JEFIT Workout Tracker, Weight Lifting, Gym Log App

Chứa quảng cáo
·
Cho phép mua hàng trong ứng dụng
Dịch mô tả sang Tiếng Việt bằng Google Dịch?Dịch ngược mô tả về Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Tracking workout training routines using JEFIT gym log is easy. Programs from bodybuilding, 3 day splits, 5x5 & strength plans to home exercises & body weight lifting.

★ Google Play Editor's Choice ★ Men’s Fitness - Best Fitness and Health Apps ★ USA Today - New year, new you

Over 8 million people use JEFIT to track their workouts and transform their bodies.

JEFIT, the number one workout tracking planner app, provides free fitness program database to help you stay fit, make progress and get the most out of your gym or home fitness sessions. From beginner programs like 5x5, 531, stronglifts, 3 or 4 day splits, starting strength to advanced bodybuilding, weightlifting, powerlifting or kettlebell routines to programs using bodyweight, limited space or specialized equipment, JEFIT is the only workout app you need.

Who is this app for?
If you’ve logged your workouts in a journal, planner or just love training at the gym on your own schedule, JEFIT will help you reach your strength, weight and fat loss, and training goals from beginners to advanced lifters. We’ve made the app to motivate you by rewarding you for consistency, pushing yourself to new personal records and committing to challenges with the community.

Top Features
● Web or App - Track with the app and edit routines on our web app.
● Track Workouts - Set your exercises, track weights and reps and we’ll show you the results of your training
● Exercise Instruction Database - Over 1300+ demonstrations and variations with HD video from experts
● Intuitive Tools - Rest Timer, Supersets, Interval Timers, Body Measurements Log, Notes, Schedule Planner, Notes
● Training Programs - Customized workout programs made for 3, 4 or 5 day splits, fat loss, stronglifts, 5x5, starting strength, bodybuilding, 531, weightlifting, powerlifting, GZCLP, Greyskull, or build your own
● Stay Motivated - Join our monthly fitness challenge with cash prizes and get support from other gym goers in the community. Also add your gym buddies to compare routines and lifts so you can reach your goal of improving strength, getting lean, toned or just staying active
● Set Goals - Want to lose weight, get lean, get stronger or exercise consistently? You can build that in JEFIT’s custom journal
● Add Friends - Find new fitness buddies in our community. Whether it’s someone to spot you at the gym or to compare bodybuilding tips.

Programs for any fitness level with full instruction database
✔ Beginner Programs - Stronglifts, 5x5, Starting Strength, 3 day splits
✔ Advanced Programs - Powerlifting, bodybuilding, 531, GZCLP, Greyskull
✔ Target Programs - Abs, Arms, Glutes, Fat and Weight Loss, Toning
✔ Personal Training - Get routines built by your personal trainer
✔ Sports Training - Baseball, Space
✔ Equipment Focused - Squat Racks, Barbells, Kettlebells, Dumbbells
✔ Bodyweight or Minimal Equipment - Bands, Mats, Machine Only, Core Focused
✔ Kettlebells, Cardio, Circuit Training, Space Limited Routines
* Or build your own custom workout routines or schedules

Special tools and features
✔ Access from Desktop and Web
✔ Rest Timer - Set custom times to remind when to lift
✔ Supersets and circuit training routines supported
✔ Interval Timer, Set Notes and 1 Rep Max Calculator
✔ Body Measurements and Weekly Planner for Scheduling
✔ Social Feed and Community Contest
✔ Store Workouts in the Cloud and share with your personal trainer

1,300 exercises supported with full HD videos in our database
✔ Barbell, Dumbbell, Machines, Cable, Band
✔ Cardio, Elliptical, Rowing, Bike, Swimming
✔ Static Movements, Planks, Stretching, Abs
✔ Bodyweight, Kettlebell, Core
✔ Create custom exercises

Benchmarking, analysis and instructions
✔ Personalized charts for lifting volume
✔ Benchmark against other users or gym buddy
✔ Weekly summaries of progress
✔ Personalized Record PR tracking
Theo dõi thói quen đào tạo tập luyện sử dụng phòng tập thể dục JEFIT log là dễ dàng. Chương trình từ thể hình, 3 chia rẽ ngày, 5x5 & sức mạnh kế hoạch bài tập về nhà và nâng trọng lượng cơ thể.

