Web Alert (Website Monitor)

2 006
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

Web Alert lets you monitor any website (or specific parts of it) you wish in order to be notified when it is updated. It even works when a login, a form post or password prompt is necessary to access the site. For example, get notified when a price changes, a new article is published, you receive exam results or an answer in a forum, a registration period has opened, etc. You can also check if your own website is currently online and working correctly, or use it for UI testing and web monitoring.

You navigate with its special browser to the webpage and the app tracks your navigation steps so that these can be repeated later in the background automatically. On the page you select the text (or HTML) visually that you want to watch for updates so you receive only notifications for modifications in these parts. The alarm report of the checker highlights the differences.

Other apps only automate checking repeatedly the raw content behind a simple URL. This app, however, also features Web Automation where instructions (macros) are recorded interactively. Your actions to reach the website (and your selection of the text whose updates you want to keep track of) are replayed automatically in intervals specified by you. This gives you the additional opportunity to oversee alterations in Deep Web pages.

The app allows you to be the first to know about changes and news. It can save you time and money and the burden to remember checking in on web pages frequently yourself.

Features:
✔ Notification when a website changes
✔ Monitor various websites on the watchlist
✔ Simplified way to give instructions for checking
✔ Visual difference of all modifications to a website detected (diff)
✔ It can act as a web monitor to check the availability and correctness of your homepage
✔ Choose exactly which parts of a page to watch
✔ Save mobile traffic by disabling or reducing checks for mobile networks
✔ Check pages even behind logins, HTTP Authentications, form posts or long navigational sequences
✔ Monitor websites with JavaScript
✔ 256-Bit AES-encryption for all sensitive data
✔ Notification alarms using sound, vibration and/or the LED
✔ Browse the different versions of a website (includes offline browser)
✔ Requires only a minimum amount of permissions.

This project was developed as part of a thesis at the University of Hamburg (Germany). Some modern websites with too much JavaScript do not work properly yet, please have patience.
Web Alert pozwala monitorować dowolną stronę (lub określonych jego części), które chcesz, aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacji. To działa nawet wtedy, gdy login, tworzą po wierszu lub hasło jest niezbędne do uzyskania dostępu do witryny. Na przykład, otrzymywać powiadomienia, gdy zmiany cen, nowy artykuł został opublikowany, otrzymasz wyniki egzaminu lub odpowiedź na forum, okres rejestracji został otwarty, itp. Można również sprawdzić, czy własną stronę internetową obecnie jest i działa poprawnie, lub wykorzystać go do testowania i monitorowania interfejsu WWW.

Poruszać z wyjątkową przeglądarki do strony internetowej i aplikacji śledzi czynności nawigacyjnych, dzięki czemu mogą one być automatycznie powtórzony później w tle. Na stronie wybrać tekst (lub HTML) wizualnie, że chcesz oglądać aktualizacje więc otrzymywać tylko powiadomienia o zmianach w tych częściach. Raport alarmu sprawdzania podkreśla różnice.

Inne aplikacje tylko zautomatyzować wielokrotnie sprawdzanie zawartości surowego za pomocą prostego adresu URL. Ta aplikacja, jednak posiada również Automation internetową gdzie instrukcje (makra) ujmuje się interaktywnie. Twoje działania, aby dotrzeć do strony internetowej (i wybór tekstu, którego aktualizacje chcesz śledzić) są odtwarzane automatycznie w odstępach określonych przez użytkownika. Daje to dodatkową możliwość nadzorowania zmian w głębokim stron internetowych.

Aplikacja pozwala być pierwszy wiedzieć o zmianach i nowościach. Można zaoszczędzić czas i pieniądze i obciążeń pamiętać odprawy na stronach internetowych często siebie.

Cechy:
✔ powiadomienie, gdy zmiany www
✔ monitorować różne strony internetowe na liście obserwowanych
✔ uproszczony sposób, aby dać instrukcje do sprawdzenia
✔ wizualna różnica wszelkich zmian na stronie wykrytego (diff)
✔ To może działać jako monitor internetowej, aby sprawdzić dostępność i poprawności strony głównej
✔ Wybierz dokładnie, które elementy strony do oglądania
✔ Zapisz ruchu mobilnego poprzez wyłączenie lub ograniczenie kontroli w sieciach mobilnych
✔ Sprawdź nawet za strony logowania, uwierzytelnianie HTTP, słupków formularza lub długich sekwencji nawigacyjnych
✔ stron internetowych monitor z JavaScript
✔ 256-bit AES szyfrowanie wszystkich danych wrażliwych
✔ alarmy powiadamiania dźwiękowego, za pomocą wibracji i / lub diodę
✔ Przeglądaj różne wersje strony internetowej (obejmuje przeglądarkę w trybie offline)
✔ wymaga jedynie minimalnej ilości uprawnień.

Projekt ten został opracowany w ramach pracy magisterskiej na Uniwersytecie w Hamburgu (Niemcy). Niektóre nowoczesne strony internetowe zbyt dużo JavaScript nie działa jeszcze poprawnie, należy mieć cierpliwość.
Więcej informacji
Zwiń
4,5
Łącznie: 2 006
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

* Fixing issues that affected especially Xiaomi devices
* Fixing issue of possible notifications when the connection failed
* Fixing error when JavaScript browser disabled
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
23 kwietnia 2019
Rozmiar
Zależy od urządzenia
Instalacje
100 000+
Aktualna wersja
Zależy od urządzenia
Wymaga Androida
Zależy od urządzenia
Ocena treści
Dla wszystkich
Sprzedawca
Web Alert
Deweloper
©2019 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.