Locus Map Free - Outdoor GPS navigation and maps

38 686
Съдържа реклами
·
Предлага покупки в приложението
Да се преведе ли описанието на български с Google Преводач?Превод на описанието отново на английски (Обединеното кралство)

Navigation and offline maps for fully enjoyable outdoor experience. Create, plan, edit, record, save or share your trips, keep the memories, track your performance and much more. Locus Map is designed for hiking, mountain biking, cycling, running, geocaching, cross-country skiing and other outdoor activities. Find a range of cool functions running above variety of online and offline maps of the whole World:

Hiking, cycling and other sports:

Routes and interesting places:
plan your routes along hiking trails, bike trails or in open field
record your tracks with all useful statistics – distance, speed, tempo, altitude, calorie burn and more
import and export the routes in different formats (KMZ, GPX, TCX...)
share your tracks on Facebook or Strava, Runkeeper, GPSies, Google Earth, Freelogbook.biz etc...
•create own database of interesting or favorite places
•display photos on the map
import and export POIs (points of interest) in various formats
•find detail information about track points or important places

Offline navigation and guidance:
sound and voice navigation working offline adjustable for hiking, cycling or a car
sound alert when missing the route
•navigation along routes imported from elsewhere
•on point guidance in open field
sound notification of an upcoming point of interest

Geocaching:
•geocaches download for offline geocaching
on-cache navigation above the map or using the compass
•online and offline logging, graphical and calculation tools
field notes management
sound alert of an upcoming geocache

Other handy functions:
audio coach – sports tracker with voice information about your performance
live tracking – share your location in real time
smart GPS – saving the battery of your mobile device
parking assistant – finds your car in the crowded parking lot

Portfolio of Maps in Locus:

Offline maps:
LoMaps (Locus offline maps) of all the World, switch hiking, winter map or city mode. FREE DOWNLOAD of the first 3 maps.
•detailed hiking maps and cycling maps of:
USA by NeoTreks,
Great Britain by Ordnance Survey (Explorer, Landranger),
•maps of Switzerland by SwissTopo,
•maps of Poland by Compass,
•maps of Germany, Austria and North Italy by Kompass, Outdooractive and Freytag-Berndt,
•hiking maps of Czechia and Slovakia by SHOCart,
support of external maps SQLite, TAR, MBT, GEMF, Orux or RMA, and of own OpenStreetMap or map themes

Online maps
•hiking maps of the World based on OSM data
hiking maps of Europe by Outdooractive – Summer and Winter maps,
•hiking maps of Germany, Austria, Northern Italy (Freytag-Berndt),
•hiking maps of France (IGN), Finland (Kapsi.f), Hungary (Turistautak), Sveden (Skoterleder), Poland (UMP a Osmapa.pl), Hiking and marine maps of Norway (Statkart), maps of  USA (USGS classic/satellite, ChartBundle) and Japan (GSI), maps of countries of the former USSR and Russia (Visicom), Indonesia (Navigasi), New Zealand (NzTopoMaps)
hiking and cycling maps of Czech and Slovakia (SHOCart)

Most of online maps are downloadable to be used offline
Download only the part of the map you need. Save money and storage on your device.

App uses the Device Administrator permission.

Locus Map Free is highly customizable. You can set everything according to your needs!

Do you want Locus Map to handle even more functions with no limits? For example bike computer with full support of external bluetooth and ANT+ sensors? Then download Locus Map Pro!

Homepage:
https://www.locusmap.eu
Help desk:
http://help.locusmap.eu
Manual:
http://docs.locusmap.eu
Навигация и офлайн карти за напълно приятен външен опит. Създаване, план, редактиране, запис, запазете или споделете вашите пътувания, пази спомените, да проследявате ефективността им и още много други. Локус на карта е предназначена за туризъм, планинско колоездене, колоездене, бягане, геокешинг, ски бягане и други дейности на открито. Намери редица готини функции, работещи по-горе различни онлайн и офлайн карти на целия свят:

Туризъм, колоездене и други спортове:

маршрути и интересни места:
• план вашите маршрути по пешеходни пътеки, велосипедни пътеки или в открито поле
• записва песните си с всички полезни статистики - разстояние, скорост, темпо, надморска височина, горят калории и повече
• внос и износ на маршрутите в различни формати (KMZ, GPX, ТСН ...)
• акции записите си във Фейсбук или Strava, Runkeeper, GPSies, Google Earth, Freelogbook.biz и др ...
• създаване на собствена база данни от интересни или любими места
• дисплей снимки на картата
• внос и износ ИМ (точки на интерес) в различни формати
• намерите подробна информация за пътни точки или важни места
 
