Odcinkowy Pomiar Prędkości

Contains Ads
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Funkcje aplikacji:
- automatyczny pomiar aktualnej średniej prędkości w czasie przejazdu przez obszar objęty odcinkową kontrolą prędkości - aplikacja zna położenie kamer i włącza pomiar w momencie przejazdu pod kamerą, a następnie zatrzymuje pomiar na końcu odcinka pomiarowego,
- wyświetlanie aktualnej prędkości na bazie sygnału GPS,
- wyświetlanie aktualnego ograniczenia prędkości na danym odcinku,
- wyświetlanie odległości do najbliższej kamery i do końca odcinka pomiarowego,
- za pomocą przycisku można wybrać typ pojazdu, jakim się poruszamy w danej chwili (na wielu odcinkach dozwolone prędkości dla pojazdów osobowych i ciężarowych różnią się),
- dopasowywanie ograniczenia prędkości do aktualnego czasu (tj. zdarza się, że na danym odcinku obowiązuje inna dozwolona prędkość w nocy i inna w dzień),
- po przejeździe przez odcinek pomiarowy aplikacja wyświetla raport o uzyskanej średniej na danym odcinku,
- aplikacja korzysta z aktualizowanej na bieżąco bazy odcinków pomiarowych (lokalizacja kamer na podstawie oficjalnych danych CANARD),
- możliwość zgłaszania nowych odcinków pomiarowych,
- możliwość wykonania ręcznego pomiaru średniej prędkości w dowolnym momencie - nie tylko na wyznaczonych odcinkach,
- aplikacja komunikuje się za pomocą wibracji, sygnałów dźwiękowych i polskiego lektora,
- okno aplikacji można ukryć (będzie działać "w tle") i korzystać w tym czasie z innych aplikacji (np. z nawigacji),
- użycie przycisku "UKRYJ" powoduje pojawienie się mini okienka, które jest widoczne na innych aplikacjach (np. do nawigacji).


Uwagi:
1. Aplikacja korzysta z sygnału GPS i należy pamiętać o kilku ważnych szczegółach:
* najdokładniejsze wskazania uzyskuje się dopiero po kilku minutach działania modułu GPS w Twoim urządzeniu, szczególnie, gdy moduł nie był używany przez kilka dni ("rozgrzanie" GPS może wtedy potrwać nawet 12 minut),
* wskazania prędkości z GPS, są zazwyczaj o ok. 2-4 km/h mniejsze od wskazań prędkościomierza samochodu (przy czym wskazania GPS są bliższe rzeczywistej prędkości),
* należy brać poprawkę na naturalny błąd pomiaru sygnału GPS (jakość urządzenia, zakłócenia, "widoczność" satelitów w danym miejscu) i najbezpieczniej jest utrzymywać prędkość nieco poniżej średniej z GPS,
2. Niektóre kamery są jeszcze nieaktywne, ale kierowcy nie zostaną powiadomieni, kiedy pomiar na danym odcinku zostanie uruchomiony - najlepiej po prostu jeździć z dozwoloną prędkością :)
3. Proszę zgłaszać uwagi na adres e-mail i przy okazji proszę o wyrozumiałość w wystawianiu ocen ;)
Application functions:
- automatic measurement of the current average speed during the passage through the area covered by segmental speed control - the application knows the location of the cameras and turns on the measurement when passing under the camera, and then stops the measurement at the end of the measurement section,
- displaying the current speed based on the GPS signal,
- displaying the current speed limit on a given section,
- displaying the distance to the nearest camera and to the end of the measuring section,
- using the button you can select the type of vehicle you are moving at the moment (in many sections the permitted speeds for passenger cars and lorries differ),
- adjusting the speed limit to the current time (ie it happens that in a given section there is a different permitted speed at night and a different one during the day),
- after passing through the measuring section, the application displays a report on the obtained average for a given section,
- the application uses an updated database of measurement sections (camera location based on official CANARD data),
- the possibility of reporting new measuring sections,
- possibility of manual measurement of average speed at any time - not only on designated sections,
- the application communicates using vibrations, sound signals and a Polish language teacher,
- the application window can be hidden (it will work "in the background") and use other applications at the time (eg from navigation),
- using the "HIDE" button causes the appearance of a mini window, which is visible on other applications (eg for navigation).


Comments:
1. The application uses a GPS signal and you should remember some important details:
* the most accurate indication is obtained only after a few minutes of operation of the GPS module in your device, especially when the module has not been used for a few days ("warming up" GPS may take up to 12 minutes),
* GPS speed readings are usually about 2-4 km / h lower than the car speedometer (with the GPS readings being closer to the actual speed),
* should be corrected for the natural error of GPS signal measurement (device quality, interference, "visibility" of satellites in a given place) and it is safest to keep the speed slightly below the average of GPS,
2. Some cameras are still inactive, but drivers will not be notified when the measurement on a given episode will be started - it's best to just drive with the speed allowed :)
3. Please submit your comments to the e-mail address and, at the same time, please be understanding in issuing ratings;)
Read more
Collapse
3.9
71 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

- poprawki w wyświetlaniu dostępnych odcinków na mapie - dostosowanie do zmian w bibliotece Google Maps,
- inne drobne poprawki.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
February 3, 2019
Size
4.4M
Installs
10,000+
Current Version
1.94
Requires Android
4.3 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
kb.appsdesign
Developer
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.