FTP Server

Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

A powerful application allows you to run FTP Server on your Android device and help your friend or you to access/share files over the Internet.
It is also called WiFi file transfer or wireless file management.

APPLICATION FEATURES
Use any network interfaces in your device including: Wi-Fi, Ethernet, Tethering...
Multiple FTP users (anonymous user included)
• Allow each user to show hidden files or not
Multiple access paths for each user: Any folders in your internal storage or external sdcard
• Can set read-only or full write access on each path
Passive and active modes: Support simultaneous file transfer
Automatically open port on your router: Access files from everywhere on Earth
For the list of tested routers, please check the Help section in application
Automatically start FTP Server when certain WiFi is connected
Automatically start FTP Server on boot
Has public intents to support scripting/tasker
For Tasker integration:
Add new Task Action (choose System -> Send Intent) with the following information:
• Package: net.xnano.android.ftpserver.tv
• Class: net.xnano.android.ftpserver.receivers.CustomBroadcastReceiver
• Actions: either one of following actions:
- net.xnano.android.ftpserver.START_SERVER
- net.xnano.android.ftpserver.STOP_SERVER

APPLICATION SCREENS
Home: Control the server configurations such as
• Start/stop server
• Monitor the connected clients
• Enable the feature to open ports in router automatically
• Change port
• Change passive port
• Set idle timeout
• Enable automatically start on specific WiFi detected
• Enable automatically start on boot
• ...
User management
• Manage users and access paths for each user
• Enable or disable user
• Delete user by swiping left/right on that user.
About
• Information about FTP Server

What FTP Clients are supported?
√ You can use any FTP clients on Windows, Mac OS, Linux or even browser to access this FTP Server.
Tested clients:
• FileZilla
• Windows Explorer: If user is not anonymous, please enter the address in format ftp://username@ip:port/ into Windows Explorer (username you created in User Management screen)
• Finder (MAC OS)
• File manager on Linux OS
• Total Commander (Android)
• ES File Explorer (Android)
• Astro File Manager (Android)
• Web browsers such as Chrome, Filefox, Edge... can be used in read-only mode

PASSIVE PORTS
The range of passive port is from the initial port (default 50000) to the next 128 ports if UPnP enabled, or next 256 ports if UPnP disabled. In general:
- 50000 - 50128 if UPnP enabled
- 50000 - 50256 if UPnP disabled

NOTICES
- Doze mode: Application may not work as expected if doze mode is activated. Please go to Settings -> Search for Doze mode and add this application to the white list.

PERMISSIONS NEEDED
WRITE_EXTERNAL_STORAGE: Mandatory permission for FTP Server to access files in your device.
INTERNET, ACCESS_NETWORK_STATE, ACCESS_WIFI_STATE: Mandatory permissions to allow user to connect to FTP Server.
Location (Coarse location): Only required for user who wants to automatically start server on Wi-Fi detect on Android P and above.
Please read Android P restriction about getting Wifi's connection info here: https://developer.android.com/about/versions/pie/android-9.0-changes-all#restricted_access_to_wi-fi_location_and_connection_information

SUPPORT
If you're facing any problems, want new features or have feedback to improve this application, don't hesitate to send it to us via the support email: support@xnano.net.
NEGATIVE COMMENTS can't help the developer to solve the problems!

Privacy Policy
https://xnano.net/privacy/ftpserver_privacy_policy.html
Výkonná aplikace umožňuje provozovat server FTP na vašem zařízení Android a pomáhat svému příteli nebo vy přistupovat / sdílet soubory přes internet.
Nazývá se také přenos souborů WiFi nebo správa bezdrátových souborů.

VLASTNOSTI APLIKACE
Používejte v zařízení všechna síťová rozhraní , včetně: Wi-Fi, Ethernet, Tethering ...
Více uživatelů FTP (včetně anonymního uživatele)
• Povolit každému uživateli zobrazovat skryté soubory nebo ne
Více přístupových cest pro každého uživatele : Jakékoli složky ve vašem interním úložišti nebo externí sdcard
• Lze nastavit přístup jen pro čtení nebo plný zápis pro každou cestu
Pasivní a aktivní režimy : Podporují současný přenos souborů
Automaticky otevřít port na routeru : Přístup k souborům odkudkoli na Zemi
Seznam testovaných směrovačů naleznete v části Nápověda v aplikaci
Automaticky spouští FTP server, když je připojeno určité Wi-Fi
Automaticky spouštět FTP server při zavádění
Má veřejné záměry podporovat skriptování / tasker
Pro integraci Tasker:
Přidat novou akci úlohy (zvolte Systém -> Odeslat záměr) s následujícími informacemi:
• Balíček: net.xnano.android.ftpserver.tv
• Třída: net.xnano.android.ftpserver.receivers.CustomBroadcastReceiver
• Akce: jedna z následujících akcí:
- net.xnano.android.ftpserver.START_SERVER
- net.xnano.android.ftpserver.STOP_SERVER

