Billy - wydatki z paragonów, budżet domowy

Contains Ads
·
Offers in-app purchases
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Czy wiesz, że Twoje paragony zawierają informacje o większości produktów i usług na które wydajesz pieniądze? Możesz to łatwo wykorzystać do kontroli swoich wydatków i prowadzenia budżetu domowego. Bez obaw, aby to zrobić nie musisz przepisywać każdej pozycji z paragonu. Wystarczy, że skorzystasz z aplikacji Billy. Zrób zdjęcie paragonu, a Billy wykona całą resztę.

Billy to jedyna taka aplikacja na rynku, która na podstawie analizy treści zdjęcia paragonu fiskalnego automatycznie i szczegółowo rozpozna informacje o zakupionych produktach i usługach, a następnie przypisze je do odpowiednich kategorii.

Dzięki przejrzystej analizie zobaczysz, na jakie kategorie produktów i usług najczęściej wydajesz pieniądze i jak wygląda podział Twoich wydatków według ważności: zobowiązania, potrzeby, pragnienia i zachcianki.

Łatwo wyszukasz konkretne wydatki poprzez wykorzystanie filtrów i wyszukiwarki słów. Jeśli chcesz, Billy zapamięta Twoje paragony, aby w razie potrzeby przedstawić je w celu reklamacji.

Szybko odkryjesz możliwości zaoszczędzenia pieniędzy na to, co ważne.

Co robi Billy

skanuje paragony i sam rozpoznaje poszczególne produkty, ich ilość, cenę oraz rabat
• automatycznie przydziela pojedyncze produkty (a nie tylko paragony) do odpowiednich kategorii
• przechowuje zdjęcia paragonów
• filtruje wydatki wg dat i zakresu kwot
• wyszukuje produkty wg słów kluczowych występujących na paragonach
• pozwala na ręczne wpisywanie wydatków okresowych
analizuje wydatki w wybranym okresie wg ważności - automatycznie dzieli je na zobowiązania (np. spłata kredytu, opłata za ogrzewanie), potrzeby (np. żywność, ubiór), pragnienia (np. hobby) i zachcianki (np. słodycze)
• analizuje wydatki wg szczegółowej przynależności do kategorii (np. Żywność i napoje, Transport, Ubiór)
• umożliwia wielu osobom dodawanie wydatków do jednego budżetu.

Jakie korzyści daje Billy

Automatycznie rozpoznaje szczegółowe informacje o wydatkach
Nie musisz ręcznie wprowadzać danych z paragonu. Wystarczy, że zrobisz zdjęcie, a resztę wykona Billy.

Automatycznie przypisuje do kategorii
Nie tracisz czasu i energii na wskazanie do jakiej kategorii należy produkt. Billy zaproponuje najlepsze miejsce w gotowym drzewie kategorii.

Gromadzi pełną wiedzę o Twoich wydatkach w jednym miejscu
Oprócz informacji odczytywanych automatycznie z paragonów Billy umożliwia wpisywanie wydatków jednorazowych i okresowych.

Zawiera archiwum Twoich paragonów - na wypadek reklamacji
Wpisz nazwę sklepu, produktu lub kategorii, a Billy natychmiast znajdzie właściwy paragon.

Skutecznie pomaga w oszczędzaniu i optymalizacji wydatków
Analiza wydatków wg potrzeb lub kategorii wydatków pozwoli Ci znaleźć wiele możliwości zaoszczędzenia pieniędzy na to, co naprawdę ważne.

Prostota działania i przejrzystość informacji przy jednoczesnej dogłębnej analizie poniesionych wydatków sprawia, że Billy jest idealnym narzędziem do zarządzania budżetem rodzinnym i zachowania autodyscypliny finansowej.

Skanowanie i rozpoznanie produktów działa obecnie wyłącznie dla polskich paragonów fiskalnych.
Did you know that your receipts contain information about most of the products and services you spend money on? You can easily use this to control your expenses and manage your household budget . Don't worry, you don't have to rewrite every item on the receipt to do this. Just use the Billy application. Take a picture of the receipt and Billy does the rest.

Billy is the only application on the market that, based on the analysis of the content of the fiscal receipt photo, will automatically and in detail recognize the information about the purchased products and services, and then assign it to the appropriate categories .

Thanks to a transparent analysis you will see which categories of products and services you spend your money on most often and how your expenses are broken down by importance: obligations, needs, desires and whims .

Easily find specific expenses by using filters and the word search . If you wish, Billy will remember your receipts for for complaint if necessary.

You will quickly discover money-saving opportunities for what matters.

What Billy does

scans receipts and recognizes individual products, their quantity, price and discount
• automatically assigns individual products (and not just receipts) to the appropriate categories
• stores photos of receipts
• filters expenses by date and amount range
• searches for products by keywords appearing on receipts
• allows you to manually enter periodic expenses
analyzes expenses in the selected period according to their importance - automatically divides them into liabilities (e.g. loan repayment, heating fee), needs (e.g. food, clothing), desires (e.g. hobby) and cravings ( e.g. sweets)
• analyzes expenses according to the specific category (eg. Food and drinks, Transport, Clothes)
• allows multiple people to add expenses to one budget.

What are the benefits of Billy

Automatically recognizes detailed expense information
You do not need to manually enter the data from the receipt. All you have to do is take a picture and Billy does the rest.

Automatically assigns to categories
You do not waste time and energy indicating which category the product belongs to. Billy will suggest the best place in the pre-made category tree.

It collects full knowledge about your expenses in one place
In addition to information read automatically from receipts, Billy allows you to enter one-time and periodic expenses.

Contains an archive of your receipts - in case of a complaint
Enter the name of the store, product or category and Billy will instantly find the correct receipt.

Effectively helps in saving and optimizing expenses
Analyzing your expenses by needs or by category of expenses will allow you to find many opportunities to save money for what is really important.

The simplicity of operation and transparency of information with an in-depth analysis of the expenses incurred make Billy an ideal tool for managing the family budget and maintaining financial self-discipline .

Scanning and recognizing products currently works only for Polish fiscal receipts.
Read more
Collapse
Loading…

Additional Information

Updated
January 11, 2022
Size
27M
Installs
10,000+
Current Version
1.7.1071
Requires Android
5.1 and up
Content Rating
Everyone
In-app Products
$0.99 - $18.99 per item
Permissions
Offered By
inout.money group sp. z o.o.
Developer
ul. Rubież 46 61-612 Poznań
©2022 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google Play|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.