D-FENS Weblog

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Czech (Czechia)

Aplikace čerpá informace z webu dfens-cz.com. Zobrazuje novinky, dále články, které můžete hodnotit a v neposlední řadě komentáře pod nimi a to vše ve formě více vyhovující mobilním zařízením.
Je možné použít noční režim a možnost změny velikosti písma ze čtyř možností.
Aplikace má možnost vypnutí šetřiče obrazovky při čtení článku.
Za "tři piva" je možné získat aplikaci bez úvodní obrazovky. :-)


Historie:

1.26
- opraveno zobrazování novinek (důsledek změny na webu)

1.25
- opraveno zobrazování komentářů
- zvětšen limit na načítání dat z 5 na 10 sekund

1.24
- opraveno zobrazování počtu komentářů

1.23
- opraveno v názvu článku zobrazování znaku "&"
- odstraněna reklama, zachováno pouze "wopruz" okno

1.22
- opraveno zobrazování některých článků používajících nově zvláštní formátování

1.21
- opraveno zobrazování počtu přečtení v seznamu článků

1.20
- opraveno zobrazování některých článků používající zvláštní formátování

1.19
- opravena chyba barev komentářů v nočním režimu

1.18
- opraveny Novinky (po další "analytické várce" dat)
- u Novinek a Článků přidáno zvýraznění volby po "tapnutí"

1.17
- přidána první verze Novinek

1.16
- opraveno stránkování článků (důsledek změny na webu)
- opraveno hledání
- pokud se při hledání nic nenajde, načte se stránka s články ze které se hledalo

1.15
- přidána funkce hledání v článcích
- opraveny komentáře (web změnil stránkování)

1.14
Z důvodu kompletní změny enginu webu byly provedeny tyto úpravy:
- 1. Prozatím odstraněno tlačítko NOVINKY. Není dostatek dat pro analýzu.
- 2. Prozatím odstraněn offline mód.
- 3. Neexistuje výpis všech komentářů, načítají se tak po stránkách.
- 4. Známkování funguje velice zvláštně a to i v prohlížeči. Po opětovném načtení stránky je tam předchozí hodnota.

1.13
- opravena chyba zobrazování seznamu článků při zapnutém offline módu

1.12
- opravena chyba pádu aplikace v hlavním menu při zapnutém offline módu a pokusu přechodu na články

1.11
- přidána možnost mít aplikaci bez reklam
- do Nastavení tak přidány dvě tlačítka BEZ REKLAM a AKTIVACE

1.10
- opraveny chyby hlášeny uživateli při pádu aplikace

1.09
- opravena barva odkazů v komentářích

1.08
- do Nastavení přidána nová možnost: Šetřič vypnut
- tato možnost v případě volby "Ano" vypíná šetřič obrazovky při čtení článku
- název článku také přidán do textu
- při přechodu zpátky z uzamčeného telefonu, zůstává text článku na původním místě (nevrátí článek na začátek)

1.07
- změna providera reklamy, nyní se započítává instalace nabízených aplikací
- instalací nabízené aplikace v reklamě podpoříte autora :)
- reklama je zobrazena jen při startu a ukončení = více místa na zobrazený text
- přidán do offline módu i seznam článků, čte tak jednou načtené stránky z lokálního úložiště

1.06
- přidáno tlačítko Nastavení v hlavním menu
- do Nastavení přidána nová možnost: Offline mód
- při zapnutém Offline módu jsou veškeré články ukládány do mobilního zařízení
- pokud je Offline mód zapnut je článek načten z lokálního zařízení a není již stahován ze serveru D-FENS

1.05
- přidán přepínač noční / denní režim a volba písma k seznamu novinek a článků

1.04
- přidán přepínač noční / denní režim ke komentářům
- přidána další velikost písma (4 - Největší)

1.03
- přidán přepínač noční / denní režim u článku
- přidána možnost výběru ze 3 velikostí písma

1.02
- oprava špatného zobrazení uvozovek v detailu článku
- oprava chybného stránkování komentářů

1.01
- oprava špatného zobrazení uvozovek v názvu článku.

1.00
- první vydání
The application draws information from the Web dfens-cz.com. Displays news, as well as articles that can evaluate and ultimately the comments below them all in a more convenient mobile device.
It is possible to use night mode and the ability to change the font size of the four options.
The application has an option to disable the screen saver while reading the article.
For "three beers" can be obtained without the application startup screen. :-)


History:

1.26
- Fixed displaying news (a consequence of changes to the site)

1.25
- Fixed displaying comments
- increased limit for data retrieval from 5 to 10 seconds

1.24
- Fixed display of comments

1.23
- Fixed the title of the article displaying the character "&"
- removed advertising, retained only "wopruz" window

1.22
- Fixed displaying some cells using the new special formatting

1.21
- Fixed display of the reading list of articles

1.20
- Fixed displaying some articles using special formatting

1.19
- Fixed a bug color comments in night mode

1.18
- Fixed News (after the other "analytical batch" of data)
- for News and highlight articles added after "the tap"

1.17
- Added first version News

1.16
- Fixed pagination of articles (a consequence of changes to the site)
- Fixed search
- if you are in search does not find anything, it loads the page with articles from which it is sought

1.15
- Added search feature in Articles
- Fixed comments (web has changed paging)

1.14
Due to a complete change in engine site were made following adjustments:
- 1st far removed NEWS button. There is not enough data for analysis.
- 2nd far removed offline mode.
- 3. There are no listing of all comments, and read the following pages.
- 4th Grading works very strange and even browser. After reloading the page there is a previous value.

1.13
- Fixed a bug displaying a list of articles while the offline mode

1.12
- fixed a crash in the main menu while the offline mode and attempt to transition to Articles

1.11
- added option to have the application without ads
- Setting up and added two buttons without ads and ACTIVATION

1.10
- Fixed bugs reported by users in crash

1.09
- Fixed the color of links in comments

1.08
- Setting up a new option added: Saver is off
- This option when selecting "Yes" to disable the screensaver while reading the article
- title of the article also added to the text
- the transition back from a locked phone, text of the article remains in its original location (return to the beginning of article)

1.07
- change the ad provider, now counts installing applications offered
- installing applications offered in advertising will support the author :)
- advertising is displayed only at the start and end = more space to display text
- added to offline mode and a list of articles, read and read one page from a local store

1.06
- Added Settings button in the main menu
- Setting up a new option added: Offline Mode
- Offline mode when switched on, all the articles stored in the mobile device
- if the Offline mode is switched on paper loaded from the local device and it is not downloaded from the server D-FENS

1.05
- added switch night / day mode and choice of fonts to the list of news and articles

1.04
- added switch night / day mode to comments
- Added additional font size (4 - Greatest)

1.03
- added switch night / day mode for the article
- Added a choice of three font sizes

1.02
- correction of wrong view quotes in detail Article
- correction of erroneous comments pagination

1.01
- correction of wrong view quotes in the article title.

1.00
- first edition
Read more
Collapse
Loading…

What's New

- změna webu z http na https
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
February 2, 2021
Size
1.3M
Installs
1,000+
Current Version
1.28
Requires Android
4.0 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Unrestricted Internet
Permissions
Offered By
CyboPat
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.