★ Google Play Thể biên tập viên của Choice ★ Men - Best Thể hình và sức khỏe Apps ★ USA Today - Năm mới, mới bạn

Hơn 8 triệu người sử dụng JEFIT để theo dõi tập luyện của họ và biến đổi cơ thể.

JEFIT, số một ứng dụng kế hoạch theo dõi tập luyện, cung cấp miễn phí cơ sở dữ liệu chương trình tập thể dục để giúp bạn ở lại phù hợp, thực hiện tiến bộ và nhận được nhiều nhất của phòng tập thể dục hoặc tập thể dục tại nhà các phiên của bạn. Từ các chương trình mới bắt đầu như 5x5, 531, stronglifts, 3 hoặc 4 chia rẽ ngày, bắt đầu từ sức mạnh để thể hình tiên tiến, cử tạ, powerlifting hoặc thói quen tập tạ tay cho các chương trình sử dụng trọng lượng cơ thể, không gian hạn chế hoặc thiết bị chuyên dụng, JEFIT là ứng dụng tập luyện duy nhất bạn cần.

Ai là ứng dụng này cho?
Nếu bạn đã đăng nhập tập luyện của bạn trong một tạp chí, kế hoạch hoặc chỉ thích huấn luyện tại phòng tập thể dục theo đúng kế hoạch của riêng mình, JEFIT sẽ giúp bạn đạt được sức mạnh, cân nặng và mất chất béo, và mục tiêu đào tạo từ sơ cấp đến cao cấp Aardwolf. Chúng tôi đã thực hiện các ứng dụng để tạo động lực cho bạn bằng cách thưởng cho bạn cho phù hợp, đẩy mình vào hồ sơ cá nhân mới và cam kết thách thức với cộng đồng.

Top Tính năng
● Web hay App - Theo dõi các ứng dụng và chỉnh sửa thói quen trên ứng dụng web của chúng tôi.
● Theo dõi Workouts - Đặt các bài tập, trọng lượng theo dõi và reps của bạn và chúng tôi sẽ cho bạn những kết quả đào tạo của bạn
● hướng dẫn tập Cơ sở dữ liệu - Hơn 1300+ cuộc biểu tình và các biến thể với video HD từ các chuyên gia
● Công cụ trực quan - Nghỉ ngơi Timer, Supersets, Interval Timers, số đo cơ thể Log, Notes, Schedule Planner, ghi chú
● Chương trình đào tạo - các chương trình tập luyện tùy chỉnh thực hiện cho 3, 4 hoặc 5 chia rẽ ngày, mất chất béo, stronglifts, 5x5, bắt đầu từ sức mạnh cơ bắp, thể, 531, cử tạ, powerlifting, GZCLP, Greyskull, hoặc xây dựng riêng của bạn
● Tránh có động cơ - Tham gia thách thức tập thể dục hàng tháng của chúng tôi với giải thưởng tiền mặt và nhận được sự ủng hộ từ khán giả phòng tập thể dục khác trong cộng đồng. Ngoài ra thêm bạn bè tập thể dục của bạn để so sánh thói quen và thang máy để bạn có thể đạt được mục tiêu của bạn cải thiện sức mạnh, nhận nạc, săn chắc hoặc chỉ ở hoạt động
● Đặt mục tiêu - Bạn muốn giảm cân, lấy nạc, mạnh mẽ hơn hoặc tập thể dục một cách nhất quán? Bạn có thể xây dựng mà trong tạp chí tùy chỉnh JEFIT của
● Thêm Bạn bè - Tìm bạn bè tập thể dục mới trong cộng đồng của chúng tôi. Cho dù đó là một ai đó để phát hiện bạn ở phòng tập thể dục hoặc để so sánh các mẹo thể hình.

