching, starting a workout easier.
Bring back body part filter when trying to add exercise to a workout day.
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
16 lipca 2019
Rozmiar
46M
Instalacje
5 000 000+
Aktualna wersja
10.39
Wymaga Androida
4.1 i nowsze
Ocena treści
Dla młodzieży
Elementy interaktywne
Interakcja użytkowników
Produkty w aplikacji
0,99 USD-39,99 USD za element
Sprzedawca
Jefit Inc.
Deweloper
830 Stewart Dr. Ste 181 Sunnyvale, CA 94085 USA
©2019 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.