FX File Explorer

За всички възрасти
60 825
Предлага покупки в приложението
Да се преведе ли описанието на български с Google Преводач?Превод на описанието отново на английски (Съединени щати)

FX File Explorer features a Material Design UI and new ways to transfer your files between devices and computers:

* SMBv2 support.
* New "FX Connect" transfers files from phone-to-phone with Wi-Fi Direct. Supports NFC to connect two phones by physically touching their backs together. (requires FX+)
* New "Web Access" enables transfer and management of files and media from your computer's web browser. You can drag-and-drop entire folders to your phone from your computer, or stream your phone's music playlists to your computer over Wi-Fi. (requires FX+)

FX is a file explorer built to make working with files and media on your phone or tablet as easy as it is on your computer:

* Productivity-oriented "Home Screen": Directly access your important folders, media, and cloud storage
* Multiple window support, with dual-view mode to see two windows at once
* "Usage View" mode shows the total size and content makeup of every folder, as you browse and manage files
* Support for most file archive formats

FX protects your privacy:

* No advertisements
* No tracking of user activity: FX does not ever "phone home"
* Built by NextApp, Inc., a US corporation founded in 2002; all proprietary code was developed in-house

The optional FX+ Add-On module enables more functionality:

* Access networked computers, including FTP, SSH FTP, WebDAV, and Windows Networking (SMB1 and SMB2)
* Connect to cloud storage including Google Drive, Dropbox, SugarSync, Box, SkyDrive, and OwnCloud
* Manage installed applications, with support for browsing applications based on their required permissions
* Create and explore inside AES-256/AES-128 encrypted zip files
* Browse audio content by artist/album/playlist; manage and organize playlists
* Directly browse photo and video folders
* Encrypted password keyring (use one password to access network and cloud locations)

FX includes a number of built-in editing/viewing applets:

* Text Editor (with undo/redo history, cut/paste, search, and pinch-to-zoom)
* Binary (Hex) Viewer
* Image Viewer
* Media Player and pop-up Audio Player
* Zip, Tar, GZip, Bzip2, 7zip archive creators and extractors
* RAR file extractor
* Shell Script Executor
FX File Explorer разполага с Material Design UI и нови начини за прехвърляне на файлове между устройства и компютри:

* SMBv2 подкрепа.
* Нови трансфери "FX Connect" файлове от телефона до телефон с Wi-Fi Direct. Поддържа NFC, за да свържете два телефона от физически докосва гърба им заедно. (Изисква FX +)
* Нова "Web Access" дава възможност за прехвърляне и управление на файлове и мултимедия от уеб браузъра на компютъра ви. Можете да плъзнете и пуснете цели папки на вашия телефон от вашия компютър, или поточно музика плейлисти на вашия телефон към компютъра през Wi-Fi. (Изисква FX +)

FX е файл, изследовател, създаден да направи работата с файлове и носители на телефона или таблета си толкова лесно, тъй като тя е на вашия компютър:

* Производителността ориентирани "Home Screen": Директно достъп до важни папки, медии, и облак съхранение
* Поддръжка на множество прозорци, с режим на двойна цел да видите два прозореца едновременно
* "Използване View" режим показва общия размер и съдържание грим на всяка папка, докато сърфирате и управление на файлове
* Поддръжка на повечето файл архивни формати

FX защитава вашата поверителност:

* Не са реклами
* Не е за проследяване на активността на потребителя: FX не всякога "домашен телефон"
* Построен от NextApp, Inc., корпорация на САЩ, основана през 2002 година; всички собственически код е разработен в къщата

Предлаганата като опция FX + допълнителен модул дава възможност на повече функционалност:

* Достъп компютри в мрежа, включително FTP, SSH FTP, WebDAV, и Windows Networking (SMB1 и SMB2)
* Свържете се с облак съхранение, включително Google Drive, Dropbox, SugarSync, Box, SkyDrive и OwnCloud
* Управление на инсталираните приложения, с поддръжка на приложения за сърфиране въз основа на техните разрешения, изисквани
* Създаване и изследва вътрешността AES-256 / AES-128 криптирани файлове цип
* Преглед на аудио съдържание по изпълнител / албум / списък; управление и организиране на плейлисти
* Директно разглеждате снимки и видео папки
* Encrypted парола ключодържател (използвайте една парола за достъп до мрежата и облачни места)

FX включва редица вградени редактиране / гледане аплети:

* Text Editor (с Undo / ремонтирам история, изрязване / поставяне, търсене и щипка за увеличение)
* Binary (Hex) Viewer
* Image Viewer
* Media Player и изскачащ Audio Player
* Zip, Tar, GZip, Bzip2, 7zip архивни създатели и екстрактори
* RAR аспиратор файл
* Shell Script Изпълнител
Прочетете повече
4,4
Общо 60 825
540 809
410 820
34 063
21 785
13 348
Зарежда се...

Новите неща

Major user interface updates: more fluid/animated user experience, revamped card/list views with large "full-bleed" image previews.
New unified user interface for context menus and item selection.
Major updates to "Recent" section with ability to view items by type.
General UI improvements including separate Web Access/FX Connect screens, improved image viewer, video player, and archive creator.

7.0.1, .2: Fixes and UI tweaks per user feedback.
7.0.3: New themes.
Прочетете повече

Допълнителна информация

Актуализирано
6 април 2018 г.
Размер
8,8M
Инсталирания
5 000 000+
Текуща версия
7.0.3.0
Изисква Android
4.1 и по-нови версии
Класификация на съдържанието
За всички възрасти
Продукти в приложението
2,99 щ.д. за артикул
Предлага се от
NextApp, Inc.
Програмист
©2018 GoogleОбщи условия на сайтаПоверителностПрограмистиИзпълнителиAbout Google
С купуването на този елемент извършвате транзакция посредством Google Payments и приемате Общите условия и Съобщението за поверителност на услугата.