MEGA MAN MOBILE

Dla wszystkich
236
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

Play a piece of gaming history with the original Mega Man, the action-packed classic platformer!

In the year 200X, six robots created by master roboticist Dr. Light are tampered with by the evil genius Dr. Wily, and go on a destructive rampage! Only one robot remains who can put a stop to Wily’s plans and restore world peace: the heroic Mega Man.

Please Note:
-------------------------------------------------------------------------------
・The gameplay and difficulty have been optimized for smartphones so that certain elements will differ from the original game.

・Confirm that your device meets the minimum specs
-------------------------------------------------------------------------------

WHAT IS MEGA MAN
The original Mega Man captivated users at the time of its release with its challenging gameplay and innovative concept of taking the weapons from your enemies, then using them to exploit weaknesses in the bad guys yet to come.

MODES
This version features a choice of two difficulty modes.

・Normal Mode - (Unlimited continues) The continue screen is displayed whenever Mega Man dies. Selecting Continue allows you to restart from the last checkpoint you passed in the current stage.
・Hard Mode - This challenging mode limits your number of continues, and enemy attacks deal more damage. There are also fewer checkpoints within stages.

OPTIONS (The following settings can be adjusted in-game.)
・Sound - Increase the number to raise the volume.
・Vibration - Set to "On" to have your device vibrate when Mega Man takes damage. (Default setting: On) Note: This option will not be displayed on devices with no vibration function.
・Attack - Auto: Hold the attack button for rapid-fire Mega Buster shots. Manual: Each press of the attack button fires one Mega Buster shot. Tap repeatedly for rapid-fire shots.(Default setting: Auto)
・Speed - Choose between Normal and High to adjust gameplay speed.
・Key Config - Change position of the in-game attack button and jump button.

GAMEPLAY TIPS
Search Elec Man’s stage for the Magnet Beam, which lets you place platforms wherever you like! To access the Magnet Beam, you’ll need to defeat Guts Man and get his weapon, or defeat Elec Man and play through the stage again with his weapon.

DEVICE SUPPORT
Though this app can be purchased on devices that have not been confirmed to be compatible, we cannot guarantee that it will function correctly on such devices. Capcom accepts no responsibility for problems caused by using incompatible operating systems and devices and does not offer refunds. We appreciate your understanding.

RECOMMENDED SPECS
Smartphone or tablet with Android 4-6, RAM 1 GB or more
It may be possible to download the game on a device that is not officially supported.
Grać kawałek historii gier z oryginalnym Mega Man, z akcją klasycznej platformówki!

W roku 200X, sześć robotów stworzonych przez mistrza robocista dr Światła są naruszone przez złego geniusza Dr. Wily i przejdź na destrukcyjnej szał! Tylko jeden robot pozostaje którzy mogą położyć kres planów przebiegły i przywrócić pokój na świecie: heroiczny Mega Man.

Proszę zanotować:
-------------------------------------------------- -----------------------------
· Gra i trudności zostały zoptymalizowane dla smartfonów tak, że pewne elementy będą się różnić od oryginalnej gry.

· Upewnij się, że urządzenie spełnia minimalne specyfikacje
-------------------------------------------------- -----------------------------

CO TO JEST MEGA MAN
Oryginalny Mega Man zachwycił użytkowników w momencie jej wydania z jego trudnej rozgrywki i innowacyjnej koncepcji przejęcia broni od swoich wrogów, a następnie stosując je wykorzystać słabości tych złych dopiero nadejść.

TRYBY
Ta wersja posiada do wyboru dwa tryby trudności.

· Tryb Normalny - (Nieograniczona kontynuuje) ekran nadal jest wyświetlany, gdy Mega Man umiera. Wybór dalej pozwala na ponowne uruchomienie od ostatniego punktu kontrolnego została przekazana na obecnym etapie.
· Hard Mode - tryb wyzwanie ogranicza liczbę od kontynuuje ataki wroga i zajmują więcej szkód. Istnieją również mniej punktów kontrolnych w etapach.

OPCJE (Następujące ustawienia można regulować w grze).
· Dźwięk - Zwiększenie liczby aby zwiększyć głośność.
· Wibracje - ustawiona na „On”, aby same wibracje kiedy Mega Man otrzymuje obrażenia. (Ustawienie domyślne: On) Uwaga: Ta opcja nie będą wyświetlane na urządzeniach bez funkcji wibracji.
· Atak - Auto: Przytrzymaj przycisk ataku dla szybkiego ognia Mega Buster strzałów. Instrukcja: Każde naciśnięcie przycisku ataku Mega Buster pożary jednego strzału. Dotknij kilkakrotnie do fotografowania szybkiego ognia. (Ustawienie domyślne: Auto)
· Szybkość - Wybierz między normalnym i wysokim, aby dostosować prędkość rozgrywki.
· Key Config - zmiana pozycji przycisku ataku w grze i przycisk skoku.

TIPS rozgrywka
etap Elec człowieka na magnes Beam, która pozwala umieszczać platformy gdziekolwiek chcesz! Aby uzyskać dostęp do magnesu Beam, trzeba pokonać wnętrzności Człowiek i dostać broń, lub pokonaj Elec Człowiek i grać przez etap ponownie z jego broni.

URZĄDZENIE WSPARCIE
Pomimo tego, że aplikacja może być zakupiony na urządzeniach, które nie zostały potwierdzone za zgodne, nie możemy zagwarantować, że będzie działać poprawnie na takich urządzeniach. Capcom nie ponosi żadnej odpowiedzialności za problemy spowodowane używaniem niekompatybilnych systemów operacyjnych i urządzeń oraz nie oferujemy zwrotów. Doceniamy twoje zrozumienie.

ZALECANE SPECS
Smartphone lub tabletka Android 4-6, pamięci RAM o pojemności 1 GB lub więcej
To może być możliwe, aby pobrać grę na urządzeniu, które nie jest oficjalnie wspierany.
Więcej informacji

Opinie

3,9
Łącznie: 236
5139
435
313
28
141
Ładuję...

Nowości

The games now feature a newly-added Turbo Mode, offering a step up in game speed.
You can now select game speed when starting a game.
Więcej informacji

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
16 lutego 2017
Rozmiar
40M
Instalacje
5 000+
Aktualna wersja
1.02.01
Wymaga Androida
4.0 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Delikatne przedstawienie przemocy w świecie fantasy
Sprzedawca
CAPCOM CO., LTD.
Programista
大阪府大阪市中央区内平野町3丁目2番8号
©2018 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google
Kupując ten produkt, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi Google Payments i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.