Chương trình cho bất kỳ mức độ tập thể dục với cơ sở dữ liệu hướng dẫn đầy đủ
✔ Chương Beginner - Stronglifts, 5x5, Bắt đầu Strength, 3 chia rẽ ngày
✔ Chương trình tiên tiến - powerlifting, thể hình, 531, GZCLP, Greyskull
✔ chương trình mục tiêu - Abs, Arms, mông, Fat và Giảm Cân, Toning
✔ Đào tạo cá nhân - Bắt thói quen xây dựng bởi huấn luyện viên cá nhân của bạn
✔ Đào tạo Thể thao - Bóng chày, Space
✔ Thiết bị Tập trung - Squat Racks, barbells, Kettlebells, chuông không kêu
✔ · Trọng lượng hoặc thiết bị tối thiểu - Ban nhạc, Thảm, Máy Chỉ, Core Tập trung
✔ Kettlebells, tim mạch, Circuit Đào tạo, Space TNHH thói quen
* Hoặc xây dựng thói quen tùy chỉnh tập luyện của riêng bạn hoặc lịch

Công cụ đặc biệt và các tính năng
✔ Truy cập từ máy tính để bàn và Web
✔ Nghỉ ngơi Timer - Đặt thời gian tùy chỉnh để nhắc nhở khi dỡ bỏ
✔ Supersets và thói quen đào tạo mạch hỗ trợ
✔ Interval Timer, Set Notes và 1 Rep Max Calculator
✔ số đo cơ thể và lập kế hoạch hàng tuần cho Scheduling
✔ nguồn cấp dữ liệu xã hội và cuộc thi cộng đồng
✔ Lưu trữ Workouts trong Cloud và chia sẻ với huấn luyện viên cá nhân của bạn

1.300 bài tập hỗ trợ với video HD đầy đủ trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi
✔ Barbell, Dumbbell, Máy, Cable, Band
✔ Cardio, elip, Chèo thuyền, xe đạp, Bơi
Biến động ✔ tĩnh, ván, Duỗi, Abs
✔ · Trọng lượng, tạ tay, Core
✔ Tạo bài tập tùy chỉnh

Điểm chuẩn, phân tích và hướng dẫn
✔ bảng xếp hạng cá nhân hóa cho khối lượng nâng
✔ Benchmark chống lại những người dùng khác hoặc phòng tập thể dục bạn thân
✔ tóm tắt hàng tuần về tiến độ
✔ Cá nhân Ghi PR theo dõi
Đọc thêm
Thu gọn
4,5
Tổng 66.067
5
4
3
2
1
Đang tải...

Tính năng Mới

Moved personal routine collection from "Find Workout Plan" to "Training" tab to make switching, starting a workout easier.
Bring back body part filter when trying to add exercise to a workout day.
Đọc thêm
Thu gọn

Thông tin bổ sung

Đã cập nhật
16 tháng 7, 2019
Kích thước
46M
Lượt cài đặt
5.000.000+
Phiên bản hiện tại
10.39
Cần có Android
4.1 trở lên
Xếp hạng nội dung
Thanh thiếu niên
Yếu tố tương tác
Người dùng tương tác
Sản phẩm trong ứng dụng
0,99 US$ - 39,99 US$ mỗi mặt hàng
Cung cấp bởi
Jefit Inc.
Nhà phát triển
830 Stewart Dr. Ste 181 Sunnyvale, CA 94085 USA
©2019 GoogleĐiều khoản dịch vụ của trang webBảo mậtNhà phát triểnNghệ sĩGiới thiệu về Google|Vị trí: Hoa KỳNgôn ngữ: Tiếng Việt
Bằng cách mua sản phẩm này, bạn đang giao dịch với Google Payments và đồng ý với Điều khoản dịch vụThông báo bảo mật của Google Payments.