WinSignals

Nabídka nákupů v aplikaci
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

WinSignals are online stock market trading predictions from our experienced traders. Follow the signals and their development in your mobile phone app.

How it works:

The mobile app is for receiving online WinSignals. It utilizes live signals from traders – members of our TOP team. The signals are stock market price predictions for short-term fluctuations of selected assets, with a long-term success rate of 75-90 %, which you can use for managing your stock market investments.

The most experienced traders from our team identify the best profit opportunities for making trades. Selected WinSignals from our best providers with the highest rating are being shared worldwide with our clients via Mobile App, including simple instructions of how to accomplish highly probable profits and eliminate financial risk.

The main purpose of WinSignals is to point out forming opportunities. Receiving WinSignals allows the client not to waste time by sitting at a computer the whole day long. The WinTraders create movement predictions at times of the highest liquidity on the markets (in European conditions this usually means between 8 AM and 7 PM, CET).

The WinTraders are sending the signals (alerts) for US stock indices SP500 and Dow Jones Industrial Average (Futures), on Forex market for currency pairs EUR/USD, GBP/USD and USD/JPY. As for commodities we are following the Gold on spot market and American Crude Oil WTI (Futures contracts for next calendar month). A WinSignal contains basic information about a possible business position opening as well as Risk Management parameters, i.e. the possible target price and StopLoss Individual. The setting of a specific StopLoss (SL) is left to our clients, who can select different trading options, depending on account size, business position and one's own perception of risks.

WinSignals (WS) is a supplementary service of Win Easy Management. The basic messages of Win Easy Management service are:

- Win Actual Advice (WAA) message, information about the fact that the price level of a predicted asset has reached a profitable level, but the development on the market suggests that it should be followed more closely, watching the current profit levels. (Risk Management).
- Win Profit Report (WPR) message, information about the price level of an asset specified by the WinSignal has reached the predicted PT profit level.
- Win Easy Management (WEM) message, information about the fact that the price level of a predicted asset has reached a loss of approx. 2 % of the account size (we assume safe trading with transactions of sizes of 1 lot/10,000 $/€ of the account size).

We do not trade on your behalf. You can use your current trading platform or your current broker in connection with WinSignals. However we recommend comparing our dealing rates with your platform.

Strengths of WinSignals:

• No payments for single signals are requested
• Signals (alerts) for most liquid assets with immediate realizing of orders by majority of brokers
• No deposit or willingness requested
• We are not robot or ABS either
• Signals (trading) duration is in range 1 to 15 days
• Profit Target and Mental Stop loss are always defined
• Very high reliability ( up to 90%) of signals, long term project stability
• Time saving, no stress or nervous break

Detailed information and Manuals are available on www.winsignals.com

Note: WinSignals is not an investment recommendation, advice or a guide on how to trade on the stock market, or how to manage your money or investments. The WinSignals team does not assume any responsibility for the recommendations of individual WinTraders, for the actual results of users and business signal/prediction recipients.

History of WinSignals:

The project has been originally developed in 2009 and the signals will achieve in average 85-90% predictions presumption. Improved and extended project has been newly started in 2015 and sice 2016 has valorized client´s trading accounts by 75% p.a.
WinSignals jsou online předpovědi obchodování na burze od našich zkušených obchodníků. Sledujte signály a jejich vývoj v aplikaci pro mobilní telefony.

Jak to funguje:

Mobilní aplikace je určena pro příjem WinSignals online. Využívá živé signály od obchodníků - členů našeho TOP týmu. Signály jsou předpovědi ceny akcií na krátkodobých výkyvech vybraných aktiv s dlouhodobou úspěšností 75-90%, kterou můžete využít k řízení investic na akciovém trhu.

Nejzkušenější obchodníci z našeho týmu identifikují nejlepší příležitosti pro získávání obchodů. Vybrané WinSignals od našich nejlepších poskytovatelů s nejvyšším hodnocením jsou sdíleny s našimi klienty po celém světě prostřednictvím aplikace Mobile App, včetně jednoduchých pokynů, jak dosáhnout vysoce pravděpodobných zisků a eliminovat finanční riziko.

