Keepass2Android Password Safe

21 056
Vill du översätta beskrivningen till Svenska (Sverige) med Google Översätt?Översätt beskrivningen tillbaka till Engelska (USA)

Keepass2Android is an open source password manager application for Android. It reads and writes .kdbx-files, the database format used by the popular KeePass 2.x Password Safe for Windows and other desktop operating systems.

The user interface is based on Keepassdroid, ported from Java to Mono for Android. The backend uses the original KeePass libraries to handle file access to ensure file format compatibility.

Main features of the App are

* read/write support for .kdbx (KeePass 2.x) files
* integrates with nearly every Android browser (see below)
* QuickUnlock: Unlock your database once with your full password, re-open it by typing just a few characters (see below)
* Access files from the cloud or the web (Dropbox, Google Drive, SkyDrive, FTP, WebDAV). You can use "Keepass2Android Offline" if you don't need this feature.
* Integrated Soft-Keyboard: Switch to this keyboard for entering user credentials. This shields you from clipboard based password sniffers (see below)
* support for editing entries including additional string fields, file attachments, tags etc.
* search dialog with all search options from KeePass 2.x.

Required privileges:
* Access SD Card
* Access Internet (required for accessing files via FTP/WebDav). Install "Keepass2Android Offline" if you don't want to grant this privilege.
* Vibrate

Bug reports and suggestions: https://github.com/PhilippC/keepass2android

== Browser integration ==
If you need to lookup a password for a webpage, go to Menu/Share... and select Keepass2Android. This will
* bring up a screen to load/unlock a database if no database is loaded and unlocked
* go to the Search Results screen displaying all entries for the currently visited URL
- or -
* directly offer the Copy Username/Password notifications if exactly one entry matches the currently visited URL

== QuickUnlock ==
You should protect your password database with a strong (i.e. random and LONG) password including upper and lower case as well as numbers and special characters. Typing such a password on a mobile phone every time you unlock your database is time-consuming and error-prone. The KP2A solution is QuickUnlock:
* Use a strong password for your database
* Load your database and type the strong password once. Enable QuickUnlock.
* The application is locked after the time specified in the settings
* If you want to re-open your database, you can type just a few characters (by default, the last 3 characters of your password) to unlock quickly and easily!
* If the wrong QuickUnlock key is entered, the database is locked and the full password is required to re-open.

Is this safe? First: it allows you to use a really strong password, this increases safety in case someone gets your database file. Second: If you loose your phone and someone tries to open the password database, the attacker has exactly one chance to make use of QuickUnlock. When using 3 characters and assuming 70 characters in the set of possible characters, the attacker has a 0.0003% chance of opening the file. If this sounds still too much for you, choose 4 or more characters in the settings.

QuickUnlock requires an icon in the notification area. This is because Android would kill Keepass2Android too often without this icon. It does not require battery power.

== Keepass2Android Keyboard ==
A German research team has demonstrated that clipboard-based access of credentials as used by most Android password managers is not safe: Every app on your phone can register for changes of the clipboard and thus be notified when you copy your passwords from the password manager to your clipboard. In order to protect against this kind of attack, you should use the Keepass2Android keyboard: When you select an entry, a notification will appear in the notification bar. This notification lets you switch to the KP2A keyboard. ON this keyboard, click the KP2A symbol to "type" your credentials. Click the keyboard key to switch back to your favorite keyboard.
Keepass2Android är en öppen källkod Password Manager applikation för Android. Den läser och skriver .kdbx-filer, databasformatet som används av den populära KeePass 2.x Password Safe för Windows och andra desktop operativsystem.

Användargränssnittet är baserat på Keepassdroid, portas från Java till Mono for Android. Backend använder de ursprungliga KeePass bibliotek för att hantera filåtkomst för att säkerställa filkompatibilitet format.

Huvuddragen i App är

* läs / skriv stöd för .kdbx (KeePass 2.x-filer)
* Integreras med nästan alla Android webbläsare (se nedan)
* QuickUnlock: Lås din databas en gång med ditt fullständiga lösenord åter öppna det genom att skriva några tecken (se nedan)
* Åt filer från molnet eller på webben (Dropbox, Google Drive, SkyDrive, FTP, WebDAV). Du kan använda "Keepass2Android Offline" om du inte behöver den här funktionen.
* Integrerad Soft-Tangentbord: Växla till detta tangentbord för inmatning inloggningsuppgifter. Detta skyddar dig från Urklipp baserade lösenord sniffers (se nedan)
* Stöd för redigering poster inklusive ytterligare sträng fält, bifogade filer, taggar etc.
* Sök dialog med alla sökalternativ från KeePass 2.x.

