BEKA rezerwat przyrody - aplikacja mobilna

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Poznaj miejsce nad Zatoką Pucką, gdzie wiosną i latem zamiast tłumu turystów jest spokój, a w ciszy słychać śpiew ptaków. Samochód zostaw w domu, wsiadaj na rower i zobacz jedno z ostatnich takich miejsc na naszym wybrzeżu.


REZERWATY - ChronimyRezerwat przyrody o nazwie Beka utworzono zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 17 listopada 1988 roku. Obejmuje niskie wybrzeże Zatoki Puckiej, znajdujące się w granicach Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Głównymi celami ochrony tego terenu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych wilgotnych słonych łąk, tzw. słonaw i rzadkich zbiorowisk młak turzycowych oraz bogatej awifauny lęgowej i przelotnej. Rezerwat Beka włączony został w granice ostoi Natura 2000. Zaliczany jest jako obszar chroniony wedle Dyrektywy ptasiej - Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków (PLB 220005 Zatoka Pucka), a także Dyrektywy siedliskowej - Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (PLH 220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski).

Opis form użytkowania – przed i po powstaniu rezerwatu
Historia nadmorskich łąk będących obecnie w granicach rezerwatu Beka sięga około 300 lat. Rolnicze wykorzystanie terenu i regularne wlewy słonych wód z Zatoki Puckiej (co roku w okresie jesienno-zimowym słona woda wlewa się na łąki) były motorem do wykształcenia się rzadkich i unikatowych na polskim wybrzeżu siedlisk roślinnych - słonaw. Stanowią one doskonałe siedlisko lęgowe dla ptaków wodno-błotnych. Po zakończeniu II wojny światowej gospodarowanie na Bece podjęło Przedsiębiorstwo Hodowli Roślin i Nasion (PHRiN) w Celbowie. Działania prowadzone przez PHRiN - wypas bydła, pokrywał się z dawnym sposobem użytkowania, dzięki temu słone łąki mogły utrzymać się w dobrym stanie. Pod koniec lat siedemdziesiątych na terenie obecnego rezerwatu wypasano nawet do 150 sztuk bydła. W tym samym czasie teren ten został zauważony i doceniony ze względu na swą wartość przyrodniczą, wobec czego podjęto próby objęcia go ochroną prawną. W efekcie tego powstał pod koniec lat 80. rezerwat o nazwie "Beka". Wprowadzenie ochrony rezerwatowej, a co za tym idzie zakazu gospodarowania na terenie Beki zbiegło się z likwidacją PHRiN w Celbowie. Brak użytkowania rolniczego Beki okazał się brzemienny w skutkach i spowodował zanik unikatowych siedlisk - słonaw, dla których ochrony powołano rezerwat. "Zapomniano" bowiem, że słone łąki są siedliskiem pół naturalnym tzn. takim, dla którego zachowania niezbędna jest odpowiednia gospodarka człowieka. Dlatego też od 1999 r. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków realizuje zadania czynnej ochrony, głównie wypas oraz koszenia, które pozwalają wyeliminować trzcinę. Dzięki naszym działaniom duże fragmenty słonych łąk osiągnęły wygląd podobny, jak w okresie użytkowania pastwiskowego z lat 70. ubiegłego wieku.
Get to know the place on the Bay of Puck, where in spring and summer instead of the crowds of tourists there is peace and in the silence you can hear the birds singing. Leave your car at home, get on your bike and see one of the last places on our coast.


RESERVES - We protectThe nature reserve called Beka was created by the ordinance of the Minister of Environmental Protection and Natural Resources of November 17, 1988. It covers the low coast of the Puck Bay, located within the Seaside Landscape Park. The main goals of the protection of this area is to preserve, for scientific and didactic reasons, humid salt meadows, the so-called brackish and rare sedge hammer communities and rich breeding and migratory avifauna. The Beka reserve was included in the Natura 2000 site. It is included as a protected area according to the Birds Directive - Special Bird Protection Area (PLB 220005 Zatoka Pucka), as well as the Habitats Directive - Special Habitat Protection Area (PLH 220032 Zatoka Pucka and the Hel Peninsula).

Description of forms of use - before and after the creation of the reserve
The history of coastal meadows that are currently within the borders of the Beka reserve dates back to around 300 years. Agricultural use of the area and regular inflows of salt waters from the Puck Bay (every year in the autumn-winter season salt water pours into the meadows) were the driving force behind the emergence of rare and unique plant habitats on the Polish coast - brackish water. They provide an excellent breeding habitat for wetland birds. After the end of World War II, farming on Bece was undertaken by Przedsiębiorstwo Hodowli Roślin i Nasion (PHRiN) in Celbów. Activities carried out by PHRiN - cattle grazing, coincided with the former way of use, thanks to which the salt meadows could remain in good condition. At the end of the seventies, up to 150 cattle grazed in the current reserve. At the same time, this area was noticed and appreciated because of its natural value, so attempts were made to obtain legal protection. As a result, a reserve called "Beka" was created in the late 1980s. The introduction of reserve protection, and thus a ban on farming in Beka coincided with the liquidation of PHRiN in Celbów. Lack of agricultural use of Beki turned out to be fatal and caused the disappearance of unique habitats - brackas, for whose protection a reserve was established. It was "forgotten" that salt meadows are a semi-natural habitat, i.e. one for which proper human economy is necessary. Therefore, since 1999, the Polish Society for the Protection of Birds has been carrying out tasks of active protection, mainly grazing and mowing, which allow to eliminate cane. Thanks to our actions, large fragments of salty meadows achieved a similar appearance as during the pasture use from the 70s of the last century.
Read more
Collapse
Loading…

What's New

AKtualizacja pod Android Pie
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
March 5, 2019
Size
15M
Installs
100+
Current Version
1.2
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
QRTAG aplikacje mobilne, programy lojalnościowe
Developer
QRTAG Sp. z o.o. Dmowskiego 35 Poznań
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.