GoTiengViet 2
(6,983)

Reviews

What's New
Ẩn phím mũi tên khi xoay ngang.
Thêm lựa chọn Không hiện phím Smile khi nhắn tin.

Similar

More from developer