Nödvändiga privilegier:
* Tillgång SD-kort
* Internet (krävs för att komma åt filer via FTP / WebDav). Installera "Keepass2Android Offline" om du inte vill ge detta privilegium.
* Vibrera

Felrapporter och förslag: https://github.com/PhilippC/keepass2android

== integration Browser ==
Om du behöver slå ett lösenord för en webbsida, gå till Menu / Share ... och välj Keepass2Android. Det här kommer att
* Ta upp en skärm för att ladda / låsa upp en databas om ingen databas är laddad och olåst
* Gå till sökresultat skärm som visar alla poster för närvarande besökta URL
  - eller -
* Direkt erbjuda Kopiera användarnamn / lösenord anmälningar om exakt en post matchar närvarande besökta URL

== QuickUnlock ==
Du bör skydda ditt lösenord databas med en stark (dvs slumpmässig och LONG) lösenord inklusive versaler och gemener samt siffror och specialtecken. Skriva ett sådant lösenord på en mobiltelefon varje gång du låser upp databasen är tidskrävande och felbenägen. Den KP2A lösningen är QuickUnlock:
* Använd ett starkt lösenord för databasen
* Ladda din databas och skriver starka lösenord en gång. Aktivera QuickUnlock.
* Ansökan är låst efter den tid som anges i inställningarna
* Om du vill åter öppna din databas kan du skriva några tecken (som standard, de sista 3 tecknen i ditt lösenord) för att låsa upp snabbt och enkelt!
* Om fel QuickUnlock nyckeln anges är databasen låst och hela lösenord krävs för att åter öppna.

Är det säkert? Först: det tillåter dig att använda en riktigt starkt lösenord, ökar detta säkerheten ifall någon blir databasfilen. För det andra: Om du förlorar din telefon och någon försöker öppna lösenordsdatabasen har angriparen exakt en chans att utnyttja QuickUnlock. Vid användning av 3 tecken och förutsatt 70 tecken i uppsättningen av möjliga tecken, har angriparen en chans 0,0003% av öppna filen. Om detta låter fortfarande för mycket för dig att välja 4 eller fler tecken i inställningarna.

QuickUnlock kräver en ikon i meddelandefältet. Detta beror på att Android skulle döda Keepass2Android alltför ofta utan denna ikon. Det kräver inte batteriet.

== Keepass2Android Tangentbord ==
En tysk forskargrupp har visat att Urklipp baserad åtkomst av bevis som används av de flesta Android lösenord chefer är inte säkert: Varje app på telefonen kan registrera förändringar i Urklipp och således underrättas när du kopierar dina lösenord från lösenord manager till Urklipp. För att skydda sig mot den här typen av angrepp, bör du använda Keepass2Android tangentbord: När du väljer en post visas ett meddelande i meddelandefältet. Denna anmälan kan du växla till KP2A tangentbordet. PÅ detta tangentbord, klicka på KP2A symbol för "skriva" dina referenser. Klicka på tangenten för att växla tillbaka till din favorit tangentbordet.
Läs mer

Recensioner

Recensionspolicy
4,6
21 056 totalt
5
4
3
2
1
Läser in ...

Nyheter

Switch to ykDroid instead of YubiChallenge as app for Yubikey Challenge-Response.
Implement support for KeepassXC-style Challenge-Response. Note: Database format must be KDBX4!
Refuse to load trashed files from Google Drive
Switch TLS implementation for FTPS, add workaround to JSch bug with servers supporting gssapi-with-mic
bug fixes
Adapt keyboard to behavior changes in Android P.
Läs mer

Mer information

Uppdaterad
26 september 2018
Storlek
34M
Installationer
1 000 000+
Aktuell version
1.06f
Kräver Android
4.0 och senare
Innehållsrankning
Ingen åldersgräns
Behörigheter
Leverantör
Philipp Crocoll (Croco Apps)
Utvecklare
Philipp Crocoll Wallonenstr. 4 76297 Stutensee
©2018 GoogleAnvändarvillkor för webbplatsenSekretessUtvecklareArtisterOm Google|Plats: USASpråk: Svenska
När du köper varan gör du en transaktion med Google Payments och godkänner därmed Google Payments användarvillkor och sekretesspolicy.