OBRAZOVKY APLIKACE
Domovská stránka : Ovládání konfigurací serveru, například
• Start / stop server
• Sledujte připojené klienty
• Povolte funkci pro automatické otevírání portů v routeru
• Změňte port
• Změna pasivního portu
• Nastavit časový limit nečinnosti
• Povolit automatické spuštění při detekci konkrétní WiFi
• Povolit automatické spuštění při spuštění
• ...
Správa uživatelů
• Správa uživatelů a přístupových cest pro každého uživatele
• Povolit nebo zakázat uživatele
• Odstranit uživatele tak, že na něj přejedete prstem doleva / doprava.
About O
• Informace o FTP serveru

Kteří klienti FTP jsou podporováni?
√ Pro přístup k tomuto FTP serveru můžete použít libovolného FTP klienta ve Windows, Mac OS, Linux nebo dokonce prohlížeč.
Testovaní klienti:
• FileZilla
• Průzkumník Windows: Pokud uživatel není anonymní, zadejte adresu ve formátu ftp: // username @ ip: port / do Průzkumníka Windows (uživatelské jméno, které jste vytvořili na obrazovce Správa uživatelů)
• Finder (MAC OS)
• Správce souborů v operačním systému Linux
• Total Commander (Android)
• ES File Explorer (Android)
• Správce souborů Astro (Android)
• Webové prohlížeče jako Chrome, Filefox, Edge ... lze použít v režimu jen pro čtení

PASIVNÍ PŘÍSTAVY
Rozsah pasivního portu je od počátečního portu (výchozí 50000) po dalších 128 portů, pokud je UPnP povolen, nebo dalších 256 portů, pokud je UPnP zakázán. Obecně:
- 50000 - 50128, pokud je povolena UPnP
- 50000 - 50256, pokud je UPnP deaktivován

UPOZORNĚNÍ
- Režim Doze: Aplikace nemusí fungovat podle očekávání, pokud je aktivován režim doze. Přejděte do Nastavení -> Vyhledat režim Doze a přidejte tuto aplikaci do bílého seznamu.

POVOLENÍ POTŘEBUJÍ
WRITE_EXTERNAL_STORAGE : Povinné oprávnění pro FTP server pro přístup k souborům v zařízení.
INTERNET, ACCESS_NETWORK_STATE, ACCESS_WIFI_STATE : Povinná oprávnění umožňující uživateli připojit se k FTP serveru.
Poloha (hrubé umístění) : Vyžadováno pouze pro uživatele, kteří chtějí automaticky spustit detekci serveru Wi-Fi na Android P a výše.
Přečtěte si omezení systému Android P ohledně získání informací o připojení Wi-Fi zde: https://developer.android.com/about/versions/pie/android-9.0-changes-all#restricted_access_to_wi-fi_location_and_connection_information

SUPPORT
Pokud máte nějaké problémy, chcete nové funkce nebo máte zpětnou vazbu, abyste vylepšili tuto aplikaci, neváhejte nám ji zaslat prostřednictvím e-mailu podpory: support@xnano.net.
NEGATIVNÍ KOMENTÁŘE nemohou pomoci vývojáři vyřešit problémy!

Zásady ochrany osobních údajů
https://xnano.net/privacy/ftpserver_privacy_policy.html
Další informace
Sbalit
4,2
Celkem 24
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

0.11.4
• Fix issue: User cannot access sub-directories if he has only one access path associated
Recent versions
• New feature: (Alias supported) Now you can add paths with the same name for an user
• New feature: Now you can stop server on wifi disconnected
• Add the shortcut for some phones (Xiaomi, Huawei, Vivo, Oppo...) to allow application to be started on boot
• Bug fixes and improvements
Další informace
Sbalit

Další informace

Lze přidat do rodinné knihovny
Obsah lze sdílet, pokud bude zakoupen po 2. červenci 2016. Další informace
Aktualizováno
5. listopadu 2019
Velikost
5,2M
Instalace
1 000+
Aktuální verze
0.11.4
Vyžaduje Android
5.0 a vyšší
Hodnocení obsahu
Od vývojáře
Banana Studio
©2020 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.