សុខភាពយុវជន

10K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

"Youth Health" is a free mobile app for young people in Khmer that provides teens and young people access to important information and services that are reliable and practical on
Reproductive Health Information and Services (SRHR)
2. Sexual Health Education (CSE)
3. Understanding Gender, Mental Health and Psychological Support (MHPSS)
4. Educational entertainment videos

Youth Health was created to enable teens and young people to make better choices in choices and practices. Their rights. "Youth Health" content is designed for novice and advanced users using animated video, sound and actors.

Key features of the program include information and services on reproductive health, sexual health education, gender awareness and gender diversity, access to reproductive and reproductive services, mental health and emotional support, and entertainment.
Updated on
Mar 19, 2023

Data safety

Safety starts with understanding how developers collect and share your data. Data privacy and security practices may vary based on your use, region, and age. The developer provided this information and may update it over time.
No data shared with third parties
Learn more about how developers declare sharing
No data collected
Learn more about how developers declare collection
Data isn’t encrypted
Data can’t be deleted

What's new

- ធ្វើការកែសម្រួល UI នៅផ្ទាំងច្រោះវីដេអូ និងផ្ទាំងច្រោះគ្លីនិក
- ធ្វើការកែសម្រួលឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនៅក្នុងផ្ទាំងការជូនដំណឹង