Офлайн навигация и управление:
• звук и гласова навигация работа в офлайн режим регулируем за туризъм, колоездене или кола
• звук сигнал , когато липсва маршрута
• навигация по пътя на вносните от другаде
• по точка насоки в открито поле
• звук уведомление за предстояща точка на интереси

Geocaching:
• геокешове свалят офлайн геокешинг
• навигация по-кеш над картата или с помощта на компаса
• онлайн и офлайн влезете , графични и изчислителни инструменти
• Управление на бележките
• звук сигнал за предстояща геокеш

Други полезни функции:
• аудио треньор - спорт тракер с гласова информация за представянето си
• живеят проследяване - споделяте местоположението си в реално време
• умен GPS - пестене на батерията на вашето мобилно устройство
• асистент за паркиране - намира колата си в претъпкан паркинг

Портфолио на Maps в Локус:

Офлайн карти:
• LoMaps (Локус офлайн карти) всичко на света , включете туризъм, зимен карта или град режим. FREE DOWNLOAD на първия 3 карти.
• подробно туристически карти и велосипедни карти на:
• САЩ от NeoTreks,
• Великобритания от Ordnance Survey (Explorer, Landranger с мащаб),
• карти Швейцария от Swisstopo,
• карти Полша от Компас
• карти Германия, Австрия и Северна Италия от Компас, Outdooractive и Фрайтаг-Берндт,
• туристически карти Чехия и Словакия от SHOCart,
поддръжка на външни карти SQLite, TAR, МВТ, GEMF, Orux или RMA, и на собствените OpenStreetMap или картата теми

Онлайн карти
• туризъм карти на света на базата на OSM данни
• туризъм карти на Европа от Outdooractive - летни и зимни карти,
• туристически карти Германия, Австрия, Северна Италия (Фрайтаг-Берндт)
• туристически карти Франция (IGN), Финландия (Kapsi.f), Унгария (Turistautak), Sveden (Skoterleder), Полша (Съюз за народно движение на Osmapa.pl), Туризъм и морски карти Норвегия (Statkart), карти на САЩ (USGS класически / сателит, ChartBundle) и Япония (GSI), карти за страни от бившия СССР и Русия (Visicom), Индонезия (Navigasi) Нова Зеландия (NzTopoMaps)
туристически и колоездачни карти Чехия и Словакия (SHOCart)

Повечето от онлайн карти са за сваляне трябва да се използва офлайн
Изтегли само от страна на картата , което трябва. Спестете пари и съхранение на вашето устройство.

App използва разрешението на администратор на устройството.

Локус Карта Безплатна е много адаптивни . Можете да настроите всичко според вашите нужди!

Искате ли Локус Карта за да се справят дори повече функции без ограничения? Например мотоциклети компютър с пълна поддръжка на външни Bluetooth и ANT + сензори? След това изтеглете Locus Карта Pro!

начална страница:
https://www.locusmap.eu
Информационно бюро:
http://help.locusmap.eu
Ръчно:
http://docs.locusmap.eu
Прочетете повече
4,4
Общо 38 686
5
4
3
2
1
Зарежда се...

Новите неща

*** 3.32.2 ***
Bugfix version

*** 3.32.0 ***
chg: better support of Android 8 (added notification channels, completely changed system of 'toasts')
chg: completely new system of login into Locus Store & removed "Contacts" permission
chg: completely new base screen of Live Tracking
Прочетете повече

Допълнителна информация

Актуализирано
6 август 2018 г.
Размер
24M
Инсталирания
1 000 000+
Текуща версия
3.32.2
Изисква Android
4.1 и по-нови версии
Класификация на съдържанието
За всички възрасти
Интерактивни елементи
Взаимодействие между потребители, Дигитални покупки
Продукти в приложението
1,34 щ.д. – 134,48 щ.д. за артикул
Предлага се от
Asamm Software, s. r. o.
©2018 GoogleОбщи условия на сайтаПоверителностПрограмистиИзпълнителиAbout Google|Местоположение: Съединени щатиЕзик: български
С купуването на този елемент извършвате транзакция посредством Google Payments и приемате Общите условия и Съобщението за поверителност на услугата.