Hlavním účelem programu WinSignals je poukázat na možnosti formování. Příjem WinSignals umožňuje klientovi, aby neztrácel čas tím, že sedí u počítače po celý den. WinTraders vytváří předpovědi pohybu v době nejvyšší likvidity na trzích (v evropských podmínkách to obvykle znamená mezi 8:00 a 19:00 CET).

WinTraders vysílá signály (výstrahy) pro americké akciové indexy SP500 a Dow Jones Industrial Average (futures), na forexovém trhu pro měnové páry EUR / USD, GBP / USD a USD / JPY. Co se týče komodit, sledujeme Gold na spotovém trhu a Americký ropný olej WTI (Futures kontrakty na příští kalendářní měsíc). WinSignal obsahuje základní informace o možném otevření obchodní pozice, stejně jako parametry řízení rizik, tj. Možnou cílovou cenu a StopLoss Individual. Nastavení konkrétního StopLoss (SL) je ponecháno na našich klientů, kteří mohou vybrat různé obchodní možnosti v závislosti na velikosti účtu, obchodní pozici a vlastním vnímání rizik.

WinSignals (WS) je doplňkovou službou Win Easy Management. Základní zprávy služby Win Easy Management jsou:

- zpráva WAA (WAA), informace o tom, že cenová hladina předpokládaného aktiva dosáhla ziskové úrovně, ale vývoj na trhu naznačuje, že by měl být více sledován a sledovat aktuální úroveň zisku. (Řízení rizik).
- zpráva Win Profit Report (WPR), informace o cenové hladině aktiva specifikovaného WinSignal dosáhla předpokládané úrovně zisku PT.
- zpráva Win Easy Management (WEM), informace o tom, že cenová hladina předpokládaného aktiva dosáhla ztráty cca. 2% velikosti účtu (předpokládáme bezpečné obchodování s transakcemi o velikosti 1 lot / 10.000 $ / € z velikosti účtu).

Neobchodujeme ve vašem zájmu. Můžete použít svou současnou obchodní platformu nebo stávající makléř v souvislosti s WinSignals. Nicméně doporučujeme srovnávat ceny našich obchodů s vaší platformou.

Silné stránky WinSignals:

• Nevyžadují se platby za jednotlivé signály
• Signály (výstrahy) pro nejvíce likvidní aktiva s okamžitou realizací objednávek většinou makléřů
• Žádná záloha nebo požadavek na ochotu
• Nejsme ani robot ani ABS
• Trvání signálů (obchodování) je v rozmezí 1 až 15 dní
• Zisk z cíle a ztráta mentálního zastavení jsou vždy definovány
• Velmi vysoká spolehlivost (až 90%) signálů, dlouhodobá stabilita projektu
• Úspora času, bez stresu nebo nervového zlomu

Podrobné informace a příručky jsou k dispozici na www.winsignals.com

Poznámka: WinSignals není investiční doporučení, rada nebo průvodce, jak obchodovat na burze, nebo jak spravovat své peníze nebo investice. Tým WinSignals nepřebírá žádnou odpovědnost za doporučení jednotlivých WinTraders, za skutečné výsledky uživatelů a příjemců obchodních signálů / předpovědí.

Historie WinSignals:

Projekt byl původně vytvořen v roce 2009 a signály dosáhnou v průměru 85-90% predikce předpokladů. Zlepšený a rozšířený projekt byl nově zahájen v roce 2015 a v roce 2016 zhodnotil klientovy obchodní účty o 75% p.a.
Další informace
Sbalit
3,3
Celkem 23
5
4
3
2
1
Načítání…

Novinky

- Android 9 optimization
- Now you can try our Winsignals Premium program for FREE for 1 month
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
24. listopadu 2019
Velikost
8,5M
Instalace
1 000+
Aktuální verze
1.1.5
Vyžaduje Android
4.1 a vyšší
Hodnocení obsahu
Produkty v aplikacích
54,99 US$–59,99 US$ za položku
Od vývojáře
WinSignals
Vývojář
HNB servis s.r.o. Martinická 987/3 197 00 Praha 9 Česká Republika
